ارتباط با ما
تبلیغات


اموال متوفی وجه چک بایگانی - کافه حقوق
  • یادداشت حقوقی
    سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک
  • در صورتی که صادر کننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید