لایحه ی برنامه ششم توسعه؛ مصداقی بر خودکامگی دولت تدبیر و امید

چهارمین روز از روزهای ماه جاری بود که دولت لایحه برنامه ششم توسعه را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود. لایحه ای 35 ماده ای که در برابر قانون برنامه ی پنجم توسعه ی 235 ماده ای تعجب همگان را بر انگیخته است