ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵ | ۱۴:۰۶ ب.ظ
قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۳۶/۴/۳۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی (اصلاحی ۱۳۵۸/۸/۲۹)
فصل یکم شرایط عمومی استخدام و طبقه‌بندی افسران و کارمندان ماده ۱ – کسانیکه مطابق شرایط و مقررات این قانون مشغول خدمت بشوند افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی نامیده میشود. ماده ۲ -(اصلاحی ۰۷/۰۵/۱۳۵۳) شرایط ورود بخدمت بشرح‌زیر است: ۱ – تابعیت ایران. ۲ – حداقل سن‌۱۸ سال تمام. ۳ – در بدو ورود […]

فصل یکم

شرایط عمومی استخدام و طبقه‌بندی افسران و کارمندان

ماده ۱ – کسانیکه مطابق شرایط و مقررات این قانون مشغول خدمت بشوند افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی نامیده میشود.

ماده ۲ -(اصلاحی ۰۷/۰۵/۱۳۵۳) شرایط ورود بخدمت بشرح‌زیر است:

۱ – تابعیت ایران.

۲ – حداقل سن‌۱۸ سال تمام.

۳ – در بدو ورود به خدمت حداقل تحصیلات برای کسانی که داوطلب خدمت افسری میشوند دارا بودن گواهینامه رسمی دوره کامل متوسطه و برای‌کسانی که جهت کادر درجه‌داری استخدام میشوند حداقل گواهینامه پایان دوره ابتدائی خواهد بود.

۴ – عدم محکومیت بجنایت و جنحه‌هائیکه بموجب قوانین جزائی مستلزم محرومیت از خدمت دولت میگردد.

۵ – صحت‌مزاج و توانائی‌برای انجام کاری که‌بمنظور آن استخدام میشوند و معروف نبودن بفساد عقیده و اخلاق

۶ – توفیق در امتحانات ورود بخدمت مورد نظر طبق آئین نامه‌مربوطه.

تبصره ۱ -(اصلاحی ۰۵/۰۹/۱۳۵۲) از تاریخ اول مهر ماه ۱۳۵۰ پذیرش داوطلبان در مراکز آموزشی بدون رعایت شرط سنی مذکور در این ماده مجاز است لیکن انتخاب داوطلبان باید بترتیبی انجام شود که پس از خاتمه تحصیل و هنگام نیل بدرجه حداقل دارای ۱۸ سال تمام باشند.

تبصره ۲-(اصلاحی ۱۹/۰۳/۱۳۵۵) حداقل سن برای داوطلبان ورود به مراکز آموزش تخصصی فنی با داشتن گواهینامه سوم متوسطه یا دوره ابتدائی پانزده سال تمام و برای‌ دواطلبان ورود بمراکز آموزش موزیک و ارکسترهای نظامی با داشتن گواهینامه سوم متوسطه یا دوره راهنمائی ۱۳ سال تمام میباشد و اینگونه داوطلبان پس از خاتمه‌ تحصیل و هنگام نیل بدرجه مشمول محدودیت سنی مندرج در تبصره ۱ این ماده نخواهند بود.

ماده ۳ – افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی بشرح‌زیر میباشند.

‌الف – نظامیان

ب – همردیفان و غیرنظامیان

ماده ۴ – نظامیان بدو طبقه تقسیم میکردند.

‌الف – افسران

ب – درجه‌داران و افراد

ماده ۵ – همردیفان و غیر نظامیان

الف – همردیفان کارمندانی هستند که با حقوقی معادل حقوق افسران و درجه‌ داران یا افراد استخدام شده‌و از لحاظ مقررات استخدامی تابع قانون‌استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی میباشند.

ب – غیر نظامیان کارمندانی هستند که مطابق قوانین استخدام کشوری و یا مقررات اختصاصی استخدامی مربوطه در نیروهای مسلح شاهنشاهی‌انجام وظیفه میکنند.

تبصره ۱ -(الحاقی ۰۲/۰۴/۱۳۵۰) مقررات اختصاصی استخدامی مربوط بکارمندان غیر نظامی ارتش شاهنشاهی از طرف وزارت جنگ تهیه و با تأئید سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲-(اصلاحی ۰۲/۰۴/۱۳۵۰) کارمندان مندرج در بند «الف» و «ب» مادامیکه در نیروهای مسلح شاهنشاهی مشغول انجام وظیفه هستند از لحاظ مقررات کیفری و انضباطی‌تابع قوانین و آئین‌نامه‌های ارتشی میباشند.

ماده ۶ – هر نوع تغییری که در وضع استخدام قراردادهای سایر وزارتخانه‌ها طبق قانون استخدام کشوری معمول و اجراء گردد همان مقررات درباره‌قراردادهای فعلی ارتش بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۷ – نیل بمقام افسری در نیروهای مسلح شاهنشاهی مطلقا موکول بطی دوره دانشکده یا آموزشگاه افسری رسته مربوطه در داخله یا خارجه‌میباشد که حداقل دوره دانشکده دو سال و آموزشگاه یکسال خواهد بود.

تبصره -(الحاقی ۳۱/۰۳/۱۳۵۵) در صورتیکه مدت دوره آموزشگاه افسری مانند آموزشگاه افسری هوانیروز (‌هواپیمائی نیروی زمینی) بیش از یکسال باشد‚ دانشجویان در‌مدت آموزش مازاد بر یکسال از حقوق ماهانه معادل حقوق درجه ستوان سومی استفاده خواهند نمود و مدت آموزش مازاد بر یکسال آنان نیز (‌بدون‌احتساب مدت مردودیت و تجدیدی) پس از نیل به درجه ستوان سومی از لحاظ ترفیع جزء قدمت خدمت در درجه آنان محسوب خواهد گردید. این‌تبصره از تاریخ ۲۵۳۴.۱.۱ قابل اجرا میباشد.

ماده ۸ -(اصلاحی ۱۷/۱۰/۱۳۴۷) نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران به مجموعه ارتش شاهنشاهی – ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور اطلاق میشود.

‌نیروهای سه‌گانه ارتش شاهنشاهی ایران (‌زمینی – هوائی – دریائی) و ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور بتناسب احتیاجی که دارند از‌رسته‌های مختلف تشکیل گردیده و تعیین رسته افسران و درجه‌داران و افراد و طرز تغییر آنها طبق آئین‌نامه‌هائی خواهد بود که بوسیله وزارت جنگ(‌در مورد ارتش شاهنشاهی) و وزارتین جنگ و کشور (‌در مورد ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور) تنظیم و بتصویب کمیسیونهای نظام‌ مجلسین در مورد ارتش شاهنشاهی و کمیسیونهای نظام و کشور مجلسین در مورد ژاندارمری و شهربانی کل کشور خواهد رسید.

ماده ۹ -(اصلاحی ۱۳/۰۹/۱۳۴۵) استخدام کارمند بعنوان همردیف اعم از افسر و درجه‌دار و افراد ممنوع است.

فصل دوم

وضع خدمتی افسران و کارمندان

ماده ۱۰ – حاضر بخدمت . وضع افسر و کارمندی است که در مشاغل سازمانی مشغول انجام وظیفه میباشد.

ماده ۱۱ – منتسب. وضع افسر و کارمندی است که مشمول یکی از مواد زیر باشد:

‌الف – موقتا بمشاغل مخصوصی گمارده شده که در سازمان نیروهای مسلح شاهنشاهی برای آن مشاغل محل بخصوصی پیش‌بینی نشده است.

ب – در یکی از مدارس داخله یا خارجه مشغول تحصیل باشد.

ج – بواسطه حذف یا انحلال محل سازمانی موقتاً بدون شغل شود.

‌د – افسران و کارمندانی که معالجه بیماری آنها بیش از ۴ ماه ادامه پیدا کند تا یکسال.

ه – افسران و کارمندان که اسیر میشوند در تمام مدتی که در اسارت هستند و در صورتیکه از اسارت خارج شوند حداکثر تا ششماه که باید بآنان شغل ارجاع شود در حال انتساب باقی خواهند بود.

‌و – بنا بتصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه مأمور خدمت در سایر وزارتخانه‌ها یا بنگاههای ملی یا دولتی شوند.

‌تبصره-(اصلاحی ۱۵/۰۴/۱۳۴۴) افسران و کارمندانیکه تحت پیکرد[پیگرد] واقع و بعلت صدور کیفر خواست جنائی بدون کار میشوند اگر طبق رای قطعی دادگاه صالح ‌برائت حاصل نمایند مدت بدون کاری مزبور به انتساب تبدیل خواهد شد همچنین در صورتیکه بزه انتسابی طبق رای قطعی دادگاه از درجه جنحه‌ تشخیص داده شود مدت بدون کاری از فاصله صدور کیفر خواست تا زمان صدور حکم دادگاه به انتساب تبدیل خواهد شد.

ماده ۱۲ – منتظر خدمت. وضع افسر و کارمندی است که بعلت خطا یا قصور مکرر و یا مسامحه طبق مقررات مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ موقتاً از کار برکنار‌شود.

ماده ۱۳)(اصلاحی ۱۵/۰۴/۱۳۴۴) – بدون کار وضع افسر و یا کارمندیست که بعلل زیر موقتاً از کار بر کنار گردد:

در صورت صدور کیفر خواست باتهام ارتکاب جنایت عمدی از تاریخ اعلام دادسرا به قسمت مربوط به متهم اعم از اینکه کیفر خواست از‌دادسرای عمومی و یا دادسرای اختصاصی صادر شده باشد.

‌تبصره ۱ -(اصلاحی ۲۸/۰۲/۱۳۵۶) هر گاه متهم به تعلیق یا بدون کاری خود اعتراض کند دادگاه صالح اعم از عمومی یا اختصاصی با رعایت تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات‌عمومی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر مینماید.

‌در صورت صدور حکم برفع تعلیق یا بدون کاری از تاریخ صدور حکم متهم از بدون کاری یا تعلیق خارج خواهد گردید. ‌

تبصره ۲ -(الحاقی ۲۸/۰۲/۱۳۵۶) کلیه دادسراهای عمومی و اختصاصی مکلفند حسب مورد صدور کیفر خواست یا تصمیم دادگاه مبنی بر رفع تعلیق یا بدون کاری را به اداره ‌دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی و قسمت مربوط به متهم اعلام دارند.

۲ – در صورت محکومیت قطعی بحبس در مواردیکه طبق قانون دادرسی و کیفر ارتش مستلزم اخراج نباشد برای تمام مدت حبس که مورد حکم ‌واقع گردیده اعم از اینکه حبس مزبور قبل از قطعیت حکم باشد یا بعد از آن.

تبصره -(اصلاحی ۱۵/۰۴/۱۳۴۴) محکومین به حبس با خدمت و همچنین محکومین به حبس عادی در مواردیکه برابر مقررات ماده ۴۲۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش زندان ‌آنان به حبس با خدمت تبدیل گردد مشمول مقررات این بند نخواهند بود.

۳ – در صورتیکه در اثر عدم پرداخت محکوم به یا بدهی منجر بصدور اجرائیه زندانی گردد برای مدت حبس.

۴ – در صورتیکه تنبیه انتظار خدمت مؤثر واقع نشده و طبق مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ این قانون بدون کار گردد.

ماده ۱۴ – معلول. وضع افسر و کارمندی است که بعلت قیود خدمتی دچار سانحه یا بیماری شده که معالجه ان بیشتر از یکسال تمام طول‌کشیده و طبق تشخیص کمیسیون عالی پزشکی نظامی قادر بانجام خدمت نباشد.

فصل سوم

برکناری افسران و کارمندان از خدمت

ماده ۱۵ –خدمت افسران و کارمندان ممکن است بیکی از طرق ذیل پایان یابد.

الف – بازنشستگی. وضع افسران و کارمندانی است که طبق مقررات فصل ششم این قانون بازنشسته شوند.

ب-انتقال: وضع افسر و کارمندی است که در صورت تمایل آن پس از تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران بیکی از‌وزارتخانه ها – مؤسسات دولتی و یا مؤسسات وابسته بدولت منتقل شوند. ‌

تبصره ۱ – این قبیل افسران و کارمندان اگر بخواهند معاودت نمایند در صورتی که بوجود آنان احتیاج باشد با درجه و قدمت خدمت درجه‌ای که‌در تاریخ انتقال دارا بوده‌اند بخدمت پذیرفته خواهند شد مشروط بر اینکه مدت انتقال آنان بیش از سه سال نباشد و در مدت خدمت در وزارتخانه‌ها‌و بنگاههای نامبرده منتظر خدمت یا معلق یا مستعفی یا اخراج نشده باشند.

تبصره ۲ – انتقال افسران از ژاندارمری کل کشور چنانچه حائز شرایط زیر باشند به نیروهای مسلح شاهنشاهی امکان‌پذیر خواهد بود.

۱ – تا درجه سرگردی (‌داخل) چنانچه دوره دانشکده افسری و دوره مقدماتی را طی نموده باشند.

۲ – تا درجه سرهنگی (‌داخل) چنانچه دوره عالی رسته یا دوره دانشگاه جنک [جنگ] را طی نموده باشند.

۳ – امرائی که دوره دانشگاه جنک [جنگ] را طی نموده باشند.

۴ – افسران پزشک و فنی که دانشکده پزشکی یا فنی داخله یا خارجه را طی کرده باشند.

تبصره ۳ -(الحاقی ۲۱/۰۷/۱۳۵۰) انتقال افسران و کارمندان ارتش شاهنشاهی به ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور بنابر نیازمندیهای سازمانی پس از تصویب ‌اعلیحضرت همایون شاهنشاه انجام میشود.

ج – استعفاء – کسانیکه نیروهای مسلح شاهنشاهی برای تحصیل آنها هزینه‌ای پرداخت کرده باشد در صورت وجود یکی از شرایط زیر میتوانند استعفا ‌دهند.

۱ – پرداخت دو برابر هزینه تحصیل.

۲ – انجام خدمت پس از خاتمه تحصیل معادل سه برابر مدت تحصیل که در هر صورت از ده سال تجاوز نخواهد کرد. کسانی که ضمن خدمت بهزینه ‌نیروهای مسلح شاهنشاهی دوره تخصصی را طی نموده‌اند باید دو برابر مدت تخصصی را خدمت کنند و در صورتیکه مشمول قسمت اول این جزء‌ نیز باشند باشند این مدت بخدمت مقرر در قسمت اول این جزء اضافه میشود.

‌استعفای افسران بوسیله سازمان مربوط پیشنهاد میشود و قبول آن موکول بتصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه خواهد بود.

‌تبصره ۱ -(الحاقی ۱۷/۱۰/۱۳۵۲) منظور از هزینه تحصیل موضوع بند ج این ماده اعم است از حقوق و مزایا و هزینه‌های زیست و پوشاک و همچنین سایر هزینه‌هائی که ‌نیروهای مسلح شاهنشاهی بنحوی از انحاء برای تحصیل اشخاص موضوع این بند مصرف نموده و مبالغی که بازاء تحصیل آنها نقد پرداخت کرده‌است.

‌تبصره ۲ -(الحاقی ۱۷/۱۰/۱۳۵۲) در مورد صاحبان حرف پزشکی یکسال خدمت در مناطق گرمسیر یا نامساعد برابر ۱۸ ماه خدمت در سایر مناطق محسوب میشود مناطق‌مذکور بموجب آئیننامه‌ای که بتصویب وزارت جنگ میرسد تعیین خواهد شد.

‌تبصره ۳ -(الحاقی ۱۷/۱۰/۱۳۵۲) تقاضای استعفای درجه‌داران منوط به داشتن حداقل پنجسال خدمت و موکول بتصویب مقامات مذکور در ماده ۱۹ میباشد.

‌تبصره ۴ -(الحاقی ۱۷/۱۰/۱۳۵۲) در زمان جنگ یا بحرانهای سیاسی و وضع غیر عادی که بیم آغاز مخاصمات می‌رود استعفا مطلقاً پذیرفته نخواهد شد.

‌تبصره ۵ -(الحاقی ۱۷/۱۰/۱۳۵۲) افسران و کارمندانی که از خدمت مستعفی شده‌اند در صورت تقاضای شخصی هرگاه حائز شرایط زیر مورد احتیاج باشند فقط برای یکمرتبه با یک درجه پائین‌تر ممکن است بخدمت معاودت نمایند.

۱ – در مدت برکناری محکومیت مؤثر بعلت ارتکاب جنحه یا جنایت نداشته باشند.

۲ – مدت برکناری آنان بیش از سه سال نباشد.

د – اخراج – در پنج مورد زیر افسران و کارمندان از خدمت اخراج میشوند:

۱ – اگر طبق مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش محکومیتی پیدا نماید که مستلزم اخراج باشد.

۲ – در صورتیکه مبادرت باعمال خلاف حیثیت و شئون نظامی و یا مصالح ارتش بنماید (‌با رعایت مواد ۱۱۳ – ۱۱۵ – ۱۱۸ این قانون).

۳ – در صورت شرکت افسر و کارمند در احزاب و دستجات سیاسی (‌با رعایت ماده ۱۱۳ و ۱۱۸) این قانون.

۴ – در صورت ترک تابعیت.

۵ -قصور عمدی در اجرای دستورات خدمتی و وظائف مربوط در صورتیکه تنبیهات پیش‌بینی شده در آئین‌نامه انضباطی و انتظار خدمت و بدون‌کاری بترتیب مؤثر واقع نشده باشد (‌با رعایت مواد ۱۱۳ و ۱۱۵ و ۱۱۸).

تبصره:(الحاقی ۱۵/۰۳/۱۳۵۱)در مواردیکه قصورعمدی درانجام وظایف و اجرای دستورات خدمتی بنحوی باشد که فرمانده یا رئیس قسمت مربوط با توجه به مصالح ‌نیروهای مسلح شاهنشاهی برای تأثیر بموقع تنبیه‚ اخراج افسریا کارمند خاطی را از خدمت ضروری تشخیص دهد میتواند بدون در نظر گرفتن ‌ترتیبات مندرج در جزء ۵ بند (‌د) ماده ۱۵ نسبت به اخراج افسر یا کارمند خاطی با رعایت مواد ۱۱۳ و ۱۱۵ و ۱۱۸ اقدام نماید.

هـ – معافیت از خدمت. ‌

در صورتیکه ادامه خدمت مشمولان این قانون به تشخیص هیئتها و کمیسیون مندرج در مواد ۱۱۳ و ۱۱۸ این قانون منطبق با مصالح نیروهای مسلح‌شاهنشاهی نبوده و مورد از مصادیق بند ‌د این ماده نباشد از خدمت معاف گردیده و با آنان بترتیب زیر رفتار میشود:

۱ – در صورتیکه ۲۰ سال خدمت یا بیشتر داشته باشند حقوقی معادل حقوق بازنشستگان از صندوق بازنشستگی مربوط بآنان پرداخت می‌گردد و از‌نظر امور رفاهی و درمانی همچنین مستمری وراث نیز مشمول مقررات مربوط به بازنشستگان خواهند بود.

۲ – در صورتیکه کمتر از بیست سال خدمت داشته باشند حسب مورد از مبلغی معادل وجوهی که در باز خرید سوابق خدمتی به افسران و درجه‌داران‌پرداخت میشود بطور یکجا استفاده خواهند نمود.

فصل چهارم – ترفیعات

۱- شرایط عمومی ترفیعات

ماده ۱۶ – ترفیع افسران و ارتقاء رتبه همردیفان پس از طی مراحل این قانون منوط بتصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه خواهد بود.

ماده ۱۷ – برای نیل بمقام افسری و همچنین ترفیع از درجه سرهنگی ببالا فرمان همایونی صادر خواهد شد.

ماده ۱۸ – ترفیع افسران و ارتقاء رتبه همردیفان پس از درج در فرمان همگانی ارتش ابلاغ خواهد شد.

تبصره -(الحاقی ۲۹/۰۳/۱۳۴۶) ترفیع افسران ژاندارمری کل کشور و ارتقاء رتبه همردیفان آنان در فرمان اختصاصی ژاندارمری کل کشور درج و ابلاغ می‌شود.

این‌مقررات شامل افسران ژاندارمری و همردیفان آنان که از تاریخ تصویب قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ترفیع یا ارتقاء یافته‌اند نیز میگردد.

ماده ۱۹ -(اصلاحی ۱۵/۰۳/۱۳۴۸) ترفیع درجه افراد و درجه‌ داران و ارتقاء رتبه همردیفان آنان با رعایت مقررات این قانون و تعداد مجاز و طرحهای مصوبه در ارتش شاهنشاهی ‌و ژاندارمری و شهربانی کل کشور در اختیار مقامات زیر خواهد بود:

‌الف – تا درجه سرجوخگی (‌داخل) در اختیار مقامات سرتیپی.

ب – تا درجه گروهبان یکمی (‌داخل) در اختیار مقامات سرلشگری.

ج – تا درجه استوار یکمی (‌داخل) در اختیار مقامات سپهبدی.

‌د – تا درجه ستوان یار یکمی (‌داخل) و همافران در ارتش شاهنشاهی در اختیار مقامات ارتشبدی و در ژاندارمری و شهربانی کل کشور در اختیار فرمانده ‌و رئیس سازمانهای مزبور.

تبصره – ترفیعات درجه‌داران و ارتقاء رتبه همردیفان در ژاندارمری در اختیار فرمانده ژاندارمری میباشد.

ماده ۲۰ -(اصلاحی ۰۹/۰۸/۱۳۴۳) ترفیع افسران و کارمندان ارتش با رعایت شرایط مقرر در این قانون و برابر طرحهای مصوبه ارتش در هر موقع سال اعطاء میگردد.

در نیروی زمینی و هوائی

در نیروی دریائی

در نیروی زمینی و هوائی

در نیروی دریائی

سرباز

ناوی

ستوان ۳

ناوبان سوم

سرباز یکم

ناوی یکم

ستوان ۲

ناوبان دوم

سرجوخه

سرناوی

ستوان ۱

ناوبان یکم

گروهبان سوم

مهناوی ۳

سروان

ناوسروان

گروهبان دوم

مهناوی ۲

سرگرد

ناخدا سوم

گروهبان یکم

مهناوی ۱

سرهنگ ۲

ناخدا دوم

استوار دوم

ناواستوار۲

سرهنگ

ناخدا یکم

استوار یکم

ناواستوار۱

سرتیپ

دریادار

ستوانیار سوم

ناوبانیار ۳

سرلشگر

دریابان

ستوانیار دوم

ناوبانیار ۲

سپهبد

دریاسالار

ستوانیار یکم

ناوبانیار۱

تبصره ۱ ـ(اصلاحی ۲۹/۰۸/۱۳۵۸) افسریاران شاغل و بازنشسته از حقوق و مزایای درجه ستوانیار دومی استفاده مینمایند.

تبصره ۲ ـ(اصلاحی ۲۹/۰۸/۱۳۵۸) ترتیب درجات در ژاندارمری کل کشور مانند درجات نیروی زمینی خواهد بود باستثناء سرباز و سرباز یکم که در ژاندارمری ژاندارم یکم نامیده میشود.

تبصره ۳ ـ(الحاقی ۲۹/۰۸/۱۳۵۸) استواریکم هائی میتوانند بدرجه ستوانیاری ارتقاء یابند که دارای محل سازمانی و پایه مهارت لازم باشند.

ماده ۲۲ – کسانی که با داشتن حداقل گواهی نامه دوره کامل متوسطه دوره دانشکده افسری را بپایان رسانده بدرجه ستوان دومی و کسانی که با‌داشتن حداقل گواهی نامه دوره کامل متوسطه آموزشگاه افسری را بیایان(بپایان) برسانده بدرجه ستوان سومی نائل خواهند شد.

تبصره -(اصلاحی ۰۲/۱۲/۱۳۶۲) با دانشجویان رشته خلبانی دانشکده افسری نیروی هوائی از نظر نیل به درجه افسری مانند سایر دانشجویان دانشکده‌های افسری ارتش رفتار شده و در صورت عدم امکان ادامه تحصیل در این رشته با آنان بترتیب زیر رفتار میگردد:

‌الف – هر گاه به تشخیص دانشکده قادر به تحصیل در رشته خلبانی نبوده و لکن بتواند در یکی دیگر از تخصصهای آن نیرو تحصیل نمایند جهت طی‌آموزش مزبور معرفی و در آن رشته به تحصیل ادامه خواهند داد.

ب – چنانچه به عللی خارج از اراده قادر به تحصیل در هیچیک از تخصصهای آن نیرو نباشند پس از پرداخت هزینه‌ای که برای آنان صرف شده است از‌ارتش اخراج میگردند.

ج – در صورتیکه به عللی که در حیطه اراده آنان باشد شایسته تحصیل در هیچیک از تخصصهای آن نیرو نباشند پس از پرداخت دو برابر هزینه‌ای که‌ برای آنان صرف شده است‚ از ارتش اخراج میگردند و پس از اخراج نیز هیچیک از ارگانها و نهادها مجاز به استخدام آنان در رابطه با آموزشهائی که در‌دانشکده طی کرده‌اند نمیباشند:

‌د – تشخیص ارادی یا غیر ارادی بودن علل مذکور در بندهای ب و ج بر عهده کمیسیونی مرکب از اعضاء زیر میباشند:

‌الف – معاون پرسنلی نیروی هوائی یا نماینده تام‌الاختیار وی.

ب – رئیس عقیدتی سیاسی نیروی هوائی یا نماینده تام‌الاختیار وی.

ج – رئیس بازرسی نیروی هوائی یا نماینده تام‌الاختیار وی.

‌د – رئیس دانشکده افسری نیروی هوائی.

‌ه‍- مسئول حفاظت اطلاعات دانشکده

ماده ۲۳ – کسانی که با داشتن گواهینامه دوره گامل [کامل] متوسطه دوره‌های تخصصی یا فنی از قبیل پزشگی[پزشکی].دنسان پزشگی[دندان پزشکی]. دامپزشگی[دامپزشکی]. داروسازی و‌امثال آن اعم از داخله یا خارجه را طی مینمایند در صورتی که طبق اساسنامه و مقررات دانشکده افسری قبول خدمت نمایند پس از انقضاء مدتی از‌شروع تحصیل آنان در دوره تخصصی یا فنی که آن مدت معادل دوره تخصصی دانشکده افسری باشد بشرط موفقیت در امتحان سالهای مربوطه به‌درجه ستوان دومی نائل خواهند شد و ترفیع بعدی آنان تابع مقررات این قانون خواهد بود.

ماده ۲۴ – چنانچه دانشجویان دوره‌های تخصصی پس از نیل به مقام افسری در سال های تحصیلی بعد دو سال متوالی در یک کلاس مردود شوند بیکی از دوره‌های تخصصی سایر رشته‌ها معرفی و یس[پس] از اینکه دوره جدید را با موفقیت بپایان رسانیدند برسته جدید اختصاص یافته و ترفیعات‌بعدی آنان تابع مقررات مندرجه در این قانون خواهد بود و چنانچه مایل بادامه خدمت در ارتش نشوند با پرداخت هزینه تحصیلی که ارتش برای آنان‌متحمل شده از خدمت معیاف (معاف) می‌گردند.

ماده ۲۵ -(اصلاحی ۰۳/۰۲/۱۳۵۶) کسانی که با داشتن حداقل مدارک تحصیلی لیسانس و یا معادل آن از دانشگاههای داخلی یا خارجی قبل از انجام خدمت زیر پرچم داوطلب ‌استخدام در نیروهای مسلح شاهنشاهی گردند در صورتی که بوجود آنان احتیاج باشد ممکن است در رشته‌های متناسب با تحصیلاتی که دارند بخدمت پذیرفته شوند و در اینصورت پس از طی دوره مخصوص نظامی در رشته مربوط مدت تحصیلات عالی آنان در رشته مورد نیاز جزء سوابق‌خدمت رسمی آنان منظور و مبنای تعیین درجه و قدمت خدمت در درجه خواهد بود و از مزایای فارغ‌التحصیلان دانشکده افسری استفاده خواهند کرد.‌حداکثر مدت تحصیل قابل احتساب برای دوره‌های مختلف آموزشی با توجه به مقررات مربوط به تحصیلات عالی از نظر حداقل و حداکثر مدت‌ تحصیل تعیین میشود و در مورد لیسانس بیشتر از چهار سال نخواهد بود.

ماده ۲۶ – افسران دانشجوی دوره‌های مختلف در هر یک از سنوات تحصیلی در صورتیکه از عهده امتحانات مربوطه بر نیایند مدت سالهای‌تجدیدی آنان از لحاظ ترفیع محسوب نخواهد شد.

ماده ۲۷ – کسانی که در جریان تحصیلات در دانشکده‌های تخصصی و فنی یکی از دانشگاههای داخلی و خارجه داوطلب استخدام بشوند در‌صورت احتیاج و حائز بودن شرائط مقرره در این قانون ممکن است در دانشکده افسری (‌رسته مربوطه) استخدام شوند و در این صورت مشمول‌مقررات این فصل بوده و مدت تحصیلات قبلی آنان در دانشگاه جز مدت خدمتشان محسوب خواهد شد.

تبصره ۱ – این قبیل اشخاص قبل از پوشیدن لباس نظامی بایستی آموزشهای لازم نظامی را در حدود برنامه رسته مربوطه فرا گیرند.

تبصره ۲ -(الحاقی ۱۹/۱۲/۱۳۵۳) کسانیکه قبل از تصویب قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مشغول خدمت شده‌اند مدت تحصیلات قبلی آنان در دانشگاه از لحاظ‌ بازنشستگی جزو سالهای خدمت آنها محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه کسور بازنشستگی مدت مزبور را به مأخذ صدی ده حقوقی که قانوناً دریافت میدارند تأدیه نمایند. ‌

ماده ۲۸ – فارغ‌التحصبلان[فارغ‌التحصیلان] هنرستان عالی موسیقی کشور که خدمت زیر پرچم را انجام داده باشند در صورت احتیاج نیروهای مسلح شاهنشاهی و‌حائز بودن شرایط مقرره در این قانون با درجه ستوان دومی رسته مربوطه استخدام و ترفیعات بعدی آنان تابع مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره – چنانچه فارغ‌التحصیلان مزبور زیر خدمت پرچم را انجام نداده باشند پس از طی دوره مخصوص نظامی با درجه ستوان دومی استخدام‌خواهند شد.

ماده ۲۹ – درجه‌داران ارتش که دارای گواهینامه سوم متوسطه بوده و بتوانند از عهده طی دوره آموزشگاه افسریاری برآیند بدرجه افسریاری نائل‌می‌گردند.

‌در صورتیکه افسریاران موفق به اخذ گواهینامه دوره کامل متوسطه شوند بدرجه ستوان سومی نائل و از مزایای فارغ‌التحصیلان آموزشگاه افسری‌جزء استفاده خواهند کرد.

ماده ۳۰ -(اصلاحی ۰۳/۰۲/۱۳۵۶) افسران وظیفه‌ای که در حین خدمت زیر پرچم داوطلب خدمت گردند در صورتیکه بوجود آنان احتیاج باشد ممکن است بخدمت در‌کادر ثابت پذیرفته شوند در اینصورت خدمت وظیفه‌ای که انجام داده‌اند همچنین مدت تحصیلات عالی آنان در رشته مورد نیاز با رعایت مقررات ماده۲۵ این قانون جزو سوابق خدمت رسمی آنان منظور و مبنای تعیین درجه و قدمت خدمت در درجه خواهد بود و از مقررات و مزایای فارغ‌التحصیلان‌دانشکده افسری استفاده خواهند کرد.

ماده ۳۱ -(اصلاحی ۲۳/۱۱/۱۳۴۶) جمع کل تعداد افسران و درجه‌داران و همچنین نسبت درجه‌های آنان از اول سال ۱۳۴۷ بر مبنای احتیاجات ارتش شاهنشاهی برابر‌جدول‌های سازمانی و تجهیزات تصویب شده و به نسبتی که بوسیله وزارت جنگ تعیین خواهد شد مشخص میگردد.

تبصره -(الحاقی ۰۹/۰۸/۱۳۴۳) افسرانیکه وضع خدمتی آنان منطبق با بند (‌و) ماده ۱۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب ۳/۴/۳۴ میباشد جزو جمع‌کل و تعداد افسران مصرحه در این ماده محاسبه نشده و در آمارها علاوه بر جمع کل و تعداد مزبور منظور خواهد شد.

ماده ۳۲ – حداقل توقف در درجات برای ترفیع افسران و درجه‌داران و افراد بشرح زیر خواهد بود:

الف – افسران:

درجه

‌ حداقل توقف

۱ – از ستوان سومی بستوان دومی

۳ سال

۲ – از ستوان دومی بستوان یکمی

۳ سال

۳ – ستوان یکمی به سروانی

۴ سال

۴ – از سروانی بسرگردی

۵ سال

۵ – از سرگردی بسرهنک(بسرهنگ) دومی

۴ سال

۶ – از سرهنک(سرهنگ) دومی بسرهنگی

دو سال

۷ – از سرهنگی بسرتیپی

۳ سال

‌تبصره -(اصلاحی ۱۲/۱۲/۱۳۳۷) مدت توقف در درجات سرتیپی و بالاتر و همچنین برای افسران خلبان نیروی هوائی از سرهنگی و بالاتر منوط باراده سنیه شاهانه است. ‌ترفیع افسران خلبان شکاری در هر موقع سال و در تمام درجات بدون رعایت حداقل مدت توقف در درجه مربوطه نیز منوط باراده سنیه شاهانه‌خواهد بود.

ب ـ حداقل مدت توقف در درجات سربازی تا ستوانیار یکمی بشرح زیر خواهد بود:

از سربازی به سرباز یکمی ۶ ماه

از سرباز یکمی به سرجوخگی ۶ ماه

از سرجوخگی به گروهبانسومی ۱ سال

از گروهبانسومی به گروهباندومی ۳ سال

از گروهباندومی به گروهبانیکمی ۳ سال

از گروهبانیکمی به استوار دومی ۴ سال

از استوار دومی به استوار یکمی ۴ سال

از استوار یکمی به ستوانیار سومی ۴ سال

از ستوانیار سومی به ستوانیار دومی ۴ سال

از ستوانیار دومی به ستوانیار یکمی ۴ سال

تبصره ـ(الحاقی ۲۹/۰۸/۱۳۵۸) حداقل توقف در درجات از سرجوخگی تا گروهباندومی (داخل) در ژاندارمری در صورتیکه آموزشگاه دیده نباشند یک برابر و نیم مدتهای مذکور در این ماده خواهد بود.

ماده ۳۳ -(اصلاحی ۰۹/۰۸/۱۳۴۳) اعطای ترفیع در زمان جنگ بافسران و کارمندانیکه در عملیات رزمی شرکت دارند تابع مقررات زمان صلح نبوده و بر حسب ضرورت بنا ‌باراده سنیه شاهانه خواهد بود.

۲ – شرایط ترفیع کادر ثابت

ماده ۳۴ – برای نیل بترفیع کلیه افسران و کارمندان بایستی حداقل نصف مدت مقرره درمواد ۳۲ و ۴۲ این قانون را در درجات اخیر در شغل‌سازمانی در نیروی های[نیروهای] مسلح شاهنشاهی خدمت نموده باشند.

تبصره ۱ -(اصلاحی ۲۹/۰۳/۱۳۴۶) مدت انتظار خدمت و بدون کاری در درجات جزو مدت خدمت برای ترفیع محسوب نشده و همچنین در حین انتظار خدمت و‌بدون کاری ترفیع بدرجات بالاتر ممنوع میباشد.

تبصره ۲ – تمام مدت انتساب در زمان تحصیل و اسارت جزو[جزء] مدت خدمت برای ترفیع محسوب خواهد شد.

‌تبصره ۳ -(الحاقی ۲۳/۱۱/۱۳۴۶) افسران و همچنین کارمندان مشمول مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مأمور بخدمت در سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتی در صورتیکه در رشته تخصصی خود خدمت کرده یا بکنند خدمت آنان بمنزله خدمت در شغل سازمانی مذکور در این ماده تلقی میگردد.

ماده ۳۵ – نیل بدرجه سرگردی علاوه بر حائز بودن شرایط مذکور در اینقانون موکول بطی دوره مقدماتی رسته مربوطه یا دوره مشابه آن(در‌صورت دایر بودن) میباشد.

ماده ۳۶ – نیل بدرجه سرهنگی علاوه بر حائز بودن شرایط مقرره در اینقانون موکول بطی دوره رسته مربوطه یا دوره مشابه آن ( در‌صورت دایر بودن ) میباشد.

ماده ۳۷ -(اصلاحی ۰۶/۱۲/۱۳۵۲) نیل بدرجه سرتیپی علاوه بر حائز بودن شرایط مقرر در این قانون موکول است به طی دوره دانشکده فرماندهی و ستاد ایران یا دانشکده‌های‌نظامی خارجی که از لحاظ مدت و برنامه تحصیلی مشابه دوره دانشکده فرماندهی و ستاد ایران باشد.

تبصره -(اصلاحی ۰۶/۱۲/۱۳۵۲) دانشنامه دکترا در رشته‌های تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی برای افسرانی که از دانشگاههای ایران و یا کشورهای خارج ‌فارغ‌التحصیل شده‌اند در ردیف گواهینامه دوره فرماندهی و ستاد خواهد بود مشروط بر اینکه عملا در رشته‌های مزبور خدمت نمایند رشته‌های مورد ‌نیاز با توجه به نیازمندیهای سازمانی نیروهای مسلح شاهنشاهی با پیشنهاد نیروها و سازمانهای مربوط وسیله ستاد بزرگ ارتشتاران تعیین و پس از‌تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه در فرمان همگانی درج خواهد شد.

ماده ۳۸ – در غیر شرایط تحصیلی مذکور در ماده ۳۷ نیل بدرجه سرتیپی در موارد استثنائی منوط باراده سنیه شاهانه است.

ماده ۳۹ – سرجوخه‌هائی می‌توانند بدرجه گروهبان سومی نائل شوند که علاوه بر حائز بودن شرایط مندرج در این قانون آموزشگاه گروهبانی را‌ طی نمایند.

تبصره – غیر نظامیانی که از عهده آزمایش ورودی آموزشگاه گروهبانی برآمده و دوره آن را با موفقیت به پایان رسانند نیز بدرجه گروهبان سومی‌نائل خواهند شد.

ماده ۴۰ – سرباز یکم هائی میتوانند بدرجه سرجوخگی نائل شوند که آموزشگاه سرجوخگی را طی نموده یا ابراز لیاقت نموده باشند.

ماده ۴۱ – افسران و کارمندانیکه تحت پیگرد واقع شوند ترفیع آنان بشرح زیر خواهد بود:

الف – مادام که تحت پیکرد[پیگرد] هستند ترفیع آنها از تاریخهای مشروح زیر معلق میگردد:

۱ – در صورت تعقیب در دادگاههای نظامی باتهام ارتکاب جرائم پیش‌بینی شده در قانون دادرسی و کیفر ارتش و یا بزه‌هائی که بموجب سایر قوانین‌ رسیدگی بآنها ذاتاً در صلاحیت دادگاههای نظامی است از تاریخ صدور امر تعقیب (‌موضوع ماده ۱۳۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش).

۲ – در سایر موارد در صورتیکه بزه انتسابی از درجه جنایت و یا جنحه‌های مصرح در ماده ۱۹ اصلاحی قانون مجازات عمومی باشد از تاریخ اعلام ‌صدور کیفرخواست از طرف دادسرا بقسمت مربوط بمتهم و در غیر اینصورت تعقیب اثری از لحاظ ترفیع نخواهد داشت. ‌

تبصره -(الحاقی ۱۵/۰۴/۱۳۴۴) کلیه دادسراها مکلفند در موارد مذکور در بند (۲) بالا بلافاصله پس از صدور کیفرخواست مراتب را باداره دادرسی ارتش و قسمت مربوط بمتهم اعلام دارند.

ب – اگر پرونده آنان منتهی بصدور قرار منع پیگرد یا رأی قطعی برائت گردد چنانچه در صورت ترفیع‌بگیرها منظور شده و به پیشگاه‌اعلیحضرت همایون شاهنشاه گزارش شده باشد از تاریخ استحقاق به ترفیع خود نائل و تمام حقوق و مزایای مربوطه را از تاریخ استحقاق دریافت‌میدارند.

ماده ۴۲ -(منسوخه ۲۹/۰۸/۱۳۵۸) حداقل توقف در درجات برای فارغ‌التحصیلان آموزشگاه افسری بشرح زیر خواهد بود:

درجه

حداقل توقف

۱ – از ستوان سومی بستوان دومی

سه سال

۲- از ستوان دومی بستوان یکمی

چهار سال

۳ – از ستوان یکمی بسروانی

پنج سال

۴ – از سروانی به سرگردی

شش سال

تبصره – ترفیع بعدی آنان تابع مقررات عمومی اینقانون خواهد بود.

‌ماده ۴۳ -(اصلاحی ۲۰/۱۰/۱۳۴۴) چنانچه فارغ‌التحصیلان آموزشگاه افسری جزء موفق به طی دانشکده افسری بشوند و یا نائل بدریافت دانشنامه لیسانس و بالاتر در یکی‌از رشته‌های تحصیلی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی در دانشکده‌های داخل یا خارج کشور گردند بشرط خدمت در رسته مربوط از مزایای‌ قانونی فارغ‌التحصیلان دانشکده افسری استفاده خواهند کرد. ‌رشته‌های تحصیلی مورد نیاز مذکور در این ماده بموجب فرامین همگانی ارتش تعیین خواهد شد.‌فارغ‌التحصیلان آموزشگاه افسری جزء که قبل از تصویب این قانون حائز شرایط تحصیلی فوق‌الذکر گردیده‌اند از تاریخ تصویب این قانون مشمول‌ مقررات این ماده خواهند بود. ‌

ماده ۴۴ – افسرانیکه فارغ‌التحصیل دوره‌های ویژه یکساله و آموزشگاههای ستوانی ۳ ساله و یا ۲ ساله سابق بوده و همچنین افسران اداره ‌تسلیحات ارتش که تحصیلات آنان لااقل در حدود تحصیلات آموزشگاه ستوانی ۲ ساله سابق باشد چنانچه موفق بدریافت گواهینامه دوره کامل‌متوسطه شوند از مزایای قانونی فارغ‌التحصیلان آموزشگاه افسری جزء بهره‌مند خواهند شد و در صورتی که موفق بدریافت گواهی نامه مزبور نشوند‌حداکثر تا درجه سرهنک[سرهنگ] دومی (‌داخل) بترفیع نائل خواهند شد و حداقل مدت توقف آنان برای ترفیع در تمام درجات یک برابر و نیم مدت‌فارغ‌التحصیلان دانشکده افسری خواهد بود.

تبصره – پزشکان و پزشکیاران و دامپزشکان و دامپزشکیاران – داروسازان و دندان پزشکان مجاز فعلی که تحصیلات آنان لااقل در حدود‌تحصیلات آموزشگاه ستوانی دو ساله سابق باشد تابع مقررات این ماده خواهند بود.

ماده ۴۵ – همردیفان و افسران اداری فعلی در صورتی که حداقل دارای گواهی نامه دوره کامل متوسطه باشند حداکثر تا درجه همردیف سرهنگی و یاسرهنک [‌سرهنگ] اداری ترفیع یافته و مدت توقف آنان در درجات مانند فارغ‌التحصیلان آموزشگاه افسری جزء خواهد بود و در صورتی که دارای دانشنامه‌لیسانس باشند حداکثر تا درجه همردیف سرتیپی یا سرتیپ اداری ارتقاء خواهند یافت و چنانچه فاقد گواهی نامه دوره کامل متوسطه باشند حداکثر تا‌درجه سرهنک[سرهنگ] دومی ترفیع یافته و توقف آنان در درجات یک برابر و نیم مدت فارغ‌التحصیلان دانشکده افسری خواهد بود.

تبصره – در صورتی که افسران مذکور قسمت اخیر این ماده فعلا درجاتشان بالاتر از سرهنک[سرهنگ] دومی باشد در همان درجه باقی و ترفیع حاصل‌نخواهند نمود.

ماده ۴۶ – مدت زندانی محاکماتی کلیه افسران و کارمندان از لحاظ ترفیع جزو[جزء] خدمت آنان در درجه مربوطه محسوب نخواهد شد.

۳ – شرایط استخدام و ترفیع کادر وظیفه

ماده ۴۷ -(اصلاحی ۰۳/۰۲/۱۳۵۶) افسران وظیفه‌ای که خدمت زیر پرچم خود را انجام داده‌اند هر گاه حداکثر ظرف یکسال از تاریخ خاتمه خدمت وظیفه مایل باستخدام در‌نیروهای مسلح شاهنشاهی باشند در صورت احتیاج و واجد بودن شرایط مندرج در این قانون و نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی ممکن است بخدمت ‌پذیرفته شوند در اینصورت پس از طی دوره‌های اطلاعات مخصوص رسته مربوط مدت خدمت وظیفه همچنین مدت تحصیلات عالی آنان در‌رشته مورد نیاز با رعایت مقررات ماده ۲۵ این قانون جزء سوابق خدمت رسمی آنان منظور و مبنای تعیین درجه و قدمت خدمت در درجه خواهد بود و‌از مقررات و مزایای فارغ‌التحصیلان دانشکده افسری استفاده خواهند نمود. ‌

تبصره -(اصلاحی ۰۳/۰۲/۱۳۵۶) افسران وظیفه‌ای که بعد از یکسال از تاریخ خاتمه خدمت وظیفه داوطلب خدمت گردند مشمول مقررات این ماده خواهند بود لیکن مدت‌خدمت وظیفه آنان در تعیین درجه و قدمت خدمت در درجه منظور نخواهد شد.

ماده ۴۸ – افسران وظیفه‌ایکه خدمت زیر پرچم خود را بپایان رسانده‌اند در هر یک از مراحل احتیاط و ذخیره که برابر مقررات ماده ۱۲۳ قانون‌ خدمت نظام وظیفه جهت تجدید تعلیمات احضار و از عهده امتحانات مربوطه برآیند پس از طی هر یک از مراحل احضار بشرح زیر بیک درجه‌ترفیع نائل خواهند شد:

۱) در پایان چهار سال دوره احتیاط.

۲) در خاتمه شش سال اول دوره ذخیره اول.

۳) در انقضاء هشت سال دوم دوره ذخیره اول.

۴) در خاتمه پنجسال دوره ذخیره دوم.

ماده ۴۹ – افراد و درجه‌دارانی که خدمت زیر پرچم خود را پایان رسانیده و داخل در ادوار احتیاط و ذخیره اول و دوم هستند در احضار تعلیماتی‌در صورت داشتن حسن شهرت و ابراز لیاقت و دادن امتحانات لازم ممکن است حداکثر تا درجه استوار یکمی وظیفه ارتقاء یابند.

ماده ۵۰ – در صورتیکه سربازان وظیفه در حین خدمت زیر پرچم موفق بطی یکی از آموزشگاههای سرجوخگی و یا گروهبانی گردند بدرجه‌سرجوخگی و گروهبانی وظیفه نائل میشوند.

فصل پنجم

حقوق و مزایای افسران و کارمندان

۱- حقوق

ماده ۵۱ – مبنای حقوق ماهانه از اول سال ۱۳۳۷ – دو هزار ریال تعیین می‌شود (‌حقوق ماهانه سرباز داوطلب) و برای سالهای بعد وزارت جنک(جنگ) با‌توجه بحداقل هزینه زندگی برای یکنفر سرباز با محاسبه کرایه خانه و سوخت و پوشاک و خوراک مبنی را در نظر گرفته و جهت تصویب به هیئت دولت پیشنهاد‌می‌نمایند و مقررات این قانون در مورد میزان حقوق و کسور بازنشستگی و مزایا از تاریخ فروردین ماه ۱۳۳۷ در مورد افسران و کارمندان حاضر بخدمت و بازنشستگان و مستمری‌بگیران و موظفین بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۵۲ – افسران و کارمندان از لحاظ تعیین میزان حقوق ماهانه دو طبقه تقسیم میشوند:

‌الف – طبقه یک افراد و درجه‌داران و همردیف آنان.

ب – طبقه دو افسران و همردیفان.

ماده ۵۳ – حقوق ماهانه افسران و کارمندان بشرح زیر تعیین میگردد.

الف – حقوق درجات طبقه یک از سرباز یکم ببالا مساوی است با حقوق درجه ماقبل بعلاوه ده درصد حقوق مبنا ضرب در حداقل سنوات‌توقف در درجه ماقبل (‌مندرج در ماده ۳۲)

‌حقوق درجات طبقه دوم مساوی است بحقوق درجه ماقبل بعلاوه بیست درصد حقوق مبنا ضرب در حداقل سنوات توقف در درجه ماقبل (‌مندرج در‌ماده ۳۲)

تبصره ۱ – حقوق درجه افسریار مساوی است با حقوق درجه استوار یکم بعلاوه ده درصد حقوق مبنی[مبنا] (‌مندرج در ماده )۵۱

تبصره ۲ ) حقوق درجه ستوان سوم مساوی است با حقوق درجه افسریار بعلاوه بیست درصد حقوق مبنی[مبنا] (مندرج در ماده ۵۱

تبصره ۳ – حداقل توقف در درجات امراء برای محاسبه حقوق چهار سال محسوب خواهد شد.

ب – علاوه بر حقوق مندرج در بند ‌الف این ماده بحقوق افسران و کارمندان ارتش در هر طبقه که باشند در برابر هر یک سال خدمتی که انجام‌داده یا میدهند (‌مدت خدمت بالاتر از ۳۰ سال محسوب نمیشود) برای طبقه یکم صدی پنج و برای طبقه دوم صدی ده حقوق مبنی(مبنا) مندرجه در ماده۵۱ بنام حقوق سنواتی اضافه خواهد شد.

تبصره ۱ – افسرانیکه مدتی خدمت درجه‌داری داشته‌اند برای آن مدت از صدی پنج حقوق مبنی(مبنا) مندرجه در ماده ۵۱ استفاده خواهند کرد.

تبصره ۲) مبنای محاسبه سنوات خدمت منظور در بند «ب» این ماده اول مهر ماه هر سال محسوب خواهد شد.

تبصره ۳) حقوق کارمندان غیر نظامی حقوقی است که در قانون استخدام کشوری و با(یا) مقررات استخدامی مربوطه بآنان تعلق میگیرد.

ماده ۵۴ – کسانی که در عرض سال یکی از تنبیهات زیر درباره آنان اجرا شود از اضافه حقوق مندرج در بند (ب) ماده ۵۳ سال بعد محروم خواهند‌بود.

‌الف – بدون کاری بیش از دو ماه.

ب – انتظار خدمت بیش از سه ماه.

ج – محکومیت بحبس طبق رأی قطعی دادگاه.

ماده ۵۵ ) حقوق افسران و کارمندانی که بدون کار میشوند یک دوم و افسران و کارمندانی که منتظر خدمت میگردند دو سوم آخرین حقوق زمان‌اشتغال آنان خواهد بود.

ماده ۵۶ -(اصلاحی ۰۸/۰۲/۱۳۴۸) حقوق و مزایای ماهانه درجه‌داران و نفرات وظیفه بشرح زیر خواهد بود:

‌سرباز وظیفه

۵۰ ریال

سرباز یکم وظیفه

۷۵ ریال

‌سرجوخه وظیفه

۱۵۰ ریال

گروهبان ۳ وظیفه

دویست ریال

‌گروهبان ۲ وظیفه

سیصد ریال

گروهبان ۱ وظیفه

چهارصد ریال

ماده ۵۷ – حقوق و مزایای افسران و استواران وظیفه مانند افسران و استواران همدرجه کادر ثابت خواهد بود.

ماده ۵۸ -(اصلاحی ۳۱/۰۳/۱۳۵۰) دانش‌آموزان دبیرستان های نظام و آموزشگاههای درجه‌داری و دانشجویان آموزشگاههای افسری جزء و دانشکده افسری بشرح زیر‌حقوق دریافت خواهند داشت:

‌الف – دانش‌آموزان سالهای ۴ و ۵ و ۶ دبیرستانهای نظام معادل پانزده درصد مبنی(مبنا) (‌مندرج در ماده ۵۱)

ب – دانش‌آموزان آموزشگاههای درجه‌داری معادل نصف مبنی(مبنا) ‌مندرج در ماده ۵۱

ج)دانشجویان آموزشگاه افسری جزء معادل دوسوم (۲/۳) مبنای حقوق.

‌د – دانشجویان دانشکده افسری بترتیب:

در سال یکم معادل یک برابر مبنای حقوق.

در سال دوم معادل یک برابر و یک چهارم مبنای حقوق.

در سال سوم معادل سه دوم (‌یک برابر و نیم) مبنای حقوق.

تبصره -(الحاقی ۰۹/۰۵/۱۳۵۲) حقوق ماهانه دانشجویانی که در دانشکده‌های افسری بمنظور خدمت در ارتش شاهنشاهی تحصیل مینمایند از تاریخ اول مهر ماه سال۱۳۵۱ بشرح زیر قابل پرداخت خواهد بود:

‌الف – در سال یکم معادل دو برابر حقوق مبنی.

ب – در سال دوم معادل دو برابر و یک چهارم حقوق مبنی.

ج – در سال سوم معادل دو برابر و یک دوم حقوق مبنی.

‌منظور از حقوق مبنای مذکور در این قانون مندرج در ماده ۵۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی با تغییرات بعدی آن میباشد.

ماده ۵۹ – افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی که برای تحصیل بیکی از آموزشگاه ها یا دانشکده‌های افسری معرفی میگردند در مدت‌تحصیل از حقوق و مزایای درجه مربوطه استفاده خواهند کرد.

۲ – فوق‌العاده‌ها

ماده ۶۰) فوق‌العاده و هزینه سفر و سایر مزایا در داخل و خارج کشور و همچنین حق تأهل و حق اولاد بمیزان مندرجه در قوانین و مقررات‌استخدامی کشوری در آئین‌نامه‌های مربوطه وزارت جنک(جنگ) تعیین خواهد شد.

ماده ۶۱ – فوق‌العاده افسران و درجه‌داران کادر ثابت گارد مستقل شاهنشاهی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بتصویب کمیسیون بودجه مجلس‌شورای ملی خواهد رسید.

ماده ۶۲ – میزان حقوق مقام محل های سازمانی که در نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری حق استفاده از آن را دارند در آئین‌نامه‌ای که بتصویب‌کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد رسید تعیین میگردد.

‌ماده ۶۳ -(اصلاحی ۳۱/۰۳/۱۳۵۵) خوراک افسران و کارمندانی که بنابر مقتضیات خدمتی بعنوان مانور یا عملیات جنگی یا شرکت در اردوگاه بمدت بیش از ۲۴ ساعت از‌پادگانهای مربوط خارج میشوند همچنین خوراک پرسنل نیروی دریائی شاهنشاهی که روی ناوها خدمت میکنند یا مرتباً بعللی با ناوها مسافرت‌می‌نمایند تأمین میگردد. ‌

ماده ۶۴ -(اصلاحی ۱۷/۰۳/۱۳۴۹) در صورتیکه ضرورت و مقتضیات خدمتی ادامه خدمت افسران و کارمندان را در ساعاتی ایجاب نماید که مستلزم صرف غذا باشد خوراک‌آنان تأمین خواهد شد.

ماده ۶۵ – بکلیه افسران و کارمندان نظامی و همردیفان در سال یکدست لباس خدمت تابستانی و در هر دو سال یکدست لباس کامل زمستانی‌تحویل خواهد شد و به افسران و کارمندان فنی در سال یکدست لباس کار علاوه داده خواهد شد.

‌تبصره -(الحاقی ۰۷/۱۱/۱۳۴۷) بدرجه‌داران و افراد شهربانی کل کشور هر سال یکدست لباس زمستانی و یکدست لباس تابستانی و هر دو سال یک پالتو داده میشود.

ماده ۶۶ -(اصلاحی ۱۰/۱۰/۱۳۶۰) فوق‌العاده سختی خدمت کادر پرنده در نیروها و سازمانهای نیروهای مسلح (‌اعم از خلبان و فنی) و همچنین چتربازان و تکاوران طبق‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره-(منسوخه ۱۰/۱۰/۱۳۶۰) مقررات مذکور در این ماده شامل کادر برنده سایر سازمانهای نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور (‌اعم از خلبانی و فنی) و‌چتربازان نیز خواهد بود.

ماده ۶۷ – فوق‌العاده سختی خدمت کادر دریانورد (‌اعم از فنی و غیر فنی و آب‌بازان) نیروی دریائی طبق ئییننامه‌ای خواهد بود که بتصویب‌کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد رسید.

‌ماده ۶۷ مکرر -(الحاقی ۱۳/۰۹/۱۳۴۵) فوق‌العاده سختی خدمت افسران و درجه‌ داران و افراد کادر ثابت گردان‌های جبهه بموجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بتصویب‌کمیسیون‌های مربوط مجلسین خواهد رسید. ‌

تبصره -(الحاقی ۱۳/۰۹/۱۳۴۵) مقررات این ماده از اول سال ۱۳۴۵ بشرط تأمین اعتبار در بودجه وزارت جنگ قابل اجرا است.

ماده ۶۸ – در مواقع جنک(جنگ) مقررات مربوط بفوق‌العاده و مزایا بر حسب تشخیض(تشخیص) بزرک(بزرگ) ارتشتاران تغییر خواهد نمود

فصل ششم

بازنشستگی و وظیفه و مستمری افسران و کارمندان

ماده ۶۹. افسران و کارمندانیکه لااقل دارای بیست سال سابقه خدمت بوده و بحد نصاب سنین مندرج در زیر میرسند اجباراً بازنشسته‌میگردند:

‌الف – افسران و همردیفان:

‌ارتشبدها

در سن ۶۶

سپهبدها

در سن ۶۲

سرلشگرها

‌ در سن ۶۰

سرتیپ ها

در سن ۵۸

سرهنگها

‌در سن ۵۵

‌سرهنک(سرهنگ) دوم ها و سرگردها

در سن ۵۳

‌ستوان ها و سروان ها

در سن ۵۰

ب – افراد و درجه‌داران و همردیفان

در سن ۴۸

تبصره -(الحاقی ۰۷/۱۰/۱۳۵۶) وزارت جنگ و ژاندارمری کشور شاهنشاهی و شهربانی کشور شاهنشاهی میتوانند بمنظور متعادل ساختن سازمانهای مربوط افسران و‌همردیفانی که بحد نصاب سوابق خدمت و یا سنین مندرج زیر می‌رسند بازنشسته نمایند.

‌ستوانها ۴۴ سال سن یا ۲۰ سال خدمت

‌سروان ۴۶ سال سن یا ۲۳ سال خدمت

‌سرگرد ۴۸ سال سن یا ۲۵ سال خدمت

‌سرهنگ دوم ۵۰ سال سن یا ۲۷ سال خدمت ‌

سرهنگ ۵۲ سال سن یا ۳۰ سال خدمت ‌

ماده ۷۰ -(اصلاحی ۰۷/۱۰/۱۳۵۶) وزارت جنگ و ژاندارمری کشور شاهنشاهی و شهربانی کشور شاهنشاهی میتوانند افسران‚ درجه‌داران و همردیفان آنان را در موارد زیر نیز‌بازنشسته نمایند.

‌الف – افسران و همردیفان آنان که از نظر ارزش کلی در طبقات مادون حائزین شرایط ترفیع قرار میگیرند و بهمین جهت به کمیسیون سنجش ارزشها‌معرفی نمیگردند و همچنین افسران و همردیفان آنان که در کمیسیون‌های سنجش ارزشها شایسته ترفیع تشخیص داده نمیشوند.

ب – در سایر موارد افسران و همردیفان آنان که سه سال بیشتر از حداقل مدت توقف در درجه مربوط قدمت خدمت داشته و به ترفیع نائل نشوند.

ج – درجه‌داران و همردیفان آنان که سه دوره حداقل توقف در درجه مربوط به ترفیع نائل نشوند و مدت خدمت آنان سی سال تمام باشد.

تبصره -(الحاقی ۰۷/۱۰/۱۳۵۶) در صورتیکه سوابق خدمت افسران و همردیفان مشمول این ماده از بیست سال کمتر باشد بدون رعایت تشریفات مندرج در مواد ۱ تا ۱۲”‌آئین‌نامه اجرایی قانون الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب تیر ماه ۱۳۴۵ (۲۵۲۵ شاهنشاهی) درباره افسرانیکه‌ فاقد استعداد و توانائی لازم برای انجام وظایف متناسب با درجه و تخصص مربوط میباشند سوابق خدمتی آنان بموجب مقررات مربوط بازخرید‌خواهد شد. ‌

ماده ۷۱ – افسران و کارمندانیکه بیش از بیست سال سابقه خدمت دارند میتوانند صرفنظر از سنین مندرج در ماده ۶۹ تقاضای بازنشستگی نموده‌و در صورت تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه بازنشسته شوند.

ماده ۷۲ – چنانچه ماه تولد یا ماه و تاریخ رود(ورود) بخدمت کارمندان از روی مدارک رسمی مشخص نباشد اول مهر ماه محسوب خواهد شد

ماده ۷۳ – برای کسانیکه قبل از ۱۹ سالگی بخدمت نیروهای مسلح شاهنشاهی داخل شده‌اند تاریخ شروع بخدمت از آغاز نوزده سالگی‌خواهد بود.

تبصره -(الحاقی ۳۱/۰۳/۱۳۵۰) مدت خدمت کسانیکه قبل از تاریخ تصویب این قانون با سن کمتر از ۱۸ سال تمام بخدمت نیروهای مسلح شاهنشاهی پذیرفته شده‌اند جزو‌سوابق خدمت رسمی آنان محسوب و از شمول مقررات این ماده مستثنی میباشند.

ماده ۷۴ – میزان حقوق بازنشستگی عبارتست از یک‌سی‌ام آخرین حقوق ماهانه زمان اشتغال (‌مجموع حقوق مذکور در بند (‌الف و ب) ماده ۵۳)‌ضرب در سنین خدمت که در هر حال از آخرین حقوق دریافتی نباید تجاوز کند.

تبصره )(منسوخه ۱۳/۰۵/۱۳۵۳) استفاده از حقوق بازنشستگی سنواتی در مورد افسران و کارمندانی که قبل از فروردین ماه۳۷ بازنشسته شده و همچنین افسران و‌کارمندانی که بعداً بازنشسته میشوند و از حقوق سنواتی تمام مدت خدمت استفاده نکرده‌اند منوط به پرداخت کلیه کسور بازنشستگی حقوق سنواتی‌است.

‌مبداء استحقاق دریافت حقوق بازنشستگی سنواتی تاریخی است که تمام کسور بازنشستگی خدمت گذشته را پرداخت نموده یا بپردازند. افسران و‌کارمندان شاغل که کلیه کسور بازنشستگی سنواتی را نپردازند فقط برای مدتی که کسور مزبور را پرداخته‌اند حقوق بازنشستگی مذکور در این تبصره را‌دریافت خواهند نمود. ‌

ماده ۷۵ – مراتب بازنشستگی – مستمری و معلولیت افسران و کارمندان در فرمان همگانی ارتشی درج خواهد شد.

تبصره -(الحاقی ۲۹/۰۳/۱۳۴۶) در مورد افسران و کارمندان ژاندارمری کل کشور مراتب در فرمان اختصاصی ژاندارمری کل کشور درج می‌شود.

این ترتیب شامل‌افسران و کارمندان ژاندارمری که از اول اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ مشمول مفاد ماده ۷۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی گردیده‌اند نیز می‌شود.

‌ ماده ۷۶ – سابقه خدمت رسمی متوالی یا متناوب افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بشرط انتقال‌ کسور بازنشستگی پرداختی و یا واریز آن بصندوق بازنشستگی مربوط از لحاظ بازنشستگی جزو سابقه خدمت آنان محسوب خواهد شد و‌ صندوق بازنشستگی دریافت‌کننده کسور پرداختی مشمولین این ماده مکلف است کسور دریافتی را بصندوق بازنشستگی برقرارکننده حقوق بازنشستگی واریز‌ نماید. ‌

تبصره ۱ -(الحاقی ۱۹/۱۲/۱۳۵۳) سوابق خدمت غیر رسمی افسران و کارمندان موضوع این ماده در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بشرط تأدیه کسور بازنشستگی مدت‌خدمت غیر رسمی بمأخذ صدی ده آخرین حقوق زمان اشتغال فقط از لحاظ صندوق بازنشستگی جزو سنین خدمت رسمی آنان محسوب میشود.

تبصره ۲ -(الحاقی ۱۹/۱۲/۱۳۵۳) استفاده از حقوق صندوق بازنشستگی مدت خدمت غیر رسمی در مورد مشمولین این ماده از تاریخ پرداخت کسور بازنشستگی‌ مقرر در قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهد بود. ‌

ماده ۷۷ -(اصلاحی ۰۳/۰۲/۱۳۵۶) مدت تحصیل افسران‚ همافران‚ درجه‌داران و افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی در دانشکده‌ها و آموزشگاه نظامی (‌اعم از داخله یا خارجه)‌قبل از نیل بدرجات نظامی از لحاظ بازنشستگی‚ جزو قدمت خدمت آنان محسوب خواهد شد.

‌تبصره -(اصلاحی ۰۳/۰۲/۱۳۵۶) کسانی که در دانشگاههای غیر نظامی (‌اعم از داخله یا خارجه) تحصیل کرده و بکنند در صورت قبول خدمت در کادر ثابت نیروهای مسلح‌ شاهنشاهی و پرداخت کسور بازنشستگی مدت تحصیل بمیزانی که در مورد محصلین نظامی عمل میشود مشمول مقررات این ماده خواهند بود.

‌کسانی که از تاریخ تصویب قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۳۰/۴/۱۳۳۶ تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون از آموزشگاهها و دانشکده‌های‌نظامی مزبور فارغ‌التحصیل شده‌اند نیز مشمول این قانون خواهند بود.

ماده ۷۸ . مدت خدمت وظیفه اشخاصیکه داوطلب خدمت میشوند از لحاظ بازنشستگی جزو(جزء‌) قدمت خدمت آنان محسوب خواهد شد.

ماده ۷۹-(اصلاحی ۱۵/۰۴/۱۳۴۴) بافسران و کارمندانیکه بازنشسته میشوند یا بوارث کسانیکه فوت مینمایند بمیزان مدتی که در جریان سنوات خدمت حق مرخصی ‌داشته و استفاده نکرده باشند حداکثر معادل چهار ماه آخرین حقوق و مزایای مربوط دفعتاً پرداخت خواهد شد.

ماده ۸۰ . میزان حقوق مستمری وراث افسران و کارمندانیکه فوت میکنند عبارتست از دو سوم حقوق بازنشستگی اعم از اینکه بسن قانونی‌بازنشستگی رسیده یا نرسیده باشند.

ماده ۸۱ – حقوق بازنشستگی و مستمری و وظیفه بازنشستگی از صندوق بازنشستگی بانک سپه پرداخت خواهد شد که درآمد آن بشرح زیر‌میباشد:

‌الف – یکدهم حقوق ماهیانه کلیه افسران و کارمندان کادر نابت(ثابت) و وظیفه (‌اعم از شاغل و منتظر خدمت و منتسب و بدون کار) و دانشجویان‌دانشکده و آموزشگاه های نظامی که از حقوق ماهانه آنان کسر میشود بعلاوه معادل این مبلغ که از بودجه وزارت جنک(جنگ) و ژاندارمری تأمین و پرداخت‌خواهد شد.

ب – حقوق ماه اول خدمت کلیه کارمندان کادر ثابت و وظیفه و دانشجویان دانشکده و آموزشگاههای نظامی.

ج – تفاوت اضافه حقوق درجات و اضافه حقوق سنواتی ماه اول افسران و کارمندان در هر حال(سال) و تفاوت افزایش حقوق ماه اول که در نتیجه تغییراشل(‌اصل )حقوق افسران و کارمندان حاصل میشود.

‌د – سود قابل تقسیم معاملات بمانک(بانک) سپه پس از وضع هزینه‌های اداری.

تبصره -(الحاقی ۰۶/۱۰/۱۳۶۳) مادام که حقوق بازنشستگی مشمولین این قانون به مأخذ یک سی‌ام آخرین حقوق ضربدر سنوات خدمت و حداکثر تا میزان آخرین حقوق‌ زمان اشتغال پرداخت میگردد از حقوق ماهانه پرسنلی که با داشتن سی سال سابقه خدمت بعلت نیازمندیهای سازمانی در خدمت ابقاء و یا پس از‌بازنشستگی مجدداً بخدمت اعاده میشوند کسور بازنشستگی (‌اعم از سهم پرسنل و دولت) دریافت نخواهد شد.

ماده ۸۲ – افسران و کارمندانیکه در عملیات رزمی طوری صدمه ببینند که قادر بادامه خدمت نباشند حقوقی بنام حقوق وظیفه که میزان آن‌معادل با آخرین حقوق آنان خواهد بود مادام‌العمر از بودجه وزارت جنک(جنگ) و ژاندارمری دریافت و پس از فوت همان مبلغ بنام مستمری متساویاً بوراث تقسیم میشود.

ماده ۸۳ – افسران و کارمندانی که بعلت قیود خدمتی (‌غیر از عملیات رزمی) طوری معلول کردند(گردند) که قادر بادامه خدمت نباشند بشرح زیر بآنان رفتار خواهد شد.

۱ در صورتیکه خدمت آنان کمتر از ۲۰ سال باشد دو سوم آخرین حقوقشان بعنوان حقوق وظیفه از بودجه وزارت جنک(جنگ) تا رسیدن بحد‌نصاب بیست سال پرداخت و کسور بازنشستگی آن بمیزان مندرج در این قانون بصندوق بازنشستگی ریخته خواهد شد و پس از آن همان حقوق‌بدون کسور بازنشستگی از صندوق بازنشستگی بانک سپه مادام‌العمر پرداخت خواهد شد و بعد از فوت نیز دو سوم این مبلغ بنام مستمری متساویاً‌درباره وراث برقرار میگردد.

۲ – در صورتیکه خدمت آنان بیش از بیست سال باشد بازنشسته خواهند شد.

ماده ۸۴ – پس از فوت افسر یا کارمند بازنشسته دو سوم حقوق بازنشستگی بطور تساوی بوراث او بعنوان مستمری پرداخت خواهد شد.

ماده ۸۵ -(اصلاحی ۲۶/۱۱/۱۳۴۴) افسران و درجه‌داران و افراد همردیفانی که در جنک(جنگ) و عملیات رزمی شهید شوند از یک روز قبل از شهادت بیک درجه بالاتر مفتخر شده و‌مستمری وراث آنان عبارت خواهد بود از حقوق درجه اعطائی که از بودجه وزارت جنک(جنگ) و ژاندارمری پرداخت خواهد شد. درباره عائله تحت‌ تکفل افراد مزبور که از تاریخ تصویب قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ببعد بدرجه شهادت رسیده‌اند پس از تأمین اعتبار مربوط در بودجه‌ وزارت جنک و ژاندارمری کل کشور با رعایت مقررات مواد ۸۵ – ۸۸ – ۹۱ همان قانون مستمری برقرار خواهد شد.

تبصره -(الحاقی ۱۳/۱۰/۱۳۵۶) پرسنل نظامی منتقل از نیروهای مسلح شاهنشاهی بسازمان اطلاعات و امنیت کشور در صورت شهید شدن در خدمت آن سازمان از یک روز‌قبل از شهادت بیک درجه بالاتر از آخرین درجه نظامی که قبل از انتقال بسازمان مزبور داشته ‌اند مفتخر میشوند و مستمری وارث آنان برابر قوانین و‌مقررات سازمان اطلاعات و امنیت کشور پرداخت خواهد شد.

ماده ۸۶ – افسران و درجه‌داران و همردیفانی که در راه انجام وظیفه فوت نمایند تمام حقوق آنها و در صورتیکه بعلت قیود خدمتی فوت نمایند ‌دو سوم حقوق بعنوان مستمری بوراث آنان پرداخت خواهد شد.

‌هر گاه سابقه خدمت آنان کمتر از ۲۰ سال باشد مبلغ مزکور(مذکور) از بودجه وزارت جنک(جنگ) یا ژاندارمری و در صورتیکه بیشتر از بیست سال سابقه خدمت‌داشته باشند از صندوق بازنشستگی پرداخت خواهد شد.

ماده ۸۷ -(اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۳۵۳) افسران و کارمندانیکه بعللی غیر از قیود خدمتی بیمار یا دچار حادثه شوند و بعد از یکسال معالجه طبق نظریه‌ شورایعالی پزشکی مربوط غیر قابل علاج تشخیص و قادر بادامه خدمت نباشند اعم از اینکه سابقه خدمتشان بیش از ۲۰ سال یا کمتر از آن باشد در ردیف‌بازنشستگان منظور خواهند شد.

تبصره ۱ -(الحاقی ۰۳/۰۴/۱۳۵۳) مدت درمان مذکور در این ماده جهت بهبود یافتگان فقط برای یکبار دیگر قابل استفاده خواهد بود و در صورت عود همان بیماری این مدت ‌تمدید نمیگردد و این قبیل بیماران بلافاصله بازنشسته خواهند شد. ‌

تبصره۲ -(اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۳۵۳) افسران و کارمندان مسلول مشمول مقررات ماده واحده مربوط بحمایت کارمندان مسلول و پیشگیری بیماری سل مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۳۳‌میباشند.

ماده ۸۸ -(اصلاحی ۲۳/۰۴/۱۳۵۶) وراثی که حق دریافت مستمری دارند بقرار ذیل میباشند:

الف – عیال متوفی تا زمانی که شوهر اختیار نکرده و همچنین شوهر در صورتیکه علیل و از کار افتاده و عملا تحت کفالت عیال متوفای خود بوده‌باشد.

ب – اولاد ذکور تا موقعی که بسن ۲۲ سال تمام نرسیده باشد.

تبصره – اولاد علیل که مبتلا به نقص عضو یا بیماری غیر قابل علاج باشد و قادر بکسب معاش در تمام مدت عمر نباشد حق استفاده از مستمری‌را مادام‌الحیات خواهد داشت.

ج – اولاد اناث مادامی که شوهر اختیار نکرده

‌د – پدر و مادر که در کفالت متوفی بوده‌اند.

ه – برادر علیل و یا صغیری که در کفالت متوفی بوده و در صورت اخیر تا موقعی که بسن بیست و دو سال تمام نرسیده باشد.

‌و – خواهری که در کفالت متوفی بوده تا موقعیکه شوهر اختیار نکرده.

‌ز – نوه‌هائی که پدر و مادرشان فوت و تحت کفالت متوفی بوده‌اند پسر تا موقعیکه بسن ۲۲ سال تمام نرسیده و دختر تا زمانی که شوهر‌اختیار نکرده.

تبصره پسری که مشغول تحصیل باشد تا خاتمه ۲۵ سال سن استحقاق دریافت مستمری خواهد داشت.

ماده ۸۹ – هر یک از مستمری‌بگیران اگر مبتلا به بیماری غیر قابل علاج و نقص عضوی شوند که از کسب معاش در تمام عمر عاجز گردند مستمری‌آنان مادام‌الحیات پرداخت خواهد شد.

ماده ۹۰ -(اصلاحی ۱۲/۰۵/۱۳۵۶) کسانیکه در حین انجام خدمت وظیفه عمومی در هر یک از دوره‌های زیر پرچم‚ احتیاط و ذخیره بسبب انجام وظیفه یا شرکت در عملیات‌رزمی و یا قیود خدمتی معلول شده و یا بشوند از لحاظ وظیفه و مستمری مشمول مقررات مربوط به پرسنل کادر ثابت همدرجه میباشند و حقوق‌وظیفه و مستمری آنان از بودجه وزارت جنگ پرداخت میگردد.

ماده ۹۱ -(اصلاحی ۱۲/۰۵/۱۳۵۶) کسانیکه در حین انجام خدمت وظیفه عمومی در هر یک از دوره‌های زیر پرچم احتیاط و ذخیره بسبب انجام وظیفه و یا شرکت در‌عملیات رزمی و قیود خدمتی شهید و یا فوت شده و یا بشوند با وراث مستمری‌ بگیر آنها برابر مقررات مربوط به پرسنل کادر ثابت همدرجه رفتار‌م‌شود و مستمری مربوط از بودجه وزارت جنگ پرداخت میگردد.

تبصره ۱ -(الحاقی ۱۲/۰۵/۱۳۵۶) در صورتیکه مشمولین این ماده و ماده ۹۰ قبل از ورود به خدمت وظیفه عمومی یا احضار بدوره‌های احتیاط و ذخیره از کارمندان دولت‌یا سازمانهای تابع یا وابسته بدولت بوده و آخرین حقوق دریافتی آنان از سازمان مربوط از میزان حقوقی که برابر قانون استخدام نیروهای مسلح‌شاهنشاهی بآنان تعلق میگیرد بیشتر باشد حقوق وظیفه مستمری وراث آنان‚ بر اساس حقوق بیشتر از بودجه وزارت جنگ پرداخت خواهد شد. ‌

تبصره ۲ -(اصلاحی ۰۴/۰۹/۱۳۶۰) مقررات این ماده و ماده ۹۰ از تاریخ یکم فروردین ماه ۲۵۳۶ قابل اجرا است. ‌

ماده ۹۲ -(اصلاحی ۰۱/۰۵/۱۳۵۳) مستمری مقرری بین کسانیکه حق دریافت مستمری دارند بطور تساوی تقسیم خواهد شد و ملاک تشخیص و تعیین اشخاصی که برابر ‌ماده ۸۸ تحت کفالت میباشند تعرفه‌های خدمتی یا اظهارنامه سالانه‌ای است که افسران و کارمندان در زمان اشتغال یا بازنشستگی تنظیم کرده‌ یا‌ خواهند کرد. در صورت اعتراض از طرف کسانیکه خود را محق بدریافت مستمری میدانند رسیدگی بعهده هیئت‌هائی خواهد بود که حسب مورد در‌ ارتش شاهنشاهی‚ ژاندارمری کشور‚ شهربانی کشور از اشخاص بصیر و مطلع تشکیل میگردد و نظر این هیئت‌ها قطعی است. ترتیب تشکیل رسیدگی ‌هیئت‌های مذکور بموجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بتصویب وزارت جنگ میرسد.

ماده ۹۳ – خدمت سربازی وظیفه وراث مانع پرداخت مستمری بآنان نخواهد شد.

ماده ۹۴ – هر یک از ورثه که از دریافت وظیفه محروم میگردند سهم آنان بسهم سایر وراث افزوده خواهد شد.

ماده ۹۵ – هر گاه شخصی به دو یا چند علت حق دریافت حقوق از صندوق بازنشستگی داشته باشد فقط میزان حقوقی که بیشتر است باو تعلق‌خواهد گرفت.

ماده ۹۶ -(اصلاحی ۱۵/۰۳/۱۳۴۷) وزارت جنگ و سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته بدولت مجازند در صورت احتیاج افسران و درجه‌داران بازنشسته مشمول‌قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و همردیفان آنان را با موافقت وزارت جنگ بطور موقت و با حفظ وضع بازنشستگی بکار گمارده و‌علاوه بر حقوق بازنشستگی که دریافت میدارند حق‌الزحمه مناسبی نیز بآنان پرداخت نماید.

‌وزارتخانه‌ها و مؤسساتیکه مجاز بکار گماردن افسران و درجه‌داران بازنشسته میباشند و همچنین شرایط دعوت و میزان حق‌الزحمه آنان طبق‌آئین‌نامه‌ای که بتصویب کمیسیونهای نظام و استخدام مجلسین میرسد تعیین خواهد شد.

تبصره۱ -(اصلاحی ۱۵/۱۰/۱۳۵۸) افسران و درجه‌داران بازنشسته نیروهای مسلح شاهنشاهی که بسمت شهردار انتخاب یا منصوب شوند و یا در شهرداریها خدمت نمایند نیز با‌رعایت سایر مقررات مربوط مشمول مقررات ماده فوق خواهند بود.

تبصره ۲ ـ(الحاقی ۱۵/۱۰/۱۳۵۸) حداکثر مدت ۵ سال اشتغال بکار افسران و درجه داران و همردیفان آنها تا درجه سرو انی (داخل) در سازمانهای مذکور به شرط تأ دیه کسور بازنشستگی بمأ خذ صدی ده آخرین حقوق درجه مربوطه از لحاظ بازنشستگی جزء سنین خدمت آنان محسوب و حقوق بازنشستگی تجدیدنظر شده از تاریخ تأ دیه کسور فوق پرداخت خواهد شد.

ماده ۹۷ -(اصلاحی ۲۵/۰۵/۱۳۴۶) کسانیکه بر طبق مقررات این قانون بوزارتخانه‌های دیگر و مؤسسات دولتی و یا مؤسسات وابسته بدولت منتقل شده یا بشوند کسور‌بازنشستگی آنها نیز بصندوق بازنشستگی لاحق منتقل میشود و در صورتیکه معاودت نمایند تمام کسور بازنشستگی تا تاریخ معاودت آنان بصندوق بازنشستگی ارتش شاهنشاهی ایران برگشت خواهد شد.

ماده ۹۸ -(اصلاحی ۱۵/۰۴/۱۳۴۴) افسران بازنشسته فقط در موارد زیر میتوانند از لباس نظامی استفاده کنند:

۱ – در موارد مخصوص بنا باراده اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران.

۲ – در دعوتهای رسمی ارتش شاهنشاهی.

تبصره -(الحاقی ۱۵/۰۴/۱۳۴۴) دارندگان نشان ذوالفقار در همه حال حق پوشیدن لباس نظامی را دارند.

ماده ۹۹ – مدت زندانی محاکماتی افسران و کارمندان از نظر بازنشستگی جزو(جزء) ایام خدمت منظور نخواهد شد.

تبصره -(الحاقی ۱۴/۰۳/۱۳۵۴) حبس با خدمت موضوع ماده ۴۲۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش از شمول مقررات این ماده مستثنی است و از لحاظ بازنشستگی قابل احتساب‌است.

ماده ۱۰۰ – بافسران و افراد و همردیفان آنها که دارای حقوق بازنشستگی هستند چنانچه ضرورت ایجاب نماید مجدداً از طرف نیروهای مسلح‌شاهنشاهی و ژاندارمری خدمت جدیدی محول گردد در تمام مدت تصدی از حقوق مربوطه بآن استفاده مینمایند و از دریافت حقوق بازنشستگی‌محروم خواهند بود.

‌مدت خدمت جدید این اشخاص نیز اضافه بر سنین خدمت منظور و موجب تجدید نظر در بازنشستگی آنان خواهد بود.

تبصره – تاریخ اشتغال بخدمت جدید و همچنین تاریخ خاتمه آن باید در فرمان همگانی ارتش درج گردد.

ماده ۱۰۱ – وجوهیکه بنحوی از انحا بصندوق بازنشستگی ریخته میشود اختصاص به بازنشستگان و معلولین و وراث آنان داشته و بهیچ‌عنوان نباید بمصرف غیر مجاز برسد متخلفین در حکم مختلسین اموال دولتی محسوپ(محسوب )خواهند شد.

ماده ۱۰۲ – جز در موارد استیفای حقوق دولت توقیف حقوق بازنشستگی و وظیفه (‌معلولیت) و مستمری وراث در قبال محکومیت های حقوقی و یا‌بعنوان دیگر و ممنوع است

تبصره۱- چنانچه صاحبان حقوق بازنشستگی و وظیفه (‌معلولیت) و مستمری‌بگیران از عهده پرداخت دین خود دفعتاً برنیایند در صورت معیل‌بودن یک چهارم و در غیر اینصورت یک سوم مقرری آنها در مقابل دین مزبور محسوب و مستهلک خواهد شد.

تبصره ۲ -(اصلاحی ۲۹/۰۳/۱۳۴۶) هرگاه افسران و کارمندان بازنشسته نیروهای مسلح شاهنشاهی بعلت جرائمی که در زمان قبل از بازنشستگی مرتکب شده‌اند ‌بحبس با کار یا مجرد و یا به بیش از یکسال حبس تأدیبی محکوم گردند از دریافت حقوق بازنشستگی محروم خواهند بود لیکن از تاریخ قطعیت‌حکم به عائله تحت تکفل آنان ماهیانه مبلغی معادل مستمری وراث مستمری‌بگیر بازنشستگان متوفی با رعایت مقررات قانون استخدام نیروهای‌مسلح شاهنشاهی مربوط به مستمری پرداخت خواهد شد ولی اگر بعلت جرائم عمدی که در زمان بازنشستگی مرتکب شده‌اند بمجازاتهای مذکور‌در فوق محکوم شده یا بشوند از تاریخ قطعیت حکم کلیه عناوین و امتیازات نظامی آنان سلب و فقط استحقاق دریافت حقوق بازنشستگی را خواهند‌داشت.

تبصره ۳ -(الحاقی ۰۹/۰۸/۱۳۴۳) درصورتیکه مشمولین تبصره ۲ باستناد ماده ۷۰ اصلاحی قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی باز نشسته شده باشند مبلغی که بعائله آنها پرداخت میشود بر مبنای سنوات خدمت آنان محاسبه و تعدیل خواهد شد.

تبصره ۴-(اصلاحی ۳۰/۰۳/۱۳۵۰) افسران و کارمندانی که با داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت باستناد بند “‌د” ماده ۱۵ این قانون و یا بموجب مقررات بند ۸ ماده ۱۵ قانون ‌تشکیل دادگاههای انتظامی قضات ارتش اخراج شده یا میشوند از تاریخ اخراج با عائله تحت تکفل آنان برابر مقررات تبصره ۲ این ماده رفتار خواهد ‌شد

این قبیل اخراج‌شدگان حق استفاده از مقررات ماده ۱۰۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را ندارند مگر اینکه فاقد عائله مستمری‌بگیر باشند.

‌افسران و کارمندان اخراجی با عائله تحت تکفل آنان که تابعیت ایران را ترک کرده یا بعداً ترک نمایند نمیتوانند از مقررات این تبصره استفاده کنند ‌همچنین در صورتیکه افسران و کارمندان موضوع این تبصره در یکی از وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و وابسته بدولت موظفاً بخدمت مشغول ‌شوند از تاریخ اشتغال بخدمت مستمری عائله آنان قطع خواهد شد مقررات این تبصره درباره افسران و کارمندانی که قبل از تصویب قانون استخدام ‌نیروهای مسلح شاهنشاهی در شرائط مشابه اخراج شده‌اند و همچنین عائله تحت تکفل آنان قابل اجراء میباشد مشروط بر اینکه وجوهی را که از‌بابت کسور بازنشستگی در موقع اخراج دریافت کرده‌اند باقساط ماهانه در مدت حداکثر سه سال تعهد و بصندوق بازنشستگی مسترد دارند.

تبصره ۵ ـ(الحاقی ۲۹/۰۸/۱۳۵۸) پرسنلی که با داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت مستند باحکام صادره از دادگاه انقلاب اسلامی اخراج شده و یا میشوند از تاریخ اخراج با عائله تحت تکفل آنان با رعایت تبصره ۴ این ماده برابر مقررات تبصره ۲ ماده مزبور رفتار خواهد شد و هرگاه مدت آنان کمتر از بیست سال تمام باشد مستمری عائله تحت تکفل در مورد کسانیکه پانزده سال تمام یا بیشتر سابقه خدمت دارند بر مبنای همان سالهای خدمت و درباره سایرین بمأخذ سالهای خدمت با ارفاق پنجسال بشرطی که از پانزده سال بیشتر نشود و حسب مورد وزارت دفاع ملی یا وزارت کشور (ژاندارمری‚ شهربانی) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۶ ـ(الحاقی ۲۹/۰۸/۱۳۵۸) با وراث مستمری بگیر پرسنل وظیفه که بموجب احکام صادره از دادگاههای انقلاب معدوم شده یا میشوند برابر مقررات ماده ۹۱ قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران مربوط بفوت عادی رفتار خواهد شد مشروط بر اینکه دادگاه انقلاب اسلامی رأی پرداخت مستمری داده باشد .

تبصره ۷-(اصلاحی ۲۹/۰۸/۱۳۵۸) مشمولین مقررات تبصره‌های ۲ و ۳ و ۴ حق استفاده از هیچیک از مزایای بازنشستگی و عناوین مربوط نخواهند داشت.

تبصره ۸ ـ(الحاقی ۲۹/۰۸/۱۳۵۸) در تمام تبصره های فوق الذکر هیچیک از موارد نبایستی با احکام صادره دادگاههای انقلاب مغایرت داشته باشد .

ماده ۱۰۳ – تاریخ برقراری حقوق بازنشستگی و مستمری و وظیفه بازنشستگی ضمن تصریح مبلغ و هویت ذوی‌الحقوق در فرمان همگانی ارتش درج‌خواهد شد.

ماده ۱۰۴ – ترک تابعیت بازنشستگان و معلولین و هر یک از وراث قانونی موجب قطع حقوق آنان بنفع صندوق بانشستگی ( بازنشستگی) خواهد بود

ماده ۱۰۵ – هر گاه شخصی که دارای حقوق بازنشستگی با وظیفه است مفقودالاثر شود و مدت یکسال حقوق بازنشستگی یا وظیفه خود را‌مطالبه ننماید وراث ذوی‌الحقوق او چنانچه مطابق این قانون مستمری بآنها تعلق گیرد حق دارند موقتاً مستمری قانونی خود را تقاضا نمایند چنانچه‌بعدها معلوم شود شخص مفقودالاثر فوت نموده مستمری موفتی (موقتی)از تاریخ فوت بطور دائم برقرار میشود و در صورتیکه معلوم شود در حال حیات‌میباشند ضعیت(وضعیت) حقوق آنان بحال اولیه اعاده میگردد.

ماده ۱۰۶ – بافسران و کارمندانیکه از خدمت اخراج یا مستعفی میگردند نصف کشور(کسور) بازنشستگی آنان که بصندوق بازنشستگی پرداخته‌مسترد خواهد شد

ماده ۱۰۷ – معلولین مصرحه در این قانون چنانچه قبل از رسیدن بسن بازنشستگی بهبودی حاصل نمایند و امکان ارجاع شغل بآنان از طرف‌کمیسیون عالی پزشکی نظامی گواهی شود بخدمت اعاده و بکار مناسب گمارده خواهند شد

ماده ۱۰۸ – هر گاه در اثر ترقی هزینه زندگی بحقوق افسران و کارمندان شاغل مبلغی اضافه شود معادل آن بحقوق بازنشستگان و معلولین و‌مستمری‌بگیران همدرجه آنان که قدمت خدمتشان مساوی است اضافه خواهد شد بطور کلی هر موقع اشل حقوق افسران و کارمندان کسر یا علاوه ‌گردد حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری که بموجب اینقانون برقرار میشود بهمان نسبت کسر یا علاوه خواهد شد.

تبصره – کلیه بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران فعلی از تاریخ تصویب از مقررات این قانون استفاده خواهند کرد.

ماده ۱۰۹ – حقوقی که در موقع بازنشستگی مطابق مقررات این قانون تعلق میگیرد از صندوق بازنشستگی و آنچه در اثر تغییر اشل بحقوق‌بازنشستگان و معلولین و مستمری‌بگیران اضافه شود از بودجه وزارت جنک(جنگ) و ژاندارمری تأمین و پرداخت خواهد شد.

فصل هفتم

متفرقه

ماده ۱۱۰ – دریافت دو حقوق از صندوق دولت و سازمانهای وابسته بآن بهر عنوان مطلقاً ممنوع است و همچنین تصدی دو شغل سازمانی‌ممنوع است مگر در موارد غیر عادی که باراده سنیه ملوکانه ممکن خواهد بود.

ماده ۱۱۱ -(اصلاحی ۰۹/۰۸/۱۳۴۳) اعطای ارشدیت بافسران و کارمندان کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی در صورت ابراز لیاقت و شایستگی فوق‌العاده و فداکاری از‌طرف آنان در هر موقع بمدت حداکثر معادل نصف حداقل مدت توقف قانونی در درجه مربوط منوط به اراده سنیه شاهانه خواهد بود.

ماده ۱۱۲ -(اصلاحی ۲۹/۰۳/۱۳۵۵) افسران و کارمندان حق استفاده از مرخصی سالیانه را با استفاده از حقوق و مزایای مربوطه بشرح ذیل دارا میباشند:

‌الف – افسران و کارمندان کادر ثابت اعم از نظامی و غیر نظامی یکماه و آنها که در نقاط بد آب و هوا خدمت میکنند چهل و پنجروز.

ب – افسران و درجه‌داران و افراد وظیفه بیست روز دفعتاً یا بفاصله هر ششماه ده روز.

‌ماده ۱۱۳ -(اصلاحی ۲۱/۰۹/۱۳۵۱) رسیدگی بشکایات افسران و همردیفان آنان درباره امور خدمتی و همچنین رسیدگی بتخلفات آنان که مستوجب اخراج (‌موضوع ماده۱۵) یا تنزیل یا توقیف درجه (‌موضوع ماده واحده الحاقی بقانون استخدام نیروهاﻯ مسلح شاهنشاهی مصوب ۱۳۴۳.۱۲.۳) میباشد بترتیب زیر بعمل میاید:

۱) رسیدگی بشکایات

‌الف – بشکایات افسران و همردیفان آنان که با رعایت سلسله مراتب واصل میگردد بر حسب مورد در وزارت جنگ – ستاد بزرگ ارتشتاران -‌نیروهاﻯ (‌زمینی – هوائی – دریائی) سرا ﻯ نظامی شاهنشاهی – گارد شاهنشاهی – ژاندارمر ﻯ کل کشور و شهربانی کل کشور تا دو مرحله و در دو رده‌بالاتر رسیدگی میشود و تصمیمات متخذه در این مورد پس از تأیید

ب – در صورتیکه شاکی یا طرف او امیر بوده و یا اینکه موضوع شکایت مربوط به نتیجه تصمیمات متخذه کمیسیونی باشد که اعضاﻯ آن امیر بوده‌اند ‌بدواً شکایت در رده نیرو با سازمان مربوط مورد رسیدگی قرار گرفته و هرگاه بنتیجه قطعی نرسد مراتب با خلاصه نتیجه رسیدگی بستاد بزرگ‌ارتشتاران گزارش میشود تا در شورائی که اعضا ﻯ آن بنا به استدعا ﻯ ستاد بزرگ ارتشتاران و تصویب ذات مبارک شاهانه تعیین میگردد رسیدگی شود‌و نظر شورا ﻯ مزبور پس از تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه قطعی خواهد بود.

۲ – رسیدگی به تخلفات در هیأتهاﻯ مرکب از اعضای مشروح زیر بعمل میآید:

‌الف – در مورد امراء و سرهنگها و همردیفان آنان در صورتیکه جمعی ارتش شاهنشاهی باشند:

۱ ) وزیر جنگ.

۲) رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران.

۳ )یکی از فرماندهان نیروی مربوط (‌زمینی – هوائی – دریائی) رئیس سرای نظامی شاهنشاهی‚ فرمانده گارد شاهنشاهی بر حسب مورد.

۴ ) یکی از فرماندهان دو نیروﻯ دیگر بنوبت.

۵ – فرمانده ژاندارمرﻯ کل کشور و یا رئیس شهربانی کل کشور بنوبت.

ب – در مورد امراء و سرهنگها و همردیفان آنان در صورتیکه جمعی ژاندارمرﻯ کل کشور و یا شهربانی کل کشور باشند:

۱ ) وزیر جنگ.

۲ ) رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران.

۳ ) فرمانده ژاندارمرﻯ کل کشور.

۴ ) رئیس شهربانی کل کشور.

۵ ) یکی از فرماندهان نیروهاﻯ سه‌گانه (‌زمینی – هوائی – دریائی) بنوبت.

پ – در مورد سایر افسران از (‌سرهنگ دوم به پائین) و همردیفان آنان:

هیأت رسیدگی از معاونان مقامات مذکور در قسمت‌هاﻯ الف و ب بند ۲ این ماده ‌یا رئیس ستاد مربوط (‌با تشخیص فرمانده) تشکیل خواهد شد.

‌تبصره ۱ )(اصلاحی ۲۱/۰۹/۱۳۵۱) وقتی یکی از مقامات بالا با شاکی قرابت نسبی یا سببی داشته باشد حق شرکت در کمیسیون را نداشته و با کسب اجازه از اعلیحضرت‌همایون شاهنشاه مقام همطراز دیگرﻯ در کمیسیون شرکت خواهد نمود.

‌تبصره ۲ -(اصلاحی ۲۱/۰۹/۱۳۵۱) در صورتیکه یکی از اعضاﻯ شوراﻯ رسیدگی بشکایات و یا هیأتهاﻯ رسیدگی بتخلفات بعللی از قبیل مأموریت – بیمارﻯ یا مرخصی‌نتواند شخصاً در یک یا چند جلسه حضور بهمرساند افسریکه عملاً وظایف محول بوﻯ را عهده‌دار میباشد در جلسات شرکت خواهد نمود مشروط ‌بر اینکه اکثریت هیأت از اعضاﻯ اصلی مندرج در این ماده باشند.

تبصره ۳ -(اصلاحی ۲۱/۰۹/۱۳۵۱) ارجاع پرونده افسران و همردیفان آنها به هیأت رسیدگی با کسب اجازه از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه خواهد بود.

تبصره ۴ -(اصلاحی ۲۱/۰۹/۱۳۵۱) هیأت رسیدگی میتواند از هر مقام تابع نیروهاﻯ مسلح شاهنشاهی که ضرورﻯ تشخیص دهد بمنظور اظهار نظر دعوت نماید ولی هیچیک‌از این مقامات حق رأﻯ نخواهند داشت.

تبصره ۵ -(الحاقی ۲۱/۰۹/۱۳۵۱) حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه رسیدگی بتخلفات افسران و همردیفان آنها موضوع تخلف و دلائل مربوط کتباً بآنان ابلاغ میگردد‚‌تا خود را برای پاسخگوئی آماده نمایند.

ماده ۱۱۴ -(منسوخه ۲۱/۰۹/۱۳۵۱) در صورتیکه موضوع رسیدگی مربوط بیکی از افسران ژاندارمری باشد بجای فرمانده ‌نیرو مربوطه فرمانده ژاندارمری در هیئت‌رسیدگی شرکت خواهد نمود:

ماده ۱۱۵ – تصمیمات هیئت رسیدگی پس از استماع دفاع افسران و همردیفان باکثریت آراء اتخاذ و سپس به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه‌ گزارش و در صورت تصویب بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌ماده ۱۱۶ -(اصلاحی ۱۶/۰۵/۱۳۵۳) حدود اختیارات فرماندهان نیروهای سه‌گانه و گارد شاهنشاهی و مقامات بالاتر در مورد تنبیه افسران متخلف و همردیفان تا سرهنگ دوم(‌داخل) علاوه بر آنچه که در آئین‌نامه انضباطی پیش‌بینی شده بشرح زیر است:

‌الف – انتظار خدمت حداکثر تا ششماه موضوع ماده ۱۲.

ب – بدون کاری حداکثر تا سه ماه موضوع ماده ۱۳.

ج – کسر حقوق تا میزان یک‌پنجم (۵/۱) حقوق ماهانه زمان اشتغال حداکثر برای مدت چهار ماه.

تبصره -(اصلاحی ۱۶/۰۵/۱۳۵۳) اختیارات مذکور در بندهای الف و ب و ج نسبت بدرجه‌داران و افراد و همردیفان با مقامات مذکور در ماده ۱۹ میباشد.

ماده ۱۱۷ -(اصلاحی ۱۳/۰۹/۱۳۴۵) انتظار خدمت و بدون کاری سرهنگ ببالا بشرح زیر: ‌

الف – انتظار خدمت سه ماه.

ب – بدون کاری دو ماه.

ج – کسر حقوق تا میزان یک پنجم (۵/۱) حقوق ماهانه زمان اشتغال حداکثر برای مدت چهار ماه. اجرای اختیارات مذکور در بندهای الف و ب و ج‌موکول بتصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران خواهد بود.

‌تبصره -(اصلاحی ۱۳/۰۹/۱۳۴۵) فرمانده ژاندارمری کل کشور نسبت بافسران و درجه ‌داران و افراد و همردیفان ژاندارمری تا سرهنگ دوم (‌داخل) دارای اختیارات مذکور در‌بندهای الف و ب و ج ماده ۱۱۶ بوده و در مورد سرهنگ ببالا موکول بتصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران خواهد بود.

ماده ۱۱۸ – اخراج درجه‌داران و همردیفان موکول به پیشنهاد کمیسیون تحقیق متشکل از پنج نفر افسر از واحد مربوطه و تصویب مقامات مذکور در‌ماده ۱۹ میباشد.

ماده ۱۱۹ -(اصلاحی ۱۲/۱۲/۱۳۳۷) اخراج دانشجویان دانشکده‌های افسری و آموزشگاه افسری جزء کادر ثابت و احتیاط موکول به پیشنهاد شورای دانشکده افسری یا‌شورای دانشگاه نظامی و تصویب فرمانده ‌نیروِِِِ نیروی مربوطه خواهد بود.

ماده ۱۲۰ – اخراج دانش‌آموزان آموزشگاههای درجه‌داری موکول بپیشنهاد کمیسیون تحقیق متشکل از پنج افسر از واحد مربوطه و تصویب‌مقامات مذکور در ماده ۱۹ میباشد.

تبصره ۱ – دانشجویان و دانش‌آموزان داوطلب چنانچه در جریان دوره تحصیلی بیکی از علل مشروحه زیر:

‌عدم انضباط. فساد اخلاق. عدم صلاحیت. معافیت بر حسب تقاضای شخصی از دانشکده و یا آموزشگاه اخراج شوند مدت تحصیل آنان جزو(جزء) خدمت‌زیر پرچم محسوب خواهد شد.

تبصره ۲ -(اصلاحی ۰۹/۰۸/۱۳۴۳) در صورتیکه مشمولین دیپلمه و بالاتر که برای نیل بمقام افسری یا درجه‌داری قسمتها اعزام میگردند در حین خدمت قبل از نیل بدرجات افسری یا درجه‌داری مرتکب عملی گردند که دلالت بر عدم شایستگی آنان جهت نیل بدرجات مذکور بنماید و مراتب مورد گواهی شورای‌سازمان فرهنگی و تصویب فرمانده نیروی مربوط واقع گردد بایستی خدمت زیر پرچم را تا دو سال با احتساب مدت خدمت قبلی با درجه و حقوق و‌مزایای سرباز وظیفه انجام دهند.

ماده ۱۲۱ – افسران و کارمندان ژاندارمری کل کشور از لحاظ استخدام تابع مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۱۲۲ – حقوق بازنشستگی و مستمری و وظیفه بازنشستگی افسران و درجه‌داران ژاندارمری طبق مقررات این قانون از صندوق بازنشستگی‌بانک سپه پرداخت خواهد شد و کسور بازنشستگی آنان ماهانه طبق مقررات مندرج در ماده ۸۱ از طریق ژاندارمری بصندوق بازنشستگی بانک سپه‌پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۲۳ – وزارت جنک(جنگ) موظف است آئین‌نامه‌های مذکور در این قانون را تنظیم و پس از تصویب کمیسیونهای مربوطه مجلسین بموقع اجرا‌گذارد.

‌تبصره -(الحاقی ۱۵/۰۴/۱۳۴۴) وزارت جنک[جنگ] میتواند علاوه بر مواردیکه لزوم تدوین آئین‌نامه اجرائی در موارد مختلف قانون استخدام نیروهای مسلح ‌شاهنشاهی قید شده است در سایر مواردیکه برای اجرای مقررات قانون مزبور ضروری تشخیص دهد آئین‌نامه اجرائی لازم تهیه نماید – این آئین‌نامه‌ها ‌نیز پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین قابل اجرا خواهد بود. ‌

ماده ۱۲۴ – مقررات این قانون که شامل ۷ فصل و ۱۲۵ ماده ۴۴ تبصره می‌باشد با توجه بماده ۵۱ از تاریخ تصویب بموقع اجرا گذارده خواهد شد‌و قوانین ترفیعات و بازنشستگی و مقررات حقوق ماهانه قبلی ارتش و هر نوع قوانین دیگر که مغایر این قانون باشد ملغی می‌گردد.

ماده ۱۲۵ – وزارت جنک(جنگ) و کشور مأمور اجرای این قانون میباشند.

این قانون که مشتمل بر یکصد و بیست و پنج ماده و چهل و چهار تبصره است در جلسه یکشنبه سی‌ام تیر ماه یکهزار و سیصد و سی و شش بتصویب مجلس شورای ملی رسید

رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶.۳.۳۰ به تصویب مجلس سنا رسیده است.

ماده واحده -(اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۳۵۳) داوطلبان آموزشگاههای گروهبانی ارتش و ژاندارمری چنانچه حداقل دارای گواهینامه دوره اول متوسطه بوده و حائز بودن چنین شرایطی در مورد‌آنان برابر اساسنامه‌های آموزشگاههای مزبور ضروری باشد پس از طی دوره این آموزشگاهها به درجه گروهبان دومی نائل خواهند شد. ‌

تبصره ۱ -(اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۳۵۳) دانش‌آموزان آموزشگاههای مذکور در صورتیکه مدت دوره آموزشگاه بیش از یکسال باشد در مدت تحصیلات مازاد بر یکسال از‌حقوق ماهانه معادل حقوق درجه گروهبان دومی استفاده خواهند نمود و مدت آموزش مازاد بر یکسال نیز از لحاظ ترفیع بعدی جزو خدمت در درجه‌گروهباندومی آنان محسوب خواهد گردید.

تبصره ۲ -(الحاقی ۰۳/۰۴/۱۳۵۳) دانش‌آموزان آموزشگاههای مذکور که دوره آنها بیش از یکسال است در صورتیکه در آزمایشهای پایان سال یکم موفقیت حاصل و شایستگی‌های لازم را ابراز نمایند و مقتضیات نیرو یا سازمان مربوط نیز ایجاب نماید ممکن است در پایان سال یکم تحصیل بدرجه گروهباندومی‌ نائل و بقیه دوره را با همان درجه طی نمایند. ‌

ماده واحده -(الحاقی ۱۰/۰۳/۱۳۴۳) ‌وزارت جنگ میتواند درجه ‌داران وظیفه دیپلمه را که در حین انجام خدمت زیر پرچم و یا پس از پایان خدمت مزبور داوطلب خدمت در کادر ثابت‌نیروهای مسلح شاهنشاهی میگردند در صورت احتیاج و دارا بودن شرایط مندرج در قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی با همان درجه‌ای که‌دارند بخدمت بپذیرد. ‌

تبصره ۱ -(الحاقی ۱۰/۰۳/۱۳۴۳) در صورتیکه از تاریخ خاتمه خدمت زیر پرچم این قبیل درجه‌داران بیش از یکسال گذشته باشد پس از طی دوره اطلاعات مخصوص‌رسته مربوط بخدمت پذیرفته خواهند شد.

تبصره ۲ -(الحاقی ۱۰/۰۳/۱۳۴۳) مدت خدمت درجه‌داری وظیفه این قبیل داوطلبان در مدت انجام خدمت زیر پرچم جزو قدمت خدمت آنان در درجه مربوط محسوب‌خواهد شد.

ماده واحده -(الحاقی ۰۳/۱۲/۱۳۴۳) در صورتیکه افسران و درجه داران و افراد و همردیفان مبادرت به اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شئون نظامی یا مصالح ارتش شاهنشاهی بنمایند و اهمیت اعمال و رفتار مزبور بحدی نباشد که برابر مقررات بند ( د) ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مستلزم اخراج از خدمت باشد بر حسب مورد برابر مقررات مشروحه زیر بتوقیف یا تنزیل درجه یا رتبه تنبیه خواهند شد. افسران و همردیف آنان بتوقیف یک یا دو درجه یا رتبه برای مدت محدود ( حداکثر تا یکسال) و یا به تنزیل قطعی یک یا دو درجه یا رتبه.

درجه داران و افراد و همردیف آنان بتوقیف یک یا چند درجه یا رتبه برای مدت محدود ( حداکثر تا یکسال) و یا به تنزیل قطعی یک یا چند درجه یا رتبه تا درجه سربازی یا همردیف آن.

تبصره ۱ -(الحاقی ۰۳/۱۲/۱۳۴۳) تنبیهات مذکور بالا در مورد افسران و همردیف آنان با انجام تشریفات مقرر در مواد ۱۱۳ و ۱۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و در مورد درجه داران و افراد و همردیف آنان با انجام تشریفات مقرر در ماده ۱۱۸ همان قانون اجرا خواهد شد.

تبصره ۲ -(الحاقی ۰۳/۱۲/۱۳۴۳) در مورد افسران و درجه داران و افراد و همردیفانی که بموجب مقررات این قانون بتوقیف درجه یا رتبه تنبیه میشوند رعایت مقررات زیر ضروری خواهد بود.

الف – افسران و درجه داران و افراد و همردیفان مذکور از تاریخ اجرای تنبیه تا تاریخ رفع توقیف درجه یا رتبه از حقوق و مزایای درجه یا رتبه ایکه پس از اجرای تنبیه دارا میشوند استفاده مینمایند.

ب – مدت توقیف درجه یا رتبه از طرف هیئت یا کمیسیون مندرج در مواد ۱۱۳ و ۱۱۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی تعیین و پیشنهاد میگردد و تنبیه شدگان مذکور در پایان مدت توقیف درجه یا رتبه بلافاصله از درجه یا رتبه قبل از تنبیه استفاده خواهند نمود.

ج – رفع توقیف درجه یا رتبه قبل از انقضای مدت تنبیه مذکور بنا به پیشنهاد فرمانده یا رئیس مربوط با تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه ( در مورد افسران و همردیف آنان) و تصویب مقامات مصرحه در ماده ۱۹ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ( در مورد درجه داران و افراد و همردیف آنان) امکان خواهد داشت.

د – مدت توقیف درجه یا رتبه جزو قدمت خدمت در درجه یا رتبه ای که تنبیه شدگان قبل از اجرای تنبیه داشته اند محسوب نخواهد شد.

هـ – در صورتیکه افسران و همردیف آنان در زمان توقیف درجه یا رتبه بحد نصاب سن درجه یا رتبه جدید ( موضوع ماده ۶۹ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی) برسند بازنشسته نخواهند شد مگر اینکه بحد نصاب سن درجه یا رتبه ای که قبل از اجرای تنبیه داشته اند رسیده باشند که در این صورت با درجه یا رتبه ای که قبل از اجرای تنبیه داشته اند رسیده باشند بازنشسته خواهند شد.

و – درجه داران و افراد و همردیف آنان در صورتیکه در زمان توقیف درجه بحد نصاب سن درجه یا رتبه برسند ( موضوع ماده ۶۹ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی) با درجه یا رتبه ای که قبل از اجرای تنبیه داشته اند بازنشسته خواهند شد.

تبصره ۳ -(الحاقی ۰۳/۱۲/۱۳۴۳) قدمت خدمت افسران و درجه داران و افراد و همردیفانی که بموجب مقررات این قانون بتوقیف یا تنزیل درجه یا رتبه تنبیه میشوند بلافاصله پس از اجرای تنبیه همان قدمتی خواهد بود که در درجه یا رتبه جدید قبلا داشته اند.

تبصره ۴ -(الحاقی ۰۳/۱۲/۱۳۴۳) مقررات این قانون در مورد افسران و درجه داران و افراد و همردیفان ژاندارمری و شهربانی کل کشور که مبادرت به اعمال و رفتار خلاف حیثیت شئون خدمت و یا مصالح سازمان مربوط بنمایند نیز لازم الاجرا است.

تبصره ۵ -(الحاقی ۰۳/۱۲/۱۳۴۳) این قانون که مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره میباشد از تاریخ تصویب بموقع اجرا گذاشته میشود و قوانین و مقرراتی که با آن مغایرت دارند از همان تاریخ ملغی میگردند.

ماده واحده -(الحاقی ۲۸/۰۴/۱۳۴۵) افسران و همردیف افسرانیکه بر طبق تعرفه ها و سوابق خدمتی استعداد و توانائی لازم برای انجام وظائف متناسب با درجه یا رتبه و تخصص مربوط نداشته باشند بموجب مقررات و آئین نامه ایکه در این مورد توسط وزارت جنگ تدوین و بتصویب کمیسیون های مربوط مجلسین خواهد رسید در صورت داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت با همان مدت خدمتی که دارند بازنشسته میشوند و در غیر اینصورت سوابق خدمتی آنان بازخرید خواهد شد.

ماده واحده -(الحاقی ۰۳/۱۱/۱۳۴۷) در صورتیکه مدت خدمت افسران و کارمندان موضوع مواد ۸۰ و ۸۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی از ۱۵ سال کمتر‌باشد مدت خدمت آنان ۱۵ سال محسوب و حقوق بازنشستگی آنان و یا مستمری وراث به نسبت مدت خدمت انجام شده از صندوق بازنشستگی‌مربوطه و بقیه تا ۱۵ سال در بودجه‌های وزارت جنگ- ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور منظور و بآنان پرداخت خواهد شد و از بابت مدتی که‌بخدمت آنان اضافه میگردد کسور بازنشستگی دریافت نخواهد شد.

تبصره -(الحاقی ۰۷/۰۵/۱۳۵۳) در صورتیکه مدت خدمت افسران و کارمندان مبتلا به انواع سرطان از بیست سال کمتر باشد مدت خدمت آنان بیست سال محسوب و حقوق‌ بازنشستگی آنان و یا مستمری وراث به نسبت مدت خدمت انجام شده از صندوق بازنشستگی مربوط و بقیه تا بیست سال حسب مورد از اعتبار مصوب ‌در بودجه وزارت جنگ و ژاندارمری کشور و شهربانی کشور پرداخت میشود و از بابت مدتی که بخدمت آنان اضافه میگردد کسور بازنشستگی‌ دریافت نخواهد شد.

ماده واحده -(الحاقی ۱۷/۱۱/۱۳۵۸) در مورد آنعده از پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که بمنظور خدمت در رسته های مختلف استخدام شده و لی قبل از خاتمه دوره قبل و نیل بدرجه بعلت نیاز ارتش بدوره دیگر اعزام و در رسته جدید فارغ التحصیل گردیده یا میگردند مدت آموزش مازاد بر مدتهای مقرره زیر (از تاریخ ورود بدانشکده یا آموزشگاه تا زمان فراغت از تحصیل بدون احتساب مدت مردودیت و تجدیدی) از لحاظ ترفیع جزو قدمت خدمت آنان در درجه اخیر محسوب خواهد شد:

۱ ـ مدت دانشکده افسری سه سال

۲ ـ مدت آموزشگاههای افسری یکسال

۳ ـ مدت آموزشگاههای هنرفران دو سال

۴ ـ مدت آموزشگاه های درجه داری یکسال

ماده ۱ -(الحاقی ۰۳/۱۱/۱۳۴۷) از تاریخ یکم مهر ماه ۱۳۴۷ در نیروی هوائی شاهنشاهی طبقه نظامی جدیدی بنام “‌همافران” که جزو نیروهای مسلح شاهنشاهی محسوب‌میشوند ایجاد می‌گردد که دارای شش درجه بشرح و ترتیب زیر میباشد:

‌الف – همافر ۳

ب – همافر ۲

ج – همافر ۱

‌د – سر همافر ۳

هـ – سرهمافر ۲

‌و – سرهمافر ۱

ماده ۲ -(الحاقی ۰۳/۱۱/۱۳۴۷) نیل بدرجه همافر سومی موکول به طی دوره آموزشگاه همافری است که شرط ورود به آن داشتن گواهینامه دوره کامل متوسطه در رشته‌ریاضی یا طبیعی میباشد.

‌تبصره -(اصلاحی ۲۶/۰۶/۱۳۵۸) در صورتیکه مدت دوره آموزشگاه همافری بیش از دو سال باشد هنرجویان در مدت تحصیلات مازاد بر دو سال از حقوق ماهانه معادل‌حقوق درجه همافر سومی استفاده خواهند کرد و مدت آموزش مازاد بر دو سال آنان نیز (‌بدون احتساب مدت مردودیت و تجدیدی) پس از نیل به ‌درجه همافر سومی از لحاظ ترفیع جزو خدمت در درجه آنان محسوب خواهد گردید. ‌

چنانچه این قبیل هنرجویان شایستگی های لازم را ابراز نمایند و مقتضیات نیرو و یا سازمان مربوط نیز ایجاب نماید ممکن است در پایان دو سال بدرجه همافر سومی نایل و بقیه دوره را با همان درجه طی نمایند.

ماده ۳ -(الحاقی ۰۳/۱۱/۱۳۴۷) حداقل مدت توقف همافران در هر یک از درجات همافری برای نیل بدرجه بالاتر بشرح زیر میباشد:

‌الف – از همافر سومی به همافر دومی ۳ سال.

ب – از همافر دومی به همافر یکمی ۳ سال.

ج – از همافر یکمی به سرهمافر سومی ۴ سال.

‌د – از سرهمافر سومی به سرهمافر دومی ۵ سال.

هـ – از سرهمافر دومی به سرهمافر یکمی ۶ سال.

ماده ۴ -(الحاقی ۰۳/۱۱/۱۳۴۷) حقوق درجه همافر ۳ معادل سه برابر مبنای حقوق مندرج در ماده ۵۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی با تغییراتیکه در آن بعمل‌آمده میباشد.

‌حقوق درجه هر یک از درجات بعدی همافران عبارتست از حقوق درجه قبل بعلاوه بیست درصد مبنای حقوق ضربدر سنوات حداقل مدت توقف‌در درجه قبل.

ماده ۵ -(الحاقی ۰۳/۱۱/۱۳۴۷) حقوق سنواتی همافران معادل ۱۰/۱ مبنای حقوق میباشد.

ماده ۶ -(الحاقی ۰۳/۱۱/۱۳۴۷) حقوق ماهانه هنرجویان آموزشگاه همافری در مدت تحصیل معادل ۳/۲ مبنای حقوق میباشد.

ماده ۷ -(الحاقی ۰۳/۱۱/۱۳۴۷) میزان فوق‌العاده سختی در خدمت همافران و هنرجویان آموزشگاه همافری در آئین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوائی‌شاهنشاهی تعیین میشود.

ماده ۸ -(الحاقی ۰۳/۱۱/۱۳۴۷) هزینه سفر- فوق‌العاده‌های انتقال و مأموریت و بدی آب و هوای همافران و سرهمافران بترتیب بمیزانی است که بستوان دوم و ستوان‌یکم پرداخت میشود.

ماده ۹ -(الحاقی ۰۳/۱۱/۱۳۴۷) از لحاظ اجرای مقررات مواد ۶۳ – ۶۴ و ۶۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی با همافران مانند افسران رفتار میشود.

ماده ۱۰ -(الحاقی ۰۳/۱۱/۱۳۴۷) همافران از لحاظ مقررات انضباطی و کیفری مشمول مقررات مربوط بافسران جزء میباشند.

ماده ۱۱ -(الحاقی ۰۳/۱۱/۱۳۴۷) از لحاظ اعطای درجات موقت همافران مشمول مقررات (‌قانون مربوط به اعطای درجات موقت به افسران نیروهای هوائی و دریائی ارتش)‌مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳ و آئین‌نامه اجرایی آن میباشند.

ماده ۱۲ -(الحاقی ۰۳/۱۱/۱۳۴۷) حد نصاب سن بازنشستگی اجباری همافران داشتن حداقل سی سال سابقه خدمت و ۵۶ سال (‌ تمام) سن میباشد.

ماده ۱۳ -(الحاقی ۰۳/۱۱/۱۳۴۷) اعطای درجه همافر سومی به فارغ‌التحصیلان آموزشگاه همافری نیروی هوائی شاهنشاهی و هم چنین ترفیع درجات – اعمال تنبیهات‌انضباطی پیش‌بینی شده در قوانین استخدامی نیروهای مسلح شاهنشاهی – بازخرید سوابق خدمتی و بازنشستگی همافران با رعایت مقررات این قانون‌و سایر قوانین استخدامی نیروهای مسلح شاهنشاهی از اختیارات فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی میباشد.

ماده ۱۴ -(الحاقی ۰۳/۱۱/۱۳۴۷) فارغ‌التحصیلان آموزشگاه کمک مهندسی نیروی هوائی شاهنشاهی در صورت تمایل بخدمت در طبقه همافری با احتساب مدت خدمت‌مربوط بر طبق مقررات این قانون و احراز سایر شرایط لازم تبدیل وضع خدمت مییابند و از درجه و حقوق و مزایایی که به آنان تعلق می‌گیرد استفاده‌مینمایند.

تبصره –(الحاقی ۲۷/۱۲/۱۳۵۸) آنعده از فارغ التحصیلان آموزشگاه بانوان متخصص مرکز ارتباط نیروی هوائی که شرط ورود آنان به آموزشگاه مربوط دارا بودن دیپلم کامل متوسطه بوده و بموجب موافقتنامه شورای مرکزی دانشگاهها کمک مهندس درجه ۲ شناخته شده و در شمول مقررات این ماده قرار نگرفته اند در صورت تمایل بخدمت در طبقه همافری تبدیل وضع خدمتی مییابند و بدون احتساب مدت خدمت آنان جزو قدمت خدمت در درجه همافری بدرجه همافر سومی نائل میگردند.

ماده ۱۵ -(الحاقی ۰۳/۱۱/۱۳۴۷) علائم درجات – شکل لباس – شرایط ترفیع – مقررات مربوط به انتصابات و نقل و انتقالات و سایر امور استخدامی همافران و هم چنین‌نحوه اجرای مقررات مواد ۳ و ۱۴ این قانون در آئین‌نامه و آئین‌نامه‌هائیکه توسط نیروی هوایی شاهنشاهی تهیه و به تصویب وزارت جنگ می‌رسد‌تعیین میگردد.

ماده ۱۶ -(الحاقی ۰۳/۱۱/۱۳۴۷) وزارت جنگ میتواند سوابق خدمت همافران را پس از پایان یازده یا هفده سال خدمت بازخرید نماید. هرگاه در پایان ۱۷ سال خدمت سوابق‌خدمت آنان بازخرید نشود در خدمت ابقاء و طبق مقررات بازنشستگی قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی با آنان رفتار یا در حین بازنشسته‌شدن بر طبق تقاضای شخصی سوابق خدمت آنان بازخرید میشود.

ماده ۱۷ -(الحاقی ۰۳/۱۱/۱۳۴۷) به همافرانی که سوابق خدمت آنان بازخرید می‌شود وجوه زیر پرداخت میگردد:

‌الف – معادل یک برابر آخرین حقوق و مزایای نقدی ماهانه (‌بدون برداشت کسور مربوط) زمان اشتغال بخدمت ضرب در سنوات خدمت از اعتبار‌بودجه.

ب – حداکثر معادل چهار ماه آخرین حقوق و مزایای نقدی (‌بدون برداشت کسور مربوط) زمان اشتغال بخدمت بابت ایام مرخصی استفاده نشده در‌طول مدت خدمت از اعتبار بودجه.

ج – مبالغ جمع شده بابت هر یک از آنان از نظر اجرای بندهای “‌الف” و “ب” و “ج” ماده ۸۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی از صندوق‌بازنشستگی.

‌د – معادل مبلغ مصرح در ماده ۱۷ آئیننامه قانون بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور از صندوق بیمه مربوط.

ماده ۱۸ -(الحاقی ۰۳/۱۱/۱۳۴۷) آن قسمت از قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح شاهنشاهی که با مقررات این قانون مغایرت ندارد و هم چنین مقررات قانون بیمه‌افراد کادر ثابت ارتش و ژاندارمری مصوب آبانماه ۱۳۳۵ و آئیننامه اجرائی آن درباره همافران نیز قابل اجراء میباشد.

ماده ۱۹ -(الحاقی ۰۳/۱۱/۱۳۴۷) در صورت ضرورت وزارت جنگ و وزارت کشور با تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران میتوانند مقررات این قانون را‌جز در مواردیکه منحصراً مربوط به کادر نیروی هوائی شاهنشاهی میباشد در سایر سازمان‌های تابعه ارتش شاهنشاهی و هم چنین در ژاندارمری کل‌کشور اجراء نمایند و در اینصورت اختیاراتیکه طبق مقررات این قانون به فرمانده نیروی هوائی شاهنشاهی داده شده بموجب آئیننامه اجرائی‌مربوط بفرماندهان و رؤسای سازمان‌های مزبور داده میشود‚ و از تاریخ اجراء مقررات این قانون در سازمان‌های نامبرده قانون فارغ ‌التحصیلان ‌آموزشگاه‌های کمک مهندسی نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب بهمن ماه ۱۳۴۴ در مورد آنها نیز موقوف‌الاجراء میگردد.

‌تبصره -(الحاقی ۰۳/۱۱/۱۳۴۷) تشخیص ضرورت اجراء مقررات این قانون درباره سایر سازمان‌های تابعه ارتش شاهنشاهی با کمیسیونی مرکب از رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران ‌فرماندهان نیروهای سه گانه و معاون وزارت جنگ و در مورد ژاندارمری کل کشور با همان کمیسیون با شرکت فرمانده ژاندارمری خواهد بود.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید