ارتباط با ما
تبلیغات


ارتکاب جرم بایگانی - کافه حقوق
  • اقرار چیست؟
  • اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.
  • یادداشتی اختصاصی کافه حقوق:
    رابطه سن و مسئولیت کیفری
  • سن مسولیت کیفری که عبارت است از پایینی ترین سنی که فرد به اندازه ای توانایی تمیز و تشخیص را بدست آورده که ماهیت اعمال مجرمانه و لزوم مجازات این گونه اعمال را می داند، از اهمیت وافری برخوردار است؛ چرا که با تعیین سن مسولیت کیفری و معیار قرار دادن آن مجازات نمودن فرد قبل از رسیدن به آن سن توجیه می گردد و بعد از رسیدن فرد به سن مذکور روند تکامل مسولیت کیفری وی آغاز گردیده و قابلیت مخاطب حقوق جزا بودن را پیدا می کند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید