ارتباط با ما
تبلیغات


ناپدیدشدگی اجباری بایگانی - کافه حقوق
  • یادداشت حقوق بین الملل:
     ناپدید شدن اجباری و جرم انگاری آن در حقوق بین الملل
  • ناپدید شدگی اجباری مفهومی است که در حقوق بین الملل بدان پرداخته شده است و بر همین اساس کنوانسیونی، تحت عنوان “کنوانسیون بین المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری” ، ایجاد گردیده که در سال ۲۰۱۰ اجرایی شده است. ماده ۲ این کنوانسیون به تعریف این پدیده می پردازد بدین ترتیب که ” منظور از ناپدید شدگی اجباری، توقیف، بازداشت، ربودن یا هر شکل دیگر از محرومیت از آزادی به وسیله ماموران دولت یا اشخاص یا گروه ها است که با مجوز، حمایت و یا عدم مخالفت دولت، انجام می شود”
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید