ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵ | ۰۲:۰۰ ق.ظ
گفتاری درباره لزوم ترویج نهاد های فرهنگی در مواجه با گسترش تهاجم فرهنگی دشمن:
قرارگاه ها و تشکیلات فرهنگی ایران در تقابل کارگروه های تخصصی متخاصم/ لزوم توسعه مفاهیم حقوق بشر؛ حق مصونیت فرهنگی جوامع از دیگر حقوقی است که باید ارج نهاده شود
حسام دیدگاه
وقتی حقوق فرهنگی یک ملت از سوی شیطان اکبر مورد تهاجم قرار می گیرد اقدامی که در مورد شوروی سابق صورت گرفت و منتهی به فروپاشی آن شد تا زمانی که ضمانت اجراهای قانونی بین المللی در این خصوص ضعیف عمل می کنند، دفاع از طریق ایجاد کارگروه ها و تشکیلات تخصصی فرهنگی امری مطلوب به نظر می رسد.

سرویس اجتماعی کافه حقوق: از میان تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی، نظامی، فرهنگی یک جامعه مهمترین بعد، فرهنگ آن جامعه است. این نتیجه صرف نظر از تحقیقات علما و نظرات فقهای بزرگ، جنگ تقابل فرهنگ ها و به کارگیری حربه و ابزارهای فرهنگی علیه فرهنگ دیگر است. توصیه های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبری انقلاب مویّد نظر فوق است. نظر به اهرم فشاری که بر برخی کشورها رفته است می توان حربه فرهنگی را به عنوان  نقطه اشتراک آفند دشمنان ایران اسلامی و در راس آنان شیطان اکبر دانست. توجه به فرهنگ و ایجاد کارگروه های تخصصی و تلاش جهادی در این راه از نیازهای روز ایران اسلامی است که رهبر انقلاب اسلامی از سالیان متمادی توجه به آن را به افراد جهادی گوشزد نموده اند.

فرهنگ خرد و کلان جوامع روح آن جامعه است که به کالبد آن جان می بخشد. فرهنگ خرد، عرف،عادات و رسوم اشخاص و گروههای کوچک یک خانواده یا اقوام است و فرهنگ کلان همان پدیده های کلی فرهنگی است که در مقیاس یک جامعه و کشور اطلاق می شود. آنچه که بر فرهنگ سایر کشورها تاثیر مثبت می گذارد همان فرهنگ کلان است که نقش دولتمردان در این قسم می بایست فعالانه باشد.

بر مبنای یک تعریف مطلوب که دیگران دست داده اند می توان گفت فرهنگ کلان جامعه، مجموعه باورها، ارزش‌ها، بینش‌ها، گرایش‌ها، آداب و رسوم، افسانه‌ها، حماسه‌های تاریخی، احساسات مشترک یک ملت است که مبنای کنشگری سیاسی آنها قرار می‌گیرند.این مجموعه در حکم مجموعه علائم راهنماست که بازیگران سیاسی و اجتماعی هر ملت را در تعیین نوع رفتارها در عرصه سیاست داخلی و خارجی یاری می‌رساند. ملت‌هایی که از نظام اعتقادی قوی برخوردارند پیروانشان به آن فرهنگ عشق ورزیده، تعصب نشان می‌دهند، حتی اگر از نظر نظامی مغلوب شوند ولی از نظر فرهنگی- فکری غالب خواهند بود

اتخاذ سیاست های مناسب و به کارگیری ابزارهای مناسب یک تصویر کلی از اوضاع را نشان می دهد. در فرهنگ خرد بیشتر تئوری محافظه کارانه جهت حفظ تداوم فرهنگ و عدم آسیب پذیری است و فرهنگ کلان جامعه که خود را به جوامع بشری معرفی می کند باید آفندی و حالت ترویج فعالانه داشته باشد.

jange narm

امپریالیسم فرهنگی معتقد است که «ضربه اول حکم برد دارد». شبیخون، تهاجم، ناتو، و قتل عام فرهنگی همگی حاکی از جنگ پیش دستانه هستند که بدون اینکه کشور مقابل تحریکی از خود نشان دهد مورد هجمه قرار می گیرد و تا آگاهی از موقعیت خود بیشتر وقت خود را صرف پشتیبانی و جبران مافات می نماید. اینگونه است که بنیان های فرهنگی آن جامعه رفته رفته جای خود را به باورها و اعتقادات مضحک جدید بیگانه می دهد.

جنگ پیشدستانه نظامی با جنگ پیشدستانه فرهنگی دارای این تفاوت  است که در جنگ نظامی پیشدستانه یک دولت با شعار دفاع پیشدستانه و توجیه رفتار خود برای اقناع جامعه جهانی با دولت مقابل در حالی که غافل از تحرک نظامی یا انجام مقدمات جهت دفاع از خود است، وارد جنگ می شود. جنگ ایران و عراق جنگی پیشگیرانه بود که اقدامات طرف مقابل برای هجوم نظامی مشهود بود و امکان دفاع با توجه به دلایل و مشهودات عینی مشخص بود.

در جنگ پیشدستانه دولت حمله کننده رفتار خود را به جامعه جهانی اینگونه توجیه می کند که نظم و امنیت او در خطر بوده است و برای دفاع از حملات در آینده نزدیک اقداماتی را انجام داده که در نزد سایر جوامع مشروع و حق او بوده است.

اما در جنگ پیشدستانه فرهنگی نیازمندی به توجیه جامعه جهانی وجود ندارد. چراکه مجموعه اقدامات نرم و برنامه ریزی شده به گونه ای است که احساسات جهانی را برنمی انگیزد و شاید کسی متوجه اینگونه اعمال قدرت نشود جز کشوری که مورد تهاجم قرار گرفته است. به همین جهت است که حملات پیشدستانه فرهنگی از کمترین ضمانت اجراهای کیفری بین المللی برخوردار است و در مقابل اینگونه حملات علاوه بر پیشگیری می بایست پیشدستانه عمل کرد.

این نکته قابل توجه است که حقوق بشر را باید به معنای گسترده تری معنا کرد و نباید آن را صرفا به برابری حقوق تمامی اشخاص که در هر نقطه از جهان هستند بدون توجه به منطقه جغرافیایی که در آن زندگی می کنند معنا کرد. بلکه حق مصونیت فرهنگی جوامع از دیگر حقوقی است که می بایست ارج نهاد و با ایجاد منشور و وضع ضمانت اجراهای مناسب متجاوزینی که قصد تخریب و تهاجم به بنیان فرهنگی یک جامعه را دارند، محکوم نمود. علت اصلی تهاجمات فرهنگی به کشورهای درحال توسعه همین است که نهادی که بتواند به موضوع ارزیابی و پشتیبانی و حمایت از مصونیت حقوق فرهنگی جوامع را بررسی کند، وجود ندارد. البته این موضوع باید از تحت ید صاحبان کرسی سازمان های بین المللی که نقش حکومتی دارند خارج شود و در اختیار سازمان های بین المللی غیر حکومتی قرار گیرد اقدامی که می بایست در ارزیابی تمامی ابعاد حقوق بشری مورد توجه باشد.

چشم انتظاری نسبت به ایجاد چنین سازمان هایی، آن هم با وجود لابی گری هایی که در راس آن آمریکا وجود دارد به نظر کاری عبث است لذا در شرایطی که در دهکده جهانی و جهان بی حد و مرز به وجود آمده، بنیان های فرهنگ یک جامعه بیش از پیش در معرض خطر قرار داده است.

می توان گفت تهاجم فرهنگی از جمله مقولاتی بود که فروپاشی شوروی را در پی داشت. به همین سبب بود که این شیطان اکبر بر این موضع به عنوان یک نرم افزار قدرتمند تاکید کرد تا سروری مستکبارانه خود را بر نظام بین الملل مستحکم کند..

در اسناد حقوق بین المللی، نظام های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دولت ها مورد احترام است و جزء حقوق بشر ملت ها محسوب می شود. لذا هر دولت هویتی منفرد و مشخص دارد و شخصیت فرهنگی آن باید مورد احترام دولت ها قرار گیرد تهاجم نسبت به آن به جهت نقض حقوق بشر می بایست  با تشکیل سازمان های غیرحکومتی بین المللی  که عاری از هرگونه لابی گری هستند محکوم شود.

تشکیلات و قرارگاه های فرهنگی با سیاست آفندی و پدافندی در برابر تهاجمات بیگانه بالاخص شیطان اکبر یعنی آمریکا کمر همت بسته و تحت لوای مقام معظم رهبری(دام ظله) و خط و مشی خود را هماهنگ می کند. به نظر می رسد از میان تمامی کارگروه های قرآنی، اردویی، رسانه و دیجیتال، فضای مجازی، جمعیت و … توجه به فضای مجازی نظر به تاکید رهبر انقلاب بسیار حائز اهمیت باشد. آفند و پدافند فرهنگی علیه کشورهای بیگانه که با استفاده از همین حربه به تهاجمات خود ادامه می دهند می بایست از طریق فضای مجازی صورت گیرد. چراکه در شرایط فعلی بین المللی، توجه سازمان های بین المللی حقوق بشری توجه کمتری به هجوم فرهنگ ها علیه فرهنگ دیگر از طریق رسانه و فضای سایبری دارند و وقتی کشوری با سوءنیت قصد تزلزل بنیان فرهنگ یک جامعه را از این طریق دارد و حتی کمترین تذکری از سوی جامعه جهانی به آنها داده نمی شود لذا همین حربه می بایست متقابلا علیه آنها به کار گرفته شود.

نتیجتا وقتی حقوق فرهنگی یک ملت از سوی شیطان اکبر مورد تهاجم قرار می گیرد اقدامی که در مورد شوروی سابق صورت گرفت و منتهی به فروپاشی آن شد تا زمانی که ضمانت اجراهای قانونی بین المللی در این خصوص ضعیف عمل می کنند، دفاع از طریق ایجاد کارگروه ها و تشکیلات تخصصی فرهنگی امری مطلوب به نظر می رسد. البته خصیصه دفاع این نتیجه را در بر دارد که فقط جلوی تهاجم فرهنگی را نهایتا بگیرد اما سبب توقف آن نخواهد شد و تا اقدامی مشابه صورت نگیرد امکان تضعیف دشمن به هیچ وجه ممکن نخواهد بود. قرآن کریم در آیه ۱۱۷ سوره بقره می فرماید « ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا»  مشرکان پیوسته با شما می جنگند تا اگر بتوانند شما را از آئین خود بر گردانند و در آیات بعد می فرماید «ولن ترضی عنک الیهود ولا النصاری حتی تتبع ملتهم» آنها (یهود ونصاری)هر گز از تو راضی نخواهند شد مگر اینکه بطور کامل تسلیم خواسته های آنها وپیرو آئینشان شوی. لذا هیچگاه نباید در برابر تهاجمات دشمن نرمش نشان داد چراکه در آیه ۹ سوره قلم بر این مطلب تاکید شده است، «دشمن زمانی که خلق و خوی آنان را گرفتی و فرهنگ و افکار و اندیشه ات مثل آنان شد از حرکت باز می ایستند و نرمش نشان می دهند». لذا امور فرهنگی و در برابر تهاجمات فرهنگی و جنگ نرم بیگانه جهاد ابتدایی واجب است و تا ضربه به هسته و پیکره دشمن وارد نشود هیچگاه از دشمنی بازنمی ایستد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید