ارتباط با ما
تبلیغات


"نکاح در شرایط خاص و بابیگانگان" بایگانی - کافه حقوق
  • ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه
    “نکاح در شرایط خاص و بابیگانگان”
  • در جواز ازدواج مرد ایرانی بازن خارجی تردیدی نیست مگر در خصوص ماده ۱۰۶۱قانون مدنی که مقرر میدارد:دولت میتواند ازدواج بعضی از مستخدمین ومامورین رسمی ومحصلین دولتی رابازنی ازکه تبعه خارجه باشد،موکول به اجازه مخصوص نماید.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید