ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۰ ب.ظ
آشنایی با سر فصل های رشته حقوق:
اشنایی با دروس دوره دکتری حقوق عمومی(۵)
در مطالب گذشته به معرفی مقطع دکتری رشته حقوق عمومی پرداختیم. در آنجا گفته شد که در مطالب بعدی به نقد و بررسی دروس این مقطع می پردازیم. یکی از نقدهای اساسی وارد بر دروس اختیاری این مقطع از رشته حقوق عمومی، مباحث غیر مربوط به حقوق عمومی هست. سه نوع درس اختیاری در دکتری این مقطع ارائه شده است که در بخش «ج» آن، ۱۲ واحد ارائه شده است.

گروه علمی کافه حقوق: در مطالب گذشته به معرفی مقطع دکتری رشته حقوق عمومی پرداختیم. در آنجا گفته شد که در مطالب بعدی به نقد و بررسی دروس این مقطع می پردازیم. یکی از نقدهای اساسی وارد بر دروس اختیاری این مقطع از رشته حقوق عمومی، مباحث غیر مربوط به حقوق عمومی هست.  سه نوع درس اختیاری در دکتری این مقطع ارائه شده است که در بخش «الف» آن، ۱۸ واحد ارائه شده است.

در این بخش، فقط درس حقوق محیط زیست (جنبه تطبیقی و بین المللی)، خارج از بحث های حوزه ی حقوق عمومی است، اما در بخش «ب» و «ج» حقوق عمومی مربوط به حوزه ی این علم نیست. در بخش «ب» دروس مربوط به دو نوع علم نهاده شده است. ده واحد از علوم سیاسی و ده واحد در حوزه ی مدیریت دروس بخش «ب» می باشد. در بخش «ج» نیز دروس مربوط به حقوق بین الملل یافت می شود. در مطلب پیشین به دروس اختیاری بخش «الف» و «ب» اشاره گردید. در این قسمت به سرفصل دروس اختیاری بخش «ج» خواهیم پرداخت.

سرفصل دروس اختیاری بخش «ج» عبارت اند از:

دولت در نظام بین المللی

هدف از این درس بررسی جایگاه دولت ها در ساختار جامعه بین المللی، عناصر شاکله دولت ها در عرصه بین المللی و تغییر و تحول در آن می باشد.

سر فصل دروس:

استاد به اختیار خود یک یا چند مبحث از مباحث ذیل را انتخاب و به صورت تحقیقی مورد بحث قرار می دهد.

۱- جایگاه دولت ها در ساختار جامعه بین المللی

۲-اصل برابری دولت ها

۳-اصل استقلال دولت ها

۴-تاسیس دولت ها

۵-شناسایی دولت ها و حکومت ها

۶-جانشینی دولت ها و حکومت ها

سازمان های بین المللی بین الدولی

هدف از این درس آشنایی عمیق دانشجویان با ریشه های همبستگی ها و مکانیزم های همکاری های بین الدولی در سطح جهانی و منطقه ای است.

سر فصل دروس:

استاد یک یا چند مبحث از مباحث زیر را  انتخاب و به صورت تحقیقی مورد بررسی قرار می دهد.

۱-پیدایش و تحول سازمان های بین المللی

۲-سازمان های بین الدولی جهان

۳-سازمان های بین الدولی منطقه ای

۴-خصوصیات کلی سازمان های بین الدولی

سازمان های بین المللی غیر دولتی

هدف از این درس بررسی عمیق و موردی ایجاد سازمان های بین المللی غیر دولتی، ساختار، عملکرد و تاثیر آن در تحول و اجرای حقوق بین الملل می باشد.

سرفصل دروس:

۱-تاریخچه گسترش سازمان های بین المللی غیر دولتی

۲-انواع سازمان های غیر دولتی

۳-تاثیر سازمان های غیر دولتی بر در شکل گیری و اجرای حقوق بین الملل

۴-سازمان های غیر دولتی و سازمان های بین المللی بین الدولی

۵- سازمان های غیر دولتی و دولت ها

شرکت های فراملی و حقوق بین الملل

هدف از این درس بررسی عمیق چگونگی نفوذ اشخاص حقوق داخلی به قلمرو حقوق بین الملل عمومی و آثار آن می باشد.

سر فصل دروس:

استاد به اختیار خود یک یا چند مبحث از مباحث زیر را  مورد بررسی قرار می دهد.

۱-جایگاه شرکت های فراملی در نظام بین المللی

۲-مشکلات ناشی از آزادی عمل شرکت های فراملی و عدم کفایت مقررات داخلی مربوط، تعارض قوانین

۳-حقوق بین الملل عمومی و شرکت های فراملی

۴- اقدامات سازمان ملل متحد وسایر مجامع بین المللی در جهت حل مسائل و مشکلات مربوط به این شرکت ها در جامعه بین المللی

حقوق بین الملل اقتصادی

هدف از این درس شناساندن عمیق حقوق بین الملل اقتصادی و بررسی آثار آن در نظم اقتصادی بین المللی است.

سر فصل دروس:

استاد به اختیار خود یک یا چند مبحث از مباحث زیر را به صورت تحقیقی مورد بررسی قرار  می دهد.

بخش اول: نهادهای اقتصادی بین المللی

بخش دوم: همبستگی بین المللی

بخش سوم: حاکمیت اقتصادی دولت ها

تحلیل عملکرد بین المللی دولت و وقایع بین المللی روز

هدف از این درس تجزیه و تحلیل وقایع بین المللی روز و عملکرد بین المللی دولت ها از دیدگاه حقوق بین الملل و تاثیر آن در تحول حقوق بین الملل و آشنایی دانشجویان با آخرین تحولات بین المللی می باشد.

سر فصل دروس:

در این درس استاد عملکرد های دولت ها در مسائل مختلف بین المللی را با در نظر گرفتن اهمیت آنها به صورت تحقیقی مرود بررسی قرار خواهد داد یا اینکه به بحث در خصوص وقایع بین المللی روز می پردازد. این تحقیق می تواند به نحوه نگرش و عمل یک دولت خاص در موضوعات بین المللی منحصر شود(مثل ایران و حقوق بین الملل)یا اینکه به عملکرد دول مختلف در موضوعات معین و مشخص (مثل جذب قواعد بین المللی در حقوق داخلی)بپردازد. در بحث وقایع بین المللی روز ترتیب ذیل رعایت می شود:

۱-تعیین حدود قضایا؛ استخراج عناصر موضوعی خاص

۲-طبقه بندی عناصر

۳- انطباق عناصر موضوعی با مقررات حقوق بین المللی

الف:راه حل

ب:نبود قاعده

۴-پیشنهادها

۵-نقد و ارزیابی پیشنهادها

منابع:

اسناد بین المللی

قوانین و مقررات کشورها در راستای اجرای قواعد حقوق بین الملل

مجلات بین المللی منتشره در کشورهای مختلف حاوی عملکرد بین الملل دولت ها

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید