ارتباط با ما
تبلیغات


سیاست های جنایی بایگانی - کافه حقوق
  • پیشگیری از جرم
    بهداشت قضایی چیست؟
  • واژه بهداشت قضایی اولین بار توسط ایت الله شاهرودی در زمان تصدی بر دستگاه عدالت کیفری ،مطرح گردید.در ادامه بحث واکسیناسیون اجتماعی که در یادداشت قبلی مطرح شد به این نقطه رسیدیم که چطورمی توان زمینه های کجروی و جرم را در از بین برد و چه نوع اقداماتی در جامعه باید انجام داد که جرم و جنایت بوجود نیاید.
  • راهکارهای پیشگیری از جرم:
    بهداشت قضایی، رویکرد پیشگیری بهتر از درمان در حقوق
  • با توجه به اوضاع و احوال جاری به نظر می رسد نظریه بهداشت قضایی در سیستم های مختلف فرهنگی ،ا جتماعی و اجرایی به منظور پالایش جامعه از فساد و تباهی امری غیر قابل اجتناب و می توان گفت رویکردی تازه در راستای اصلاح جامعه کنونی ماست که شاید سو ء مدیریت ها یا مدیریت های ضعیف و ناصحیح در عرصه های مختلف عمومی و خصوصی کشور و یا با اعمال نفوذ های احتمالی ، اعمال قوانین و مقررات در رفتار با مجرمین و تشکیل پرونده در محاکم حقوقی وقضایی نسبت مستقیم دارد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید