ارتباط با ما
تبلیغات


اوکراین بایگانی - کافه حقوق
  • گزارش نشست تخصصی بحران اوکراین در پرتو حقوق بین الملل
  • در این نشست زوایای مختلف بحران اوکراین از دیدگاه استادان صاحب نظر حقوق بین الملل؛ دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی، دکتر سید قاسم زمانی، دکتر حسن سواری، دکتر محمود صابر، دکتر ستار عزیزی، دکتر پوریا عسکری و دکتر آرامش شهبازی، ذیل ۱۲ سوال بررسی شد، که در ابتدای آن دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی به عنوان رئیس نشست انتخاب و اداره آن را عهده ­دار شد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید