ارتباط با ما
تبلیغات


اصل قانونی بودن بایگانی - کافه حقوق
  • طرح یک چالش بنیادین
    رفع تعارض اصل قانونی بودن و اصل ۱۶۷
  • گروه چهارم که کاملا در تقابل با نگرش اول بوده و از دو دسته دیگر قابل اعتناتر نیز هستند، معتقدند اصل صد و شصت و هفتم شامل مطلق دعاوی کیفری است . اینان در توجیه نظر خویش بیان میکنند که منابع معتبر فقهی و فتاوی در حکم قانون اند و در نتیجه منافاتی با اصل قانونی بودن نداشته
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید