ارتباط با ما
تبلیغات


آثار بایگانی - کافه حقوق
  • بررسی اجمالی
    آثار ناشی از فسخ در حقوق ایران، CISG و UCC
  • یکی از مهمترین آثاری که در صورت تحقق فسخ، محقق می گردد، انحلال عقد(پایان یافتن رابطه قراردادی) می باشد. هنگامی که فسخ به صورت قانونی و مؤثر واقع شود، طرفین نسبت به تعهدات آتی مبرا می شوند. نکته قابل تأمل اثری است که فسخ نسبت به تعهدات قبلی و آتی ایجاد می نماید.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید