ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | ۱۳:۱۵ ب.ظ
نگاهی به قدرت و مسئولیت در عرصه سیاست
دکتر فیروز اصلانی
 در عرصه های مختلف، انسان ها بقدر توان و قدرتشان مسئول قلمداد میشوند. “لا یکلف الله نفسا ال وسعها” مسئولیت با قدرت عجین است و انجام مسئولیت بقدر وسع و توانایی است.

گروه سیاسی_کافه حقوق: در عرصه های مختلف، انسان ها بقدر توان و قدرتشان مسئول قلمداد میشوند. “لا یکلف الله نفسا ال وسعها” مسئولیت با قدرت عجین است و انجام مسئولیت بقدر وسع و توانایی است. اصولا، عالم ذهن و عالم عین هرکدام اقتضائات خاص خود را دارند. در عالم ذهن هر چیزی قابل تصور و اندیشه است، اما با ورود به صحنه عینیت اجتماعی و عرصه عمل قضیه متفاوت می شود؛ زیرا ما به هیچوجه با یک مسیر بی مانع و هموار روبرو نیستیم و وجود موانع و مشکلات و مواجهه با آنها اقتضای طبیعی جهان مادی است.
هر مطلوبی مقدور نیست و هر مقدوری مطلوب نیست. چه بسیار اندیشه ها و ایده ال ها که مطلوب انبیا و اولیا و پیروان آنها بوده لکن علیرغم بیان آنها به عنوان چشم انداز و افق فکری در عرصه عمل به علت وجود موانع و کارشکنی ها و دست اندازهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی موجود در عرصه جامعه محقق نشده است. اما وجود این موانع و تاخیر در نیل به آرمان ها و اهداف به هیچ وجه موجب دست کشیدن از آنها نشده است.

خدا بر درجات امام راحل ما خمینی کبیر( ره) بیفزاید که هماره تکلیف گرایی سرلوحه نظر و عمل و مرام و مکتب او بود و می فرمود:

“تاخیر در رسیدن به همه اهداف دلیل نمی شود که ما از اصول خود عدول کنیم.
همه ما مامور به ادای تکلیف و وظیفه ایم، نه مامور به نتیجه.
اگر همه ی انبیاء و معصومین(ع)در زمان و مکان خود مکلف به نتیجه بودند، هرگز نمی بایست از فضای بیشتر از توانایی عمل خود فراتر بروند و سخن بگویند و از اهداف کلی که هرگز در حیات ظاهری آنان جامه ی عمل نپوشیده است ذکری به میان آورند.”


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید