ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۲:۳۲ ب.ظ
هر چهارشنبه در کافه حقوق:
آشنایی با فصلنامه های حقوقی/«فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی»
تنظیم:امیرعباس عسکری
با توجه به اهمیت شناخت فصلنامه های علمی از سوی اساتید و دانشجویان حقوق،کافه حقوق هر هفته یکی از فصلنامه های حقوقی و شرایط ارسال مقاله به آن ها را به مخاطبان معرفی می کند.از همین رو هر چهارشنبه به معرفی یکی از فصلنامه های حقوقی خواهیم پرداخت.

ویژه کافه حقوق- تعداد مقالات علمی جامعه ی دانشگاهی هر کشور و همینطور کیفیت مقالات ارائه شده یکی از شاخص های مهم برای شناخت وضعیت آن کشور در تولید علم در هر رشته ی علمی دانشگاهی می باشد.فصل نامه های علمی و از جمله فصل نامه های حقوقی از جمله نشریاتی هستند که به انتشار مقالات اساتید برجسته و دانشجویان در هر رشته ی دانشگاهی مشغول می باشند.این فصل نامه ها بنا بر درجه امتیاز کسب شده و درجه ی اعطایی به آنها توسط وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به چند دسته تقسیم می شوند.فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و علمی- تخصصی از این دسته می باشند.

با توجه به اهمیت شناخت این فصلنامه ها از سوی اساتید و دانشجویان پژوهشگر حقوقی،کافه حقوق تصمیم دارد هر هفته یکی از فصلنامه های حقوقی و شرایط ارسال و انتشار مقاله در آن ها را به مخاطبان معرفی کند.از همین رو هر چهارشنبه به معرفی یکی از فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و یا علمی- تخصصی خواهیم پرداخت.باشد که مورد استفاده و راهنمایی اساتید و دانشجویان برتر حقوقی واقع گردد.

فصلنامه دوم:«فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی»

این فصلنامه پیش از این با نام فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی منتشر می شده است. با توجه به تخصصی شدن موضوعات در حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی، موسسه جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران متقاضی انتشار نشریه در زمینه حقوق کیفری گردید و درخواست نمود تا با انشعاب بخش جزایی مقالات فصلنامه حقوق، انتشار فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی به موسسه جرم شناسی محول گردد. پس از مکاتبات و تعیین اعضاء هیأت تحریریه، وزارت علوم،تحقیقات و فناوری طی نامه شماره ۶۰۱۶/۱۸ /۳ با انشعاب فصلنامه حاضر از فصلنامه حقوق موافقت نمود. با تعیین هیأت تحریریه، مدیر مسئول و سردبیر، پذیرش مقالات این فصلنامه علمی- پژوهشی از بهار ۱۳۹۳ آغاز شده است و تا به حال یک شماره از این فصلنامه منتشر شده است.

cover_fa

اعضای هیات تحریریه:

مدیر مسئول: محمدرضا تخشید / دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، دکترای روابط بین الملل
رشته تخصصی: روابط بین الملل / پست الکترونیکی: mtakhshid [at] ut.ac.ir / تلفن:۰۲۱۶۱۱۱۲۵۲۲

دکتر محمدرضا تخشید

سردبیر: دکتر سیدمحمد حسینی / دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی / پست الکترونیکی:smh198998 [at] yahoo.com

مدیر داخلی: دکتر محمد یکرنگی / استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی / پست الکترونیکی:yekrangi [at] ut.ac.ir

هیات تحریریه:

۱- دکتر غلامحسین الهام / دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی / پست الکترونیکی: dr.elham [at] ut.ac.ir

دکتر غلامحسین الهام

۲- دکتر احمد حاجی ده آبادی / دانشیار، دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی / پست الکترونیکی: ahajidehabadi [at] yahoo.com

دکتر احمد حاجی ده آبادی

۳- دکتر حسین آقا بابایی / دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فقه و حقوق جزا و جرم شناسی / پست الکترونیکی: hbabai2002 [at] yahoo.com

دکتر حسین آقا بابایی

۴- دکتر ملیحه شیانی / دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی و رفاه اجتماعی / پست الکترونیکی: mshiani [at] ut.ac.ir

دکتر ملیحه شیانی

۵- دکتر محمد هادی صادقی / دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی / پست الکترونیکی: sadeghi [at] shirazu.ac.ir

دکتر محمد هادی صادقی

۶- دکتر حسینعلی موذن زادگان / دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی / پست الکترونیکی: moazenzadegan [at] atu.ac.ir

دکتر حسینعلی موذن زادگان

۷- دکتر سیدمحمود میر خلیلی / دانشیار، دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی / پست الکترونیکی: mirkhalili [at] ut.ac.ir

دکتر سید محمود میر خلیلی

۸- دکتر ولی رستمی / دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی / پست الکترونیکی: vali.rostami [at] yahoo.com

۹- دکتر غلامرضا محمد نسل / دانشیار، دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی / پست الکترونیکی: g_mnasl [at] yahoo.com

کارشناس نشریه:صدیقه رضاپور / کارشناس پژوهشی / رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
پست الکترونیکی: s.rezapoor [at] ut.ac.ir / تلفن: ۰۲۱۶۱۱۱۲۳۳۷

آخرین شماره فصلنامه:

دوره و شماره: دوره ۱، شماره ۱، زمستان ۱۳۹۳، صفحه ۱-۱۶۴

۱

صفحه آغازین

صفحه ۱-۷
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۴۸۳ K)

۲

سخن سردبیر

صفحه ۱-۲
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۱۰۹ K)

۳

جرم انگاری اعتیاد به مواد مخدر در پرتو اصل پدرسالاری حقوقی

صفحه ۱-۲۱
حسین آقابابایی؛ بهناز رضایی زادفر
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۳۲۰ K)

۴

کاربرد معیارهای عینی و ذهنی در عوامل موجهۀ جرم

صفحه ۲۳-۳۶
حسین آقائی نیا؛ صادق منتی نژاد
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۲۷۰ K)

۵

تخصصی شدن رسیدگی در دادگاه های اطفال در ایران و ایتالیا

صفحه ۳۷-۵۷
غلامحسین الهام؛ مریم منوچهری
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۳۱۶ K)

۶

نظریه کوهن و تغییر پارادایمی در حقوق کیفری

صفحه ۵۹-۸۱
محمد امینی زاده
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۵۸۲ K)

۷

سیاست جنایی اسلام در قبال فساد اداری و مطالعۀ تطبیقی با موازین بین المللی

صفحه ۸۳-۱۰۱
سید محمد حسینی؛ محمد نوذری فردوسیه
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۳۰۶ K)

۸

تحولات حق متهم بر داشتن وکیل در مرحله تحت نظر در حقوق فرانسه و ایران

صفحه ۱۰۳-۱۱۸
محمد مهدی ساقیان
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۲۷۳ K)

۹

بازدارندگی حقوق بین الملل کیفری و تأثیر آن در جوامع انتقالی

صفحه ۱۱۹-۱۴۳
مهین سبحانی
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۳۶۶ K)

۱۰

قرائت های معاصر از سزاگرایی

صفحه ۱۴۵-۱۶۴
علی صابری
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۳۱۹ K)

۱۱

چکیده های انگلیسی

صفحه ۱-۷
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۳۵۹ K)

————————————————————————————————————————————————-

+سایت اصلی فصلنامه

+راهنمای تدوین مقاله

+صفحه شماره جاری فصلنامه

مطلب مرتبط:

فصلنامه ی اول:معرفی «فصنامه مطالعات حقوق خصوصی»


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید