ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۱:۰۰ ق.ظ
معرفی فصلنامه های حقوقی:
فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی- دانشگاه تهران
با توجه به اهمیت شناخت این فصلنامه ها از سوی اساتید و دانشجویان پژوهشگر حقوقی،کافه حقوق تصمیم دارد به معرفی فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و یا علمی- تخصصی بپردازد.باشد که مورد استفاده و راهنمایی اساتید و دانشجویان برتر حقوقی واقع گردد.

گروه علمی کافه حقوق: تعداد مقالات علمی جامعه ی دانشگاهی هر کشور و همینطور کیفیت مقالات ارائه شده یکی از شاخص های مهم برای شناخت وضعیت آن کشور در تولید علم در هر رشته ی علمی دانشگاهی می باشد.فصل نامه های علمی و از جمله فصل نامه های حقوقی از جمله نشریاتی هستند که به انتشار مقالات اساتید برجسته و دانشجویان در هر رشته ی دانشگاهی مشغول می باشند.این فصل نامه ها بنا بر درجه امتیاز کسب شده و درجه ی اعطایی به آنها توسط وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به چند دسته تقسیم می شوند.فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و علمی- تخصصی از این دسته می باشند.

با توجه به اهمیت شناخت این فصلنامه ها از سوی اساتید و دانشجویان پژوهشگر حقوقی،کافه حقوق تصمیم دارد به معرفی  فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و یا علمی- تخصصی بپردازد.باشد که مورد استفاده و راهنمایی اساتید و دانشجویان برتر حقوقی واقع گردد.

فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی-دانشگاه تهران

این فصلنامه پیش از این با نام فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی منتشر می شده است . با توجه به تخصصی شدن موضوعات در حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی، موسسه جرم شناسی دانشکده متقاضی انتشار نشریه در زمینه حقوق کیفری گردید و درخواست نمود تا با انشعاب بخش جزایی مقالات فصلنامه حقوق، انتشار فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی به موسسه جرم شناسی محول گردد. پس از مکاتبات و تعیین اعضاء هیآت تحریریه، وزارت علوم،تحقیقات و فناوری طی نامه شماره ۶۰۱۶/۱۸ /۳ با انشعاب فصلنامه حاضر از فصلنامه حقوق موافقت نمود و مراتب جهت اقدام بعدی اعلام گردید.

صاحب امتیاز: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانcover_fa (Custom)

مدیر مسئول: دکتر محمد رضا تخشید

سردبیر: دکتر علی خالقی

کارشناس نشریه: صدیقه رضاپور

مقالات مندرج در اخرین شماره زمستان ۱۳۹۳:


۱

صفحه آغازین

صفحه ۱-۷

۲

سخن سردبیر

صفحه ۱-۲

۳

جرم انگاری اعتیاد به مواد مخدر در پرتو اصل پدرسالاری حقوقی

صفحه ۱-۲۱
حسین آقابابایی؛ بهناز رضایی زادفر

۴

کاربرد معیارهای عینی و ذهنی در عوامل موجهۀ جرم

صفحه ۲۳-۳۶
حسین آقائی نیا؛ صادق منتی نژاد

۵

تخصصی شدن رسیدگی در دادگاه های اطفال در ایران و ایتالیا

صفحه ۳۷-۵۷
غلامحسین الهام؛ مریم منوچهری

۶

نظریه کوهن و تغییر پارادایمی در حقوق کیفری

صفحه ۵۹-۸۱
محمد امینی زاده

۷

سیاست جنایی اسلام در قبال فساد اداری و مطالعۀ تطبیقی با موازین بین المللی

صفحه ۸۳-۱۰۱
سید محمد حسینی؛ محمد نوذری فردوسیه

۸

تحولات حق متهم بر داشتن وکیل در مرحله تحت نظر در حقوق فرانسه و ایران

صفحه ۱۰۳-۱۱۸
محمد مهدی ساقیان

۹

بازدارندگی حقوق بین الملل کیفری و تأثیر آن در جوامع انتقالی

صفحه ۱۱۹-۱۴۳
مهین سبحانی

۱۰

قرائت های معاصر از سزاگرایی

صفحه ۱۴۵-۱۶۴
علی صابری

۱۱

چکیده های انگلیسی

صفحه ۱-۷

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید