ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵ | ۱۴:۱۰ ب.ظ
قانون استخدام جانبازان‚ اسراء و افراد خانواده‌های شهدا‚ جانبازان از کار افتاده‚ اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و‌ جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه متوالی یا یکسال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند مصوب ۱۳۶۷/۱۰/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی
‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه وزارتخانه‌ها‚ مؤسسات‚ شرکتهای دولتی‚ بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها‚ شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده و مؤسساتی که بنحوی از ‌بودجه یا کمک دولت استفاده می‌کنند و نهادهای […]

‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه وزارتخانه‌ها‚ مؤسسات‚ شرکتهای دولتی‚ بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها‚ شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده و مؤسساتی که بنحوی از ‌بودجه یا کمک دولت استفاده می‌کنند و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها مکلفند با رعایت مقررات مربوط‚ نیروهای مورد نیاز‌خود را (‌بصورت رسمی یا غیر رسمی) پس از کسب مجوزهای قانونی به ترتیب اولویت از بین آن دسته از جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی‌ که قادر به کار باشند و اسرائیکه آزاد شده یا میشوند و افراد خانواده شهداء‚ جانبازان ازکارافتاده‚ اسراء و مفقودین و همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه‌ متوالی یا یکسال متناوب بصورت داوطلبانه در جبهه خدمت نموده باشند با معرفی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رعایت مقررات و‌ ضوابط استخدامی و گزینشی مربوط استخدام نمایند.

‌تبصره ۱ -(اصلاحی ۳۰/۰۹/۱۳۷۶) منظور از خانواده شهدا‚ جانبازان ازکار افتاده‚ اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ازلحاظ این قانون فرزند‚ همسر‚ پدر‚‌مادر‚ برادر و خواهر آنان می‌باشند که به ترتیب از مزایای این قانون استفاده خواهند کرد. فرزندان شاهد و مفقودین و ازکارافتاده کلی در استفاده از‌تسهیلات فوق نسبت به سایر ایثارگران موضوع این قانون اولویت دارند.

‌تبصره ۲ – تشخیص موارد شهادت‚ اسارت‚ جانباز یا مفقودالاثر بودن با بنیاد شهید انقلاب اسلامی یا ارگان مربوط به امور جانبازان حسب مورد‌ بوده و تعیین مدت خدمت داوطلبانه در جبهه حسب مورد با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا جهاد سازندگی میباشد. ‌نحوه تعیین مدت خدمت ‌داوطلبان اعزامی از سایر ارگانها به عهده کمیسیونی مرکب از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‚ جهاد سازندگی و ارگان مربوطه خواهد بود. ‌

تبصره ۳ – استخدام دختران‚ همسران‚ مادران و خواهران افراد موضوع این قانون در مشاغل آموزشی‚ بهداشتی و درمانی و یا سایر مشاغلی که به‌ تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد مجاز خواهد بود.

‌تبصره ۴ – دستگاههای موضوع این قانون منحصراً در مواردی که فرد واجد شرایط جهت استخدام از بین افراد مندرج در این قانون وجود نداشته‌باشد پس از اعلام سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجاز به استخدام سایر افراد با رعایت کلیه مقررات مربوط خواهند بود.

‌تبصره ۵ – موارد اولویت عبارتند از:

‌الف – تعداد شهید‚ جانباز‚ مفقودالاثر و اسیر.

ب – مدت خدمت داوطلبانه در جبهه.

ج – کفالت یا سرپرستی خانواده‌های موضوع این قانون.

‌د – تأهل.

هـ – بومی بودن.

‌و – تخصص و تجربه کار.

تبصره ۶ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است بمنظور حسن اجرای این قانون نسبت به جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز با‌همکاری دستگاههای ذیربط اقدام نماید. ‌

‌تبصره ۷ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.

تبصره ۸ – آئیننامه اجرائی این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌

تبصره۹ -(الحاقی ۰۷/۰۹/۱۳۷۵) هرگونه دریافتی جانبازان و مستمری ‌بگیران شهدا‚ مفقودین و اسرا و آزادگان از بابت وضعیت جانبازی‚ شهادت‚ مفقودالاثر بودن و یا اسارت‌ به موجب مقررات قانونی مربوط با رعایت شرایط ذیل بلامانع است:

۱- دریافت حقوق از بابت استخدام (‌رسمی یا غیر رسمی)‚ حقوق بازنشستگی‚ وظیفه و مستمری (‌به سبب قانون دیگر)‌و ازدواج همسران شهدا‌موجب قطع حقوق و دریافتی‌های موضوع تبصره نخواهد بود.

۲- دریافتی‌های فوق مشمول هیچیک از مقررات مربوط به دریافت دو حقوق از صندوق دولت و صندوقهای بازنشستگی نمی‌باشد.

نظر مجلس:

‌بلی‚ همسران شهدائی که قبل از تصویب قانون مذکور مبادرت به ازدواج نموده‌اند مشمول مزایای مقرر می‌شوند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه هفتم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای ‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۶۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است. ‌

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید