ارتباط با ما
تبلیغات


اموال منقول بایگانی - کافه حقوق
  • حقوق مدنی مردم
    آثار تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول
  • موال جمع مال بوده و مال عبارت از چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر، حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری نیز مال محسوب می‌شود.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید