ارتباط با ما
تبلیغات


اهدا کننده بایگانی - کافه حقوق
  • بررسی حقوق خرید و فروش اعضای بدن
  • بنا برقول به سلطنت، و مبنای کفایت سلطه بر مبیع و یا برمبنای ملکیت انسان بر اعضای خود و با قبول مملوک بودن مبیع در عقد بیع و مالیت داشتن اعضای بدن، فروش اعضا از این حیث مانعی ندارد؛ منتها در فروش اعضا متصل به بدن، مملوکیت اعضای به غیر، لازم می آید و از این حیث فروش آن مشکل است؛ اما درباره فروش عضو مقطوع، در مالیت داشتن آن شکی نیست.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید