ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۴:۰۰ ب.ظ
یادداشت روز:
شعور اجتماعی و نقش آن درکاهش انحرافات
شیرین ولی پور
امروزه به تبع مشکلاتی همچون تــورم و رکـــود شدید بازار داخلی ، مردم فشـارهای عصبی و فکری زیادی را متحمل می شوند و جامعه ازدیدگاه جامعه شناسان و جرم شناسان در رعایت حقوق دیگران هر روز نسبت به روز پیش شرایط نابسامان تری پیدا می کند.تصور می رود داشتن سطح مطلوبی ازشعور اجتماعی درکنترل این نابسامانی مفیدباشد.

گروه اجتماعی کافه حقوق: امروزه به تبع مشکلاتی همچون تــورم و رکـــود شدید بازار داخلی ، مردم فشـارهای عصبی و فکری زیادی را متحمل می شوند و جامعه ازدیدگاه جامعه شناسان و جرم شناسان در رعایت حقوق دیگران هر روز نسبت به روز پیش شرایط نابسامان تری پیدا می کند.تصور می رود داشتن سطح مطلوبی ازشعور اجتماعی درکنترل این نابسامانی مفیدباشد.

شعور اجتماعی ، شناخت دقیق همه ی حقوق فردی و اجتماعی دیگران و خودمان است .زمانی که حقوق دیگران را بشناسیم و بدانیم که اینها حقوق خود ما هستند شاید بیشتر به رعایت حقوق دیگران بپردازیم آنگاه به نظر می رسد ازشعور اجتماعی لازم برخورداریم .

اولین و ستبرترین کانون شکل گیری شعوراجتماعی، خانواده است.شاید بتوان نظریه ی تقلید تارد را تا الگوگیریهای مثبت هم گسترش داد. فرزندان با تقلید از رفتار بزرگ‌ترها و اجرای نقش آنها به صورت درآوردن ادای پدر و مادر، روند الگوبرداری را می‌پیمایند. در واقع کودکان با چنین تقلیدی از رفتار پدر و مادر و بزرگ‌ترهایی که برایشان اهمیت دارند، خود را برای حضور در حیات جمعی و زندگی اجتماعی کامل‌تری به عنوان یک فرد بالغ آماده می‌کنند.

 در این مسیر پدر و مادر در شکل‌گیری شعور اجتماعی نقش تعیین‌کننده و اولیه دارند. اگر تأثیر این شکل‌گیری را بر اساس جنسیت بررسی کنیم، معمولاً پدران الگوی نقش برای فرزندان پسر و مادران الگویی برای دختران محسوب می‌شوند.

این نوع ارائه تعاریف بدان معناست که در جامعه ایرانی به رغم پشت سرگذاشتن تحولات و تغییرات بسیار، تفکیک کارکردی خانواده فرآیندی کامل و رشدیافته نیست. در واقع وجه دیگر مسئله این است که جامعه هنوز فرد را به عنوان وجودی مستقل و بالقوه با استعدادی که درصورت پرورش و برخورداری از امکانات، می‌تواند به فردی مستقل و مفید تبدیل شود، ارزیابی نمی کند و هنوز هویت اجتماعی وسطح شعوراجتماعی او را به عنوان عضوی از خانواده‌های معین با تعینات مشخص ارزیابی می‌کند و بر او برچسب می‌زند. براساس این برچسب نقش‌های او را با انتظارات از پیش‌تعیین‌شده اجتماعی از آن نقش معین می‌سازد.

بنابراین درصورت عدم تربیت صحیح و کامل، ناآگاهی و پایین بودن سطح شعور اجتماعی و فرهنگ در خانواده،وقوع انحراف ازسوی متربیان و فرزندان و اعضای آن خانواده امری شگفت انگیز نخواهدبود.

این عدم تربیت صحیح و ناآگاهی درخانواده که موجبات عدم وقوع شعوراجتماعی را فراهم می نمایند را می توان به این اجزا تقسیم نمود:

۱٫ عدم رعایت اصول اخلا‌قی، موازین سالم و ارزش‌های پذیرفته شده در مسیر زندگی

۲٫ تنزل در ارکان خانواده به هر شکل و به هر علت و نبود کنترل و فقدان مراقبت لا‌زم از سوی والدین به ویژه در خانواده‌های پر فرزند و از هم پاشیده و نیز نبود والدین و بی‌کفایتی آن ها

۳٫ نیاز و فقر مادی و وجود احساس تفاوت و تبعیض و طلبکاری از جامعه

۴٫ ضعف مبانی اعتقادی و عدم پایبندی و تبعیت از اصول مذهبی

۵٫ عدم آموزش لازم وکافی در مواجهه باقوانین داخلی و اطاعت پذیری ازآنها

درمهمترین فایده ی وجود شعوراجتماعی باید گفت که با ایجاد وافزایش سطح شعوراجتماعی مردم یک جامعه، و تلاش درحفظ و ارتقای آن همه خود را بخشی از پیکره یک جامعه میدانند که سعادت و خوشبختی هیچ کسی بصورت فردی شکل نمی‌گیرد، بلکه همه انسان‌ها در برابر یکدیگر مسؤولیت دارای هستند.

وجودشعوراجتماعی مهمترین ابزار حفظ حقوق شهروندی ازسوی شهروندان نسبت به یکدیگرنیز می باشد.درحفظ حقوق شهروندی ،شعوراجتماعی به شکل ” اخلاق مداری” تجلی پیدا می کند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید