ارتباط با ما
تبلیغات


زبان رسمی بایگانی - کافه حقوق
  • ‎‎‎‎‎سلسله گزارش های بازخوانی اصول قانون اساسی:
    تاکید قانونگذار اساسی بر آموزش زبان عربی در مدارس
  • پس از این که قانون گذار اساسی در اصل پانزدهم، فارسی را زبان و خط مشترک و رسمی مردم معرفی کرد، بلافاصله در این اصل به ضرورت آموزش زبان عربی در مدارس می پردازد. در ظاهر امر این اصل و اصل پانزدهم متناقض به نظر میرسند. ضرورت الزام به آموزش زبانی غیر از زبان رسمی در کشور، نیازمند دلایل موجهی است که بتواند این ضرورت را توجیه کند، در غیر این صورت گویای رویه متناقض قانون گذار اساسی خواهد بود.
  • ‎‎‎‎‎سلسله گزارش های بازخوانی اصول قانون اساسی:
    اصل پانزدهم و مسئله تعیین زبان و خط رسمی در کشور
  • در کشورهای جهان مرزها بر اساس عوامل مختلف سیاسی اجتماعی و… شکل گرفته است، لزوما مرزهای یک کشور با مرزهای قومیتی و زبانی آن همخوانی ندارد. در جمهوری اسلامی ایران، تنوع فرهنگی، قومیتی و زبانی به صورت بارزی مشهود است و زبانهای محلی مختلفی در مناطق مختلف کشور مورد استفاده قرار میگیرند. اصل پانزدهم قانون اساسی به عنوان اولین اصل از اصول شکلی مندرج در فصل دوم قانون اساسی، موضوع زبان و خط رسمی کشور را مطرح نموده است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید