ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵ | ۰۸:۰۹ ق.ظ
یادداشت اختصاصی کافه حقوق:
حقوق عمومی مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
محسن جباری
حقوق مردم ، از مباحث محوری نظام های سیاسی است که در قانون اساسی نظام های سیاسی بر آن تاکید میشود و کشورهای مختلف جهان می کوشند آن را سر لوحه قانون اساسی و درخشان ترین فصل آن قرار دهند.
گروه سیاسی کافه حقوق: حقوق مردم ، از مباحث محوری نظام های سیاسی است که در قانون اساسی نظام های سیاسی بر آن تاکید میشود و کشورهای مختلف جهان می کوشند آن را سر لوحه قانون اساسی و درخشان ترین فصل آن قرار دهند.

در این نوشتار به تبیین مبنای حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت که یکی از عمده ترین مباحث حقوق اساسی است، و از آن با عنوان( حقوق بشر) یا (حقوق و آزادی های اساسی)یا (حقوق مردم) یاد می کنند.

قانون اساسی

این حقوق براساس نگرش اصالت فرد و جامعه تعریف شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دور از افراط و تفریط، براساس تعالیم الهی و اسلامی، حقوق مردم را به کلی ارج نهاده و در واقع یکی از برجستگی های چشمگیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توجه به حقوق مردم و آزادیهای عمومی و اجتماعی است و به همین جهت یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص داده شده است.

حقوق ملت از یک طرف مجموعه حقوق طبیعی است که از خصلت عالی انسان ناشی می شود و قانونگذار در تدوین قوانین، حق سلب یا محدودیت آن را ندارد و دولت ها نباید مانعی در مقابل آن ایجاد نمایند. از طرف دیگر مجموعه حقوق موضوعه ای است که دولتها اجرای آن را طبق قوانین داخلی برای اتباع خود تامین و تضمین کرده و محتوای آن حقوق از یک کشور به کشور دیگر متفاوت می باشد. آنچه در این مقاله مورد پژوهش قرار گرفته، حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و سوال اصلی این است که آیا حقوق عمومی مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرارگرفته است؟ و فریضیه ای که بیان شده این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حقوق و آزادیهای عمومی و اجتماعی مردم اهمیت و جایگاه ویژه ای قائل شده است؟ لذا در این نوشتار اهتمام برآن است که با نگاهی به حقوق مردم از منظر قانون اساسی پرداخته و مصادیق آن را ذکر می نماییم :

اصل مساوات و برابری ( مصادیق مساوات و برابری عموم مردم در قانون اساسی):

۱- حقوق مساوی زنان و مردان در قانون اساسی

الف – ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او .

ب- حمایت مادران با لخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکانبی سرپرست .

ج- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده .

د- ایجاد بیمه خاص بیو گان و زنان سالخورده و بی سرپرست .

ه- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی .

۲- حقوق سیاسی برابر برای همه شهروندان .

۳- حقوق اجتماعی برابر برای همگان.

الف- حق داشتن شغل مناسب.

ب- حق برخوداری از تامین اجتماعی.

ج- حق داشتن مسکن مناسب.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید