ارتباط با ما
تبلیغات


اصل25 قانون اساسی بایگانی - کافه حقوق
  • اصل ۲۵ قانون اساسی
  • اصل بیست و پنجم:بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید