ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ | ۱۴:۴۳ ب.ظ
قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/۰۲/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ -(اصلاحی ۱۳/۰۲/۱۳۷۹) به کارکنان رسمی‚ ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه‌ها‚ مؤسسات و شرکت های دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان‌دولت مصوب ۱۳۷۰‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مشمول مقررات استخدامی هیأت علمی دانشگاه تهران – هنگام بازنشستگی ‚ ازکارافتادگی یا فوت در […]

ماده ۱ -(اصلاحی ۱۳/۰۲/۱۳۷۹) به کارکنان رسمی‚ ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه‌ها‚ مؤسسات و شرکت های دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان‌دولت مصوب ۱۳۷۰‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مشمول مقررات استخدامی هیأت علمی دانشگاه تهران – هنگام بازنشستگی ‚ ازکارافتادگی یا فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت‌ معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‌شود‚خدمت مازاد بر سی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخواهد .

تبصره ۱ – در صورتی که سابقه خدمت مستخدم از سی سال کمتر باشد‚ پاداش به نسبت سال‌های خدمت محاسبه و پرداخت می‌شود. در این‌محاسبه کسر سال معادل یک سال منظور می‌شود.

تبصره ۲ – در صورت فوت مستخدم‚ پاداش موضوع این ماده به وزارت قانونی مستخدم متوفی‚ موضوع ماده (۸۶) قانون استخدام کشوری تعلق‌می‌گیرد.

تبصره ۳ -(الحاقی ۱۶/۰۹/۱۳۷۶) به مستخدمان شاغل که شهید‚ ازکارافتاده یا فوت شوند‚ پاداش موضوع ماده (۱) به طور کامل پرداخت می‌شود.

ماده ۲ -(اصلاحی ۲۱/۰۱/۱۳۸۱) به ازای هر بار محکومیت اداری در ده سال آخر خدمت‚ یک ماه از پاداش پایان خدمت مستخدم کسر می‌شود.

ماده ۳ -(اصلاحی ۱۳/۰۲/۱۳۷۹) در موارد زیر به کارکنان موضوع ماده (۱) یا ورثه بلافصل آنان‚ معادل بیست برابر حداقل حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان‌دولت مصوب ۱۳۷۰ به عنوان کمک هزینه پرداخت می‌شود.

-کمک هزینه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمین شاغل‚ بازنشسته از کار افتاده و متوفی فقط یک‌ بار حسب مورد.

– کمک هزینه در مورد فوت مستخدم شاغل‚ بازنشسته و افراد تحت تکفل وی.

‌تبصره -(اصلاحی ۱۶/۰۹/۱۳۷۶)مشمولان قانون کار از این لحاظ تابع مقررات و ضوابط مربوط به خود هستند.

قانون فوق مشتمل بر سه ماده و سه تبصره در جلسه روز چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵٫۲٫۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید