ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۷:۰۰ ب.ظ
راه حلی برای برقراری امنیت:
آشنایی با روش های پیش گیری از وقوع جرم
سعید ذوالفقاری
امنیت اقتصادی و اجتماعی از جمله مباحث با اهمیت در زندگی امروزین است. این مفاهیم دیگر در قالب نظریه های آکادمیک باقی نمانده و رد پای آن را در میان گفتگوهای روزه مره ی گروه های مختلف اجتماعی نیز می توان مشاهده نمود.پیش گیری از وقوع جرم یکی از موثر ترین راه های برقراری امنیت اقتصادی و اجتماعی است.در ادامه به راه های گوناگون پیشگیری از وقوع جرم می پردازیم.

گروه اجتماعی کافه حقوق: امنیت اقتصادی و اجتماعی از جمله مباحث با اهمیت در زندگی امروزین است. این مفاهیم دیگر در قالب نظریه های آکادمیک باقی نمانده و رد پای آن را در میان گفتگوهای روزه مره ی گروه های مختلف اجتماعی نیز می توان مشاهده نمود. پیش گیری از وقوع جرم یکی از موثر ترین راه های برقراری امنیت اقتصادی و اجتماعی است. در ادامه به راه های گوناگون پیشگیری از وقوع جرم می پردازیم:

پیشگیری از جرم اقسام گوناکون دارد که در یک تقسیم بندی به پیشگیری کیفری و غیر کیفری تقسیم می شود و به طور کلی هدف از پیشگیری، کاهش شیوع و بروز طول مدت شیوع و ناتوانی باقیمانده از یک رخداد است و در سه سطح صورت می گیرد:

پیشگیری اولیه :عبارت است از برنامه ها و خدماتی که به جمعیت عمومی به منظور جلوگیری از وقوع یک رخداد ارائه می شوند.

پیشگیری ثانویه:عبارت است از برنامه ها و خدماتی که در مراحل اولیه بروز رخداد ارائه می شود و منجر به شناخت به موقع و جلوگیری از پیشرفت و طولانی مدت شدن آن می شود.

پیشگیری ثالث: برنامه ها و خدماتی را در بر می گیرد که هدفشان ،کاستن از شیوع اثار و ناتوانی حاصل از وقوع رخداد است .

پیشگیری کیفری: عمدتا ماهیت کیفری داشته و بر عهده ی قوه قضائیه است که مخاطبان این نوع پیشگیری مجرمان هستند.

اقدامات پیشگیرانه از جرم با جرم انگاری رفتارها و کیفر دادن مرتکبین این رفتارهای مجرمانه و اغلب در راستای پیشگیری از تکرار جرم انجام میگیرد.

پیشگیری غیر کیفری : شامل تدابیری است که ماهیت غیر کیفری داشته و بیشتر در راستای پیشگیری از بزه و نه تکرار آن اتخاذ میشود. پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی از جدیدترین طبقه بندی پیشگیری غیرکیفری به شمار میاید.

پیشگیری اجتماعی: پیشگیری اجتماعی شامل اقداماتی است که در صدد تاثیرگذاری بر عوامل موثر بر ارتکاب جرم بوده و عمدتا بر تغییر محیط های اجتماعی و انگیزه های مجرمانه متمرکز میشود. در پیشگیری اجتماعی تاکید و تمرکز بر عوامل اجتماعی موثر در تکوین جرم است. این پیشگیری میکوشد تا با دستکاری وتغییر محیط و عوامل اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و … ریشه های جرم را بخشکاند. مدل پیشگیری اجتماعی تاکید زیادی بر “دلایل ریشه ای” جرم دارد.

پیشگیری وضعی: این نوع پیشگیری که به صورت علمی در دهه ی ۱۹۸۰ در انگلستان مطرح شد با توجه به شرایط بزهکار ، نوع جرائم ، اهداف و موضوعات جرم و خصوصیات بزه دیده ، اقداماتی را به اجراء میگذارد که فرایند آنها از بین رفتن و یا تضعیف موقعیت ها و فرصت های ارتکاب جرم خواهد شد.

در پیشگیری وضعی اقدامات پیشگیراننده از جرم ، معطوف به گونه های ویژه ای از جرایم است. که از طریق اعمال مدیریت و مداخله در محیط ، کاهش فرصت های جرم و افزایش خطرات ناشی از ارتکاب بزه که همواره مد نظر شمار زیادی از مجرمان است با بزهکاری مقابله میکند.

به طور کلی میتوان گفت از نظر جامعه شناختی، جامعه امروزی یک جامعه پر خطر است که خطرهای موجود در آن عمدتا توسط انسانها ایجاد میشود.

بدین ترتیب شناسایی و کنترل خطرهای انسان ساخته ، یکی از دغدغه های مهم بوده که به طور طبیعی افزایش میزان بزه دیدگی واقعی ناشی از زندگی در جامعه پر خطر ، سبب افزایش خواسته های مردم برای کنترل و کاهش خطر جرم شد.

در پیشگیری وضعی میتوان با مداخله در محیط و مدیریت و کنترل بحران و موقعیت های خطر ، ضمن افزایش هزینه ی ارتکاب بزه برای بزهکاران و درنتیجه کاهش سود حاصله از ارتکاب جرم، سهولت ارتکاب بزه را به حداقل رسانده و از بزه دیدن افراد در محیط اجتماعی جلوگیری به عمل آورد.

مرکز ملی پیشگیری از جرم استرالیا، پنج شیوه برای مدیریت خطر جرم معرفی کرده است: اجتناب از خطر ،کاهش خطر ،توزیع خطر ،انتقال خطر و پذیرش خطر. اجتناب از خطر را می توان با از بین بردن فرصت های جرم محقق کرد، مانند به همراه نداشتن پول نقد .

کاهش خطر از طریق کاهش فرصت های ارتکاب جرم قابل اجراست، مانند نگهداری پول نقد در محل امن . توزیع خطر را می توان ایجاد خطر متقابل نامید. برای نمونه استفاده از ابزار امنیتی در مغازه طلا فروشی ،خطر دستگیر شدن را متوجه بزهکار می کند. در انتقال خطر می توان با بیمه کردن اموال قیمتی، خطر سرقت و خسارت ناشی از آن را متوجه شرکت بیمه کرد . منظور از پذیرش خطر، این است که در صورت امکان اجرای روش های بالا ، باید خطر را به صورت یک واقعیت اجتماعی پذیرفت.

نقش سازمان های غیر دولتی در آموزش و کارکرد آموزشی پیشگیری از وقوع جرم

سازمان های غیر دولتی به دو دسته سازمان های سنتی – که ریشه در فرهنگ و باور های ملی و مذهبی با کارکرد فرهنگی دارند و سازمان های نوین که هویت و اساسنامه مشخص با رویکرد های جدیدی از جمله پیشگیری از وقوع جرم دارند – در نظر گرفته شده است .

امنیت باید در چهارچوب مبانی حقوق بشری شکل بگیرد نه با حذف آن. بررسی پیشگیری کرامت مدار از وقوع جرم و موازین حقوق بشری و ارتباط آن با امنیت پرداخت آن، امنیت مصرف سیاسی ، تبلیغاتی و انتخاباتی در دنیا پیدا کرده و امنیت بعنوان شرط برقراری زندگی با کیفیت و آرامش مورد توجه قرار گرفته است.

بزهکاری ، جرائم سازمان یافته ، تروریست و فساد اداری را عوامل تهدید کننده ی امنیت است.

تهدید امنیت از طریق پیشگیری در معنای جرم شناختی با اقدامات غیر قهرآمیز و از طریق سرکوبی با اقدامات قهر آمیز حاصل میشود.

حقوق به دو دسته شامل مطلق و بنیادی تقسیم میشود که امکان نقض حقوق مطلق به هیچ عنوان ولو به بهانه ی جنگ و پیشگیری وجود ندارد مثل شکنجه. حقوق بنیادی نسبی ، حقوقی است که امکان تهدیدش توسط دولت با رعایت شرایطی پیش بینی شده است مثل حق رفت و آمد. امنیت باید در چهارچوب مبانی حقوق بشری شکل بگیرد نه با حذف آن.

امروزه انواع مختلف جرائم سازمان یافته در ایران در حال ارتکاب است.

جرائم سازمان یافته جرائمی هستند که در ارتکاب آن سازمانهای مجرمانه دخیل اند که ساختار تشکیلاتی شان متناسب با آن جرائم خاص است و با اهداف اقتصادی و جلب منابع مادی مرتکب جرم میشود و برای رسیدن به این اهداف از تمام امکانات قانونی ، غیر قانونی از جمله تطمیع ، تهدید ، ترور و ابزارهای دیگر استفاده میکنند.

فساد اداری و پولشویی در دسته ی جرایم سازمان یافته قرار دارد که در کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی این دو جرم به عنوان مصادیق مهم پیش بینی شده است و در سال ۲۰۰۰ که سازمان ملل کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی را به تصویب رساند، ضمن جرم انگاری در عضویت و مشارکت در جرائم سازمان یافته در مواد کنوانسیون ، فساد اداری و پولشویی را جرم انگاری کرده و توصیه هایی را در زمینه به دولت های عضو داشته است.

امروزه انواع مختلف جرائم سازمان یافته در ایران در حال ارتکاب است و نمونه بارز آن قاچاق مواد مخدر به عنوان یکی از مصادیق وحشتناک جرایم سازمان یافته در کشور ملاحضه میشود.

نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از وقوع جرم

سازمانهای غیر دولتی مهمترین نهادهای مدنی و لازمه جامعه مدنی هستند و مشارکت های مردمی را میتوانند سازماندهی و نهادینه کنند،

در ایران سازمانهای غیر دولتی نوین که در زمینه پیشگیری از وقوع جرم فعال باشند ، در ابتدای راه هستند ،از زمان تدوین قانون برنامه سوم توسعه از سازمانهای غیر دولتی نام برده شده و تمام نقشهای جامعه مدنی برای پیشگیری و جلوه مشارکت مدنی و پیشگیری از وقوع جرم را میتوان برای سازمان های غیر دولتی قائل شد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید