ارتباط با ما
تبلیغات


اندیشه های حقوقی بایگانی - کافه حقوق
  • معرفی کتاب:
    معرفی کتاب«مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی»
  • در کتاب حاضر هدف، اثبات آن است که غایت حقوق عمومی، به عنوان هنجارهای حاکم بر روابط اجزای دولت با یکدیگر و نیز دولت با شهروندان، «دولت حقوقی» است. بنابراین، تبیین «دولت حقوقی»، عناصر آن و روابط این عناصر با یکدیگر در قالب نظام (ساختاری و شکلی) و نظم حقوقی (ماهوی)، امکان افزایش بازدهی نظام و نظم حقوقی و ارزیابی مناسب آنها را فراهم خواهد نمود.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید