ارتباط با ما
تبلیغات


سخنرانی حقوقی بایگانی - کافه حقوق
  • معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه برگزار می کند:
    برنامه سخنرانی استادان فرانسوی
  • معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه با همکاری گروه حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق اقتصادی، خصوصی، عمومی و بین الملل برنامه سخنرانی اساتید حقوق فرانسه را در دانشگاه علامه طباطبایی ترتیب داده است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید