ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ | ۱۲:۴۳ ب.ظ
معرفی کتاب:
مبانی انسان شناختی حقوق بشر ؛ آیا حقوق بشر ممکن است؟
یا حقوق بشر، ممکن است آیا آدمیان از یک مشابهت(similarity)، یا طبیعت (nature) مشترک فرا فرهنگی/ جهان شمول/ جهان روا، به عنوان منبع و متکای مستحکمی برای توجیه حقوق بشر «موثر» معاصر، برخوردارند؟ و حتی می توانیم یک گام به عقبتر و عمیق تر برداریم و بپرسیم، آیا همین مشابهت، ماهیت/ طبیعت فرا فرهنگی انسانی ممکن است؟ اینها پرسش هایی است که نویسنده در پی یافتن پاسخی درخور برای آن است.

گروه علمی کافه حقوق: اول بار «کانت» با طرح این سوال که «آیا متافیزیک ممکن است؟» نام خود را در جرگه بزرگان تاریخ اندیشه بشری ثبت نمود و نظریه سوال- محور خود را در فلسفه، هم جنس و همعرض نظریه انقلابی «کپرنیک» در علم، قلمداد کرد. «اقبال لاهوری» متفکر مشرق زمینی هم به تبعیت از کانت، از ممکن بودن «دین» پرسش نمود. و در ادامه هم «فون هایک»، فیلسوف علوم انسانی «آیا عدالت اجتماعی (سوسیالیسم)، ممکن است؟» را مورد بررسی قرار داد.

در ایران نیز برخی از روشنفکران معاصر، در مورد ممکن بودن یا نبودن «فقه»، طرح سوال کرده اند. ما نیز می‌توانیم به تبعیت از این روش، و برای بررسی صدق وصف ادعا شده «جهان شمولی» برای حقهای انسانی، سوال اصلی این نوشتار را اینگونه طراحی کنیم که: «آیا حقوق بشر، ممکن است آیا آدمیان از یک مشابهت(similarity)، یا طبیعت (nature) مشترک فرا فرهنگی/ جهان شمول/ جهان روا، به عنوان منبع و متکای مستحکمی برای توجیه حقوق بشر «موثر» معاصر، برخوردارند؟ و حتی می توانیم یک گام به عقبتر و عمیق تر برداریم و بپرسیم، آیا همین مشابهت، ماهیت/ طبیعت فرا فرهنگی انسانی ممکن است؟ اندیشمندان مکتب فرا تجدد گرایی(پست مدرنیسم)، آدمیانی را که موجد و محصول فرهنگی خاص هستند را با توجه به تعلق آنها به یک «سرمشق/پارادایم»)تاماس کوهن) یا «اپیستمه-گفتمان»(میشل فوکو) یا «طرح/شاکله مفهومی»، متمایز از دیگر فرهنگهای انسانی می دانند و تبعا طرح مسائلی از قبیل طبیعت انسانی مشترک یا جهان شمولی حقوق بشر مبتنی بر آن را بیهوده قلمداد می کنند.

مدعای اصلی نوشتار حاضر این است که چنین مشابهت و ماهیت/ طبیعت مشترک فرا فرهنگی وجود دارد و در این راستا مبادی تاریخی ومفهومی حقوق بشر و سپس مبانی فلسفی نظریه تناسب حقوق بشر و طبیعت انسانی را مورد کاوش و تحلیل قرار می دهد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید