ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ | ۲۳:۱۰ ب.ظ
سال ۹۷ هم جریمه غیبت خدمت ادامه دارد
براساس تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال ۹۷ حداقل قیمت خرید غیبت سربازی ۱۰ میلیون و حداکثر آن ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است که متأهل ها ۵ درصد تخفیف خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار انتظامی فارس، براساس بند ب تبصره یازده لایحه بودجه سال ۹۷ به دولت اجازه داده میشود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی کـه تـا پایـان سـال ۱۳۹۷ تسـویه میشود، معاف کند.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیتهای مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز میشـود و تـا سـقف سـیزده هـزار و پانصـد میلیـون ریال به صورت مساوی به ردیف‌های ذیربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادلـه بـا سـازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص می‌یابد.

میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح زیر است.

زیر دیپلم ۱۰ میلیون تومان

دیپلم ۱۵ میلیون تومان

فوق دیپلم ۲۰ میلیون تومان

کارشناسی ۲۵ میلیون تومان

کارشناسی ارشد ۳۰ میلیون تومان

دکترای علوم پزشکی ۳۵ میلیون تومان

دکترای تخصصی غیرعلوم پزشکی ۴۰ میلیون تومان

دکترای تخصصی رشته های علوم پزشکی و بالاتر ۵۰ میلیون تومان

۱ -به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یکسال محسوب میشود.

۲ -برای مشمولان متأهل، پنج درصد و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر میشود.

۳ -مشمولان غایبی که به صورت اقساطی و یا نقدی برای صدور کارت پایان خدمت اقدام نموده اند، میتوانند گواهینامه رانندگی أخذ نمایند.

۴ -فرزندان ایثارگران مشمول ماده ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی علاوه بر امتیاز مذکور در این ماده مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال پنجاه درصد تخفیف میشوند.

۵ -مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از پنجاه درصد تخفیف بهره مند میشوند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید