ارتباط با ما
تبلیغات


اجرای انتخابات بایگانی - کافه حقوق
  • نظارت بر انتخابات بر عهده کیست؟
    وزارت کشور مجاز نیست بر ناظران شورای نگهبان نظارت کند
  • با توجه به اینکه نظرات بر انتخابات ریاست جمهوری برعهده شورای نگهبان است، آیا وزارت کشور می تواند نسبت به تشکیل هیأت نظارت و بازرسی جهت نظرات بر فرآیند اجرای انتخابات اقدام نماید؟ به نظر می رسد پاسخ منفی است. در ادامه به تشریح دلایل حقوقی این پاسخ می پردازیم.