ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۰۸:۰۰ ق.ظ
یادداشت جرم شناسی:
نقش تخلیه روانی در کاهش جرم
امید دوست بین
در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان مراکزی برای تخلیه روحی و روانی وجود دارد و به تناسب جنس ، سن ،قومیت و دین و….مردم به تناسب نیاز خود تخلیه روحی می شوندبسیاری معتقدند نگرانی ها،استرس های ناشی از کارهای روزانه و تشویش خاطرها،موجب می شود که انسان از حالت تعادل روحی و روانی خارج شود و وقتی ارامش درون نداشته باشد به اولین چیزی که فکر می کندخالی کردن این نگرانی هاست.

گروه اجتماعی کافه حقوق: در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان مراکزی برای تخلیه روحی و روانی وجود دارد و به تناسب جنس ، سن ،قومیت و دین و….مردم به تناسب نیاز خود تخلیه روحی می شوندبسیاری معتقدند نگرانی ها،استرس های ناشی از کارهای روزانه و تشویش خاطرها،موجب می شود که انسان از حالت تعادل روحی و روانی خارج شود و وقتی ارامش درون نداشته باشد به اولین چیزی که فکر می کندخالی کردن این نگرانی هاست.

همانطور که گفته شد وقتی ناراحتی و نگرانی وارد ضمیر انسان می شود بایستی به نوعی خارج شود بسیاری از انسان ها بدلیل نوع رفتارشان این تخلیه روحی را انجام می دهندبرخی با عبادات برخی با حرکات ورزشی برخی با نوشتن و کار و……

ولی این نوع تخلیه سازی مختص قشر نرمال جامعه و درصد کمی از جمعیت انسانی را شامل می شود بسیاری از جوانان که قشر فعال یک جامعه انسانی بشمار می ایند بخاطر نوع نگرش ،بلوغ جوانی، انرژی وصف ناپذیر ، شادابی و…دوست دارند به نوعی تخلیه روانی داشته باشند.
در جامعه کنونی ایرانبه جهت اینکه اینگونه مراکز متناسب با نیاز جوانان وجود ندارد و از طرفی حجم محدودیت هاو ممنوعیت های قانونی که ناشی از غلط انگاری های ناصحیح و برداشت ناصواب قانون گذار است،از سوی دیگر محدودیت های ناشی از نگرش دینی و…موجب شده قشر جوان نتوانند هیجانات خود که اقتضای دوران جوانی است، به طور مناسبی تخلیه نمایند.

تجربه شخصی در این زمینه نشان از این واقعیت دارد که تخلیه هیجانات نسبت معنا داری در کاهش جرایم و انحرافات اجتماعی دارد. دریک مرکز اصلاحی مکانی به تخلیه روحی جوانان بزهکار اختصاص داده می شود بطوری که افراد در اتاقکی که درو دیوار ان کاملا سفید بود ،هرچه که تمایل داشتند با ماژیک نوشته و بعضا حرف های زشت نگارش میکردند ولی دربیشتر آنها انتقاداتی به نحوه اداره مرکز اصلاحی و یا انتقاداز نحوه برخورد کارکنان ،دیده می شد .
در مدت کوتاهی اینگونه اقدامات موجب شد امار خودزنی، مشاجرات،دگر زنی به شدت کاهش یابد و تقریبا امار به صفر رسید این تجربه شخصی در یک مرکز اصلاحی بود حال در جامعه انسانی هم این امر متصور است. ما با انسان های متفاوت و با نگرش های دینی،قومی ،فرهنگی، سیاسی واجتماعی گوناگونی مواجه هستیم که ناچارا در کنار یکدیگر زندگی می کنند و این جامعه انسانی متفاوت باید مدیریت رفتاری متناسبی برای انها اعمال شود.
صرف ایجاد محدودیت و ممنوعیت های ازار دهنده که بعضا برای برخی قانون شکنان لازم است ولی برای دیگر شهروندان کافی نیست،هرگز مارا به مقصود نمی رساند.
ضرورت وجود تاسیسات تفریحی اجتماعی، برای مدیریت رفتارها در کشور که خیل جمعیت فعال کشور را پوشش دهد لازم است به نوعی که به اقتضای سن ،جنس،نگرش و…نیازهای انان را برطرف نمایدنیازهای مهم عاطفی،جسمی و جنسی ، اجتماعی،شغلی و….بنظر می رسد به هرمقدار توجه به نیازهای واقعی در جامعه انسانی بالا برود به همان میزان شاهد کاهش رفتارهای کجروانه خواهیم بود.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید