ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۱:۰۰ ق.ظ
معرفی فصلنامه های حقوقی:
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی – دانشگاه تهران
با توجه به اهمیت شناخت این فصلنامه ها از سوی اساتید و دانشجویان پژوهشگر حقوقی،کافه حقوق تصمیم دارد به معرفی فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و یا علمی- تخصصی بپردازد.باشد که مورد استفاده و راهنمایی اساتید و دانشجویان برتر حقوقی واقع گردد.

گروه علمی کافه حقوق: تعداد مقالات علمی جامعه ی دانشگاهی هر کشور و همینطور کیفیت مقالات ارائه شده یکی از شاخص های مهم برای شناخت وضعیت آن کشور در تولید علم در هر رشته ی علمی دانشگاهی می باشد.فصل نامه های علمی و از جمله فصل نامه های حقوقی از جمله نشریاتی هستند که به انتشار مقالات اساتید برجسته و دانشجویان در هر رشته ی دانشگاهی مشغول می باشند.این فصل نامه ها بنا بر درجه امتیاز کسب شده و درجه ی اعطایی به آنها توسط وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به چند دسته تقسیم می شوند.فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و علمی- تخصصی از این دسته می باشند.

با توجه به اهمیت شناخت این فصلنامه ها از سوی اساتید و دانشجویان پژوهشگر حقوقی،کافه حقوق تصمیم دارد به معرفی  فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و یا علمی- تخصصی بپردازد.باشد که مورد استفاده و راهنمایی اساتید و دانشجویان برتر حقوقی واقع گردد.

فصلنامه مطالعات حقوق عمومی-دانشگاه تهران

این فصلنامه قبلاً به نام فصلنامه حقوق چاپ شده است( تا دوره ۴۴). طبق مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال ۱۳۹۳ فصلنامه حقوق به سه فصل‌نامه جداگانه تبدیل شده است. فصل‌نامه مطالعات حقوق عمومی یکی از سه فصل‌نامه فوق است. این فصلنامه پذیرای مقاله‌های نویسندگان در حوزه حقوق عمومی، حقوق بین‌الملل و حقوق بشر می‌باشد.

صاحب امتیاز: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانcover_fa (Custom)

مدیر مسئول: دکتر محمد رضا تخشید

سردبیر: دکتر عباسعلی کدخدایی

مدیر اجرایی: منور میرزایی

مقالات منتشر شده در اخرین شماره این فصلنامه:

دوره و شماره: دوره ۴۶، شماره ۱، بهار ۱۳۹۵، صفحه ۱-۲۰۱

۱

صفحات آغازین

صفحه ۱-۵

۲

ظرفیت‌ها و موانع اتحادیۀ اروپا در ایجاد تعهدات مستقیم حقوق بشری برای شرکت‌های فراملی

صفحه ۱-۱۸
سید قاسم زمانی؛ نسیم رحمان نسب امیری

۳

ساختار و ماهیت حکومت از منظر غایت و وسیله در پرتو نظریۀ اعتباریات

صفحه ۱۹-۳۹
عباسعلی کدخدایی؛ هادی طحان نظیف

۴

مداخلۀ نظامی در یمن از منظر حقوق بین الملل

صفحه ۴۱-۷۰
مصطفی فضائلی

۵

ارزیابی قابلیت اجرایی اصل ۱۵۴ قانون اساسی (ج.ا.ا) در حقوق بین‌الملل معاصر

صفحه ۷۱-۸۹
محمدجواد جاوید؛ عقیل محمدی

۶

تعهد دولت‌ها مبنی بر بازبینی حقوقی تسلیحات جدید در حقوق بین‌الملل

صفحه ۹۱-۱۱۳
سید حسام الدین لسانی

۷

کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن

صفحه ۱۱۵-۱۳۷
توکل حبیب زاده؛ علی اصغر فرج پور اصل مرندی

۸

تحلیل انتقادی رویکردهای اثباتی به قانون بررسی موردی دیدگاه‌های هانس کلسن و هربرت هارت

صفحه ۱۳۹-۱۵۹
سید محمد مهدی غمامی؛ حسین عزیزی

۹

تحولات هنجارسازی در حقوق بین‌الملل فضا با نگاهی به قطعنامۀ ۱۹۹۲ اصول مربوط به بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای در فضای ماورای جو

صفحه ۱۶۱-۱۷۷
الهام امین زاده؛ یونس علاقه بند حسینی

۱۰

بررسی مشروعیت عملکرد ائتلاف ضد داعش(دولت اسلامی عراق و شام) از منظر حقوق بین الملل در سوریه

صفحه ۱۷۹-۲۰۱
سید احمد طباطبایی؛ زهرا سادات شارق

۱۱

چکیده های انگلیسی

صفحه ۱-۹

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید