ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۴:۰۰ ب.ظ
یادداشت حقوقی:
آثار روابط نامشروع بر فرزندان
در سال های اخیر واژگانی همچون دوست اجتماعی، دوست خانوادگی و ارتباطات فرازناشویی در جامعه دیده می شود که از طریق ابزارهای مانند موبایل های هوشمند ، آرام آرام نگاه جامعه به سمت اومانتیسیسم کشیده شده است، به این معنا که نگاه جامعه انسان گرا می شود و دیگر افراد برای تعالی و رشد جسم و روح شان تلاشی نمی کنند و فقط به دنبال این هستند که نیازهای عاطفی و جنسی و حتی در برخی موارد خواسته های اقتصادی خودشان را بیرون از محیط خانه جست وجو کنند .

گروه اجتماعی کافه حقوق: در سال های اخیر واژگانی همچون دوست اجتماعی، دوست خانوادگی و ارتباطات فرازناشویی در جامعه دیده می شود که از طریق ابزارهای مانند موبایل های هوشمند ، آرام آرام نگاه جامعه به سمت اومانتیسیسم کشیده شده است، به این معنا که نگاه جامعه انسان گرا می شود و دیگر افراد برای تعالی و رشد جسم و روح شان تلاشی نمی کنند و فقط به دنبال این هستند که نیازهای عاطفی و جنسی و حتی در برخی موارد خواسته های اقتصادی خودشان را بیرون از محیط خانه جست وجو کنند .

اگر انسان با دید استقلالی، به غریزه و شهوت ها به عنوان تنها هدف زندگی بنگرد، هر عاملی که بهتر و بیشتر به شهوتها پاسخ دهد، جایز شمرده خواهد شد. در این صورت، چشم چرانی، علاقه ی شهوانی به همجنس، تماس جنسی فراتر از دایره ی ازدواج دایم و موقت، خودارضایی، اعتیاد به عکسها و فیلمهای مبتذل و آزادی ارتباط شهوانی پسران و دختران با یکدیگر، پسندیده خواهد بود، حتی اگر با ضابطه های عقلی و دینی در ستیز باشد و به نابودی شرافت انسانی و جامعه ی بشری بیانجامد.

با نگاهی به جامعه های غربی، پیآمدهای منفی رابطه ی نامشروع را بر فرد و جامعه به خوبی درخواهید یافت. در این جامعه ها، هدف انسان از زندگی و آینده ی روشن، از میان رفته است و افزایش روز افزون قتل و جنایت، اعتیاد، خودفروشی، آشفتگی روحی و روانی و دیگر آسیبهای اخلاقی و انسانی، در گسترش اصل لذتجویی و حکومت غریزه بر عقل آدمی، ریشه دارد. در نتیجه، با از میان رفتن اهداف بلند انسانی و پدید آمدن مشکلات اجتماعی، بنیاد پیوندهای خانوادگی رو به تزلزل نهاده است.

از سوی دیگر اینگونه روابط فرا زناشویی علاوه براینکه روی روان مرد‌ و زن تاثیر می‌گذارد‌ برای فرزند‌انی که د‌ر این محیط پرورش پید‌ا می‌کنند‌ هم پیامد‌های جبران ناپذیری د‌ارد‌ که این پیامد‌‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم د‌ر زند‌گی فرزند‌ان اثرگذار است به عنوان مثال د‌ر این خانه مرد‌ و زن د‌ر حال پرخاشگری و توجیه روابط ناد‌رست خود‌ هستند‌ د‌ر این شرایط کود‌کانی هم که د‌ر محیط حضور د‌اشته باشند‌ د‌ر رفتار‌هایشان پرخاشگری د‌ید‌ه می‌شود‌ که می‌توان گفت این پرخاشگری‌‌ همان تاثیر مستقیم اینگونه روابط است چرا که د‌ر خانه‌ای بزرگ شد‌ه‌اند‌ که لحظه لحظه د‌وران کود‌کی‌شان را با تنش و د‌عوا گذراند‌ه‌اند‌ و این پرخاشگری و رفتارهای ناد‌رست جزو وجود‌ی آنها شد‌ه است.

براساس نظریه ی فشار مرتن نیز می توان تاثیر غیر مستقیم و بلند‌مد‌ت این گونه رفتار‌ها د‌ر محیط خانه را به کرات د‌ر جامعه مشاهد‌ه کرد‌ همین نزاع‌های خیابانی که د‌ر سال‌های اخیرافزایش یافته یکی از علت‌هایش می تواند‌ نشأت گرفته از این روابط باشد‌ به این معنا که فرد‌ نزاع کنند‌ه به د‌لیل روحیه پرخاشگری ای که د‌ر محیط خانه توسط والد‌ین خود‌ د‌ید‌ه است‌‌ همان روحیه د‌ر وجود‌ او هم نهفته و فقط منتظر فرصت مناسبی است تا به گونه ای این حالت پرخاش را بروز د‌هد‌ بنابراین محیطی بهتر از جامعه برای خود‌ پید‌ا نمی‌کند‌. این یکی از اثرهای بلند‌مد‌ت روابط غیراز همسری است که نه تنها باعث نا‌بسامانی خانه بلکه سبب نا‌بسامانی جامعه هم می‌شود‌.

راه حل کدامست؟

هرچند قانون مجازات اسلامی درماده۶۳۷ و مواد مشابه دیگر با پدیده ی روابط نامشروع برخورد نموده است ولی آموزش‌های مربوط به روابط زن و شوهری بر عهده‌ نهادهای رسمی و غیررسمی از جمله آموزش و پرورش، حوزه‌های علوم دینی و نهادهای تبلیغی، سازمان‌های مردم‌نهادمی باشد.

آموزش تفاوت‌های روان‌شناختی زن و مرد با هدف تعدیل انتظارات و ارائه تصویری واقعی از جنس مخالف، از جمله این موارد است. ارائه مبحث خانواده در اسلام مشتمل بر اهمیت و جایگاه خانواده، مسئولیت‌ اعضا در قبال استحکام و کارآیی خانواده، انتظار از ازدواج، نقش‌‌های جنسیتی در خانواده و اخلاق و حقوق خانواده هم از موارد قابل ارائه است.

نکته بسیار مهمی که باید به عنوان اصل حاکم بر آموزش و تبلیغ مورد توجه قرار گیرد توجه به مسئولیت خانواده در قبال پرورش فرزندان و آماده‌سازی آنان برای ورود ثمربخش به زندگی مشترک است.

در دهه‌‌های اخیر خانواده بار اصلی تربیت را بر دوش رسانه‌ها و نهادهای رسمی نهاده و خود را تا حدودی معاف کرده است. باید برای خانواده‌ها این موضوع به عنوان یک باور تلقی شود که مسئولیت‌ اصلی آموزش و تربیت اخلاقی و مهارتی فرزندان بر عهده‌ی آنان است و هیچ زمانی چون امروز که فرزندان و جوانان در معرض آماج تهدیدهای فرهنگی و اخلاقی‌اند، نیاز به حضور فعال والدین احساس نشده است

باید این مطلب مهم را یادآور نمود که تربیت توسط نهادهای مدرن مزایای کامل تربیت درخانواده را نخواهد داشت و باید با احساس مسئولیت ،ارتباط با نهادهای دینی و افراد دلسوز و مطلع ،مسئولیت تاریخی خودرا به انجام رساند


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید