ارتباط با ما
تبلیغات


ازادی مذهب بایگانی - کافه حقوق
  • معرفی کتاب:
    کتاب «آزادی مذهب از منظر حقوق بین الملل: با بررسی آراء دیوان اروپایی حقوق بشر»
  • با توجه به تعریف (مذهب)، مفهوم گزاره اعتقادی(آزادی مذهب) و ماهیت حق در عرصه بین المللی، این سوال به ذهن متبادر می شود که وضعیت حق آزادی مذهب در نظام حقوق بین المللی چیست؟ آیا چنین حقی، وجودی فراتر از اراده دولت ها داشته و دولت ها متعد به قبول آن می باشند یا گزاره ای اعتقادی است که با تمام اطلاق مفهوم آن، سودای حق شدن در عرصه بین الملل دارد و این سودا منوط به پذیرش دوبت ها می باشد و در نهایت در نسبیتی اعتباری قرار خواهد داشت
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید