ارتباط با ما
تبلیغات


آشتیانی بایگانی - کافه حقوق
  • این خبر بروزرسانی می شود...
    کسب رای اعتماد هر سه وزیر از مجلس شورای اسلامی
  • حال فرهنگ ما این روزها بدتر از آن است که شما از پسش بر بیایید و مدتها است عرصه فرهنگ عرصه سیاست بازی شده است. شگفت است رئیس جمهوری که از سرهنگ بودن تبری می جست امروز سرهنگی را به عنوان وزیر معرفی می کنند. کتاب هایی از جانب خود منتشر کردید که بیشتر به کتاب سازی می ماند. شفاف تر می پرسم: آیا سربازی گمنام امام زمان باعث خجالت شماست که آن را پنهان می کنید؟ وقتی یک سینما گر برای باز کردن گره فیلمش رجوع کرد در مواجه با او چه می کنید همان سرباز گمنام خواهید بود؟
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید