ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶ | ۱۴:۰۰ ب.ظ
کافه حقوق گزارش می دهد:
طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر
مجازات سلب حیات در نظام فقهی حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جرائم متعددی وضع شده است و حذف آن در برخی از موارد همچون قصاص نفس که از ضروریات دین می باشد، امکان پذیرنیست اما در برخی دیگر از همچون اعدام در حوزه جرائم مواد مخدر که بنا به ضرورت و البته با وجود مخالفت حضرت امام خمینی ره و مستند به نظر آیت ا… موسوی اردبیلی و آیت ا… منتظری و مستند به احکام ثانویه دارای جلوه قانونی است قابل تأمل و بازنگری هست.

کافه حقوق: مجازات سلب حیات در نظام فقهی حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جرائم متعددی وضع شده است و حذف آن در برخی از موارد همچون قصاص نفس که از ضروریات دین می باشد، امکان پذیرنیست اما در برخی دیگر از همچون اعدام در حوزه جرائم مواد مخدر که بنا به ضرورت و البته با وجود مخالفت حضرت امام خمینی )ره( و مستند به نظر آیت ا… موسوی اردبیلی و آیت ا… منتظری و مستند به احکام ثانویه دارای جلوه قانونی است قابل تأمل و بازنگری هست.
در همین راستا طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر با هدف کیفی سازی مجازاتهای مقرر و توجه مجازات اعدام به سران اصلی پیشنهاد در کمیسیون حقوقی -قضایی مجلس تصویب شد.
۱: هدف از الحاق ماده پیش رو،کیفی سازی مجازات اعدام در حوزه جرائم مواد مخدربه این دلیل است که در صدق عنوان افساد فی الارض تردیدی نباشد؛ لذا مجازات اعدام، منوط به احراز یکی از شروط کشیدن و یا به همراه داشتن سلاح، سردستگی، سرکردگی یا پشتیبانی مالی، استفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال یا محجورین برای ارتکاب جرم، سابقه محکومیت قطعی به اعدام یا حبس ابد یا ۱۵ سال حبس شده است.
۲: یکی ازآسیب های که قانون فعلی داشت عدم قطعیت کیفرهای مقرر در این قانون است است به گونه ای که محکوم ابتدائی به اعدام با شمول چند عفو بعد از ده سال از زندان آزاد شده است، در مصوبه جدید ضمن تعدیل موارد مجازات اعدام، سازوکاری را در تبصره ۱ پیشبینی نموده است که قطعیت اجرای مجازات حبس را به دنبال داشته و محکومین به حبس نتوانند به استناد جهات مختلفی تخفیفی؛ از تحمل مجازات حبس رهایی یابند و قطعیت این نوع مجازات را متزلزل نمایند.
۳:مطابق متن مصوبه کمیسیون حقوقی بند ت طرح پیشنهادی «ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده ۸ این قانون به کشور، مشروط بر آنکه بیش از … کیلوگرم باشد.» حذف گردید.
بنابراین دیگر تفکیکی بین جرائم ساخت ،تولید،یا وارد کردن مواد مخدر وجود ندارد از سوی دیگر عدم اجرای مجازات اعدام و صدق عنوان مجازات افساد فی الارض در اوزان بالا موجب سوء استفاده قاچاقچیان مواد مخدر می گردد.
۴:ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان در غیر موارد افساد فی الارض پیش بینی گردد؛ نحوه نگارش این ماده به گونه ای است که مجازات ضبط اموال صرفاً در کنار مجازات اعدام و در موارد تحق افساد فی الارض ذکر شده است که توجیهی ندارد.
۵:هدف از الحاق این ماده را کیفی سازی و تعدیل مجازات اعدام و توجه مجازات اعدام از افراد حاشیه ای به سران اصلی بیان کرده اند اما باید بررسی به جزء هدف مجازات اعدام که اقدام مناسبی است سایر اهداف قابلیت تحقق و دستیابی را دارند خیر؟
در این زمینه باید دو موضوع حذف و تعدیل مجازات اعدام و مبارزه با مواد مخدر قائل به تفکیک شد ؛اگر چه حذف مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر اقدام ضروری و مناسب است اما این مجازات برای سران و سرحلقه های باند های مواد مخدر در این طرح وضع شده است،اما در پاسخ می توان گفت با قانون ناقص فعلی نیز امکان اعمال مجازات اعدام برای این افراد وجود دارد اما در عمل درصد کمی از سران باندهای مواد مخدر دستگیر و مجازات اعدام در موردآنها اجرا شده است و در این ماده الحاقی نیز سازکاری برای دستگیری و دستیابی این افراد پیش بینی نشده است.پیشنهاد می گردد جرایم مربوط یه حمل . تو.زیع مواد مخدر در زمره جرایم مشهود گنجانده شود تا امکان پیگرد این اشخاص توسط دستگاه پلیسی امکان پذیر باشد.همچنین اصلاح قانون مبارزه با پولشویی برای شناسایی درآمدهای حاصله از جرائم مواد مخدر ضروری است.
جرائم حوزه مواد مخدرطیف گسترده و پیچیده ای از جرائم را شامل می شود ونیازمند برنامه ریزی و مبارزه در ابعاد مختلفی را دارد و صرفا وضع یک ماده در این زمینه تاثیر چندانی نخواهد داشت.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید