ارتباط با ما
تبلیغات


اصل ۱۱۳ قانون اساسی بایگانی - کافه حقوق
  • بررسی اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی
    مسئولیت رئیس جمهور در اجرای تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی
  • طرفداران اختیارات فراقوه ای رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی که معتقدند رئیس جمهوری می تواند به سایر قوا تذکر دهد و دامنه این اختیارات حتی قوای دیگر و نهادهای زیر مجموعه رهبری را هم در بر می گیرد، به تفسیر شورای نگهبان قبل از بازنگری قانون اساسی استناد می کنند و تفسیر اخیر شورای نگهبان را نادیده می گیرند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید